Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Циклічне безробіття
безробіття, викликане недостатністю загальних видатків. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає.
Цілісна система
це сукупність закономірно побудованих, динамічно пов’язаних компонентів, взаємодія яких породжує нову (системну) діяльність.
Ціль
стан, рівень або конкретні результати, яких передбачається досягти. Це ключова категорія управління. За рівнями цілі поділяються: цілі школи, цілі окремих рівнів навчання, цілі окремих виконавців (особисті цілі);
ідеальний образ (модель) бажаного майбутнього конкретного результату, заради досягнення якого суб’єкт здійснює свою діяльність;
ідеальне уявлення результату, який має бути досягнутий в ході людської діяльності.
Ціннісні орієнтації
система установок особистості на соціально-політичні, економічні та моральні норми суспільства. Система Ц.о. є однією з найбільш стабільних характеристик особистості і багатоступінчасту структуру. Ц.о. «програмують» всю діяльність людини на тривалий термін, визначають генеральну лінію поведінки;
вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості;
суб’єктивне, індивідуальне відображення в психіці і свідомості людини соціальних цінностей суспільства і природи на даному історичному етапі. Ц.о. визначають вибірковість ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, що втілюються в її поведінці, і характеризують життєву позицію особистості, направленість її спрямувань, її активності. Вони представлені в свідомості людини у формі ідеалів, цілей і норм її життєдіяльності і втілюються в її вчинках;
найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом людини, всією сукупністю її переживань і такі, що відокремлюють значуще, істотне для даної людини від незначущого, неістотного.
Ціннісні орієнтації особистості
ті соціальні цінності, які виступають для людини в якості стратегічних цілей її діяльності. Ц.о.о. посідають найвищий, визначальний щабель у мотиваційно-регулятивній системі; виконують функцію довгострокового визначення поведінки, діяльності й життя людини взагалі (або значних етапів її життєвого шляху), роблячи життя людини осмисленим і послідовним, визначаючи зміст і спрямованість більш конкретних регуляторів - потреб, мотивів, інтересів.
Цінності
найбільш суттєвий рівень культури. Вони включають в себе не завжди чітко усвідомлені, але стійкі уявлення про добро і зло, гарне і спотворене, істинне чи облудне, справедливе чи несправедливе;
продукти матеріальної і духовної діяльності людей, які можуть стати предметом потреби. Ц. - це суспільно значимі елементи середовища. Вони складають органічну частину культури.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel