Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Фактор
умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу.
Факультативний курс
необов’язковий предмет, який вивчається учнями вищих і загальноосвітніх закладів для розширення загальнокультурного і науково-теоретичного світогляду.
Фанатизм
безрозсудна одержимість якимись ідеями, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших поглядів. Релігійний Ф. - сліпа відданість певним релігійним віруванням і нетерпимість до інакомислячих.
Фантазія
процес створення людиною нових образів та ідей на основі переробки минулих вражень, досвіду.
Феномен
незвичайне, виняткове, єдине в своєму роді явище, взяте в цілісності з його сутністю.
Фенотип
сукупність всіх ознак і властивостей організму, що сформувалися в процесі його індивідуального розвитку.
Фізичне виховання
утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонія тіла і духа, людини і природи - основа фізичного виховання. 
Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері
закладення основ фізичного та духовного здоров’я учнівської та студентської молоді; визнання фізичного виховання обов’язковою дисципліною у професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах; забезпечення органічного поєднання процесу фізичного виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням.
Фізкультурно-спортивна діяльність
забезпечує гармонійний розвиток особистості, формування навичок здорового способу життя та уміння керувати власним організмом, сприяє формуванню фізичних здібностей, зміцненню здоров’я, гармонії духу і тіла.
Філософія освіти
науковий погляд на розвиток педагогічних явищ як породження умов матеріального життя суспільства. Ф.о. дає глибокий і всебічний аналіз освітніх процесів у тісному зв’язку з розвитком суспільства, продуктивних сил і виробничих відносин, що знаходять своє відображення в практиці освіти, навчанні і вихованні підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Ф.о. виходить із того, що навчання і виховання - процеси соціальні, історично зумовлені, в яких відображаються інтереси відповідних класів суспільства та їх політичних партій, а також педагогічні теорії, що залежать від матеріальних умов життя суспільства (соціально-біологічні теорії, теорії громадянського виховання і трудової школи, теорія вільного виховання, відмирання школи,  нового виховання і нових шкіл, прагматична, неотоміська та педагогіка екзистенціалізму, ідеалістична філософія цінностей, феноменологічна школа, теорія інтуіціоналізму, позитивізму, неореалізму та ін.). Ф.о. надає  важливого значення всебічному розвиткові людини: поєднанню розумової і фізичної праці, моральному, естетичному, фізичному вихованню та політехнічній освіті, проблемам демократизації, гуманізації та гуманітаризації освіти.
Флегматик
тип темпераменту. Люди цього типу характеризуються низьким рівнем активності поведінки, нові форми якої виробляються повільно, але є стійкими. Ф. Характерні повільність і спокій в діях, міміці, мові; рівність і постійність почуттів, настрою. Наполегливий і завзятий «трудівник життя», він рідко виходить з себе, не схильний до афектів, розрахувавши свої сили, доводить справу до кінця, рівний у стосунках, в міру комунікабельний, не любить даремно базікати. В залежності від умов Ф. В одних випадках може характеризуватись позитивними рисами: витримка, глибина думок, постійність, обґрунтованість тощо; в інших - в’ялість, бідність і слабкість емоцій, схильність до виконання одних лише звичних дій.
Формалізм у навчанні
прагнення фетишизувати механічне, бездумне запам’ятовування правил, законів, визначень на шкоду їх розумінню і усвідомленому виконанню на практиці.
Формальна група
організаційно оформлені об’єднання людей;
це об’єднання осіб, система взаємовідносин між якими зафіксована в посадових інструкціях, положеннях, розпорядженнях, документах і передбачає додержання затверджених норм поведінки і взаємодії членів в рамках колективу.
Формальна освіта
теорія, що виходить з кантіанських концепцій про «чисті форми розуму», що передують досвіду. Прихильники Ф.о. наполягають на пріоритеті задач розвитку абстрактно-логічного мислення.
Форми організації навчання
забезпечують свідоме оволодіння навчальним матеріалом, відповідними уміннями та навичками. Основною формою навчання у школі є урок, у вузі - лекція. Додаткові форми навчання: факультативні заняття, гурткова, секційна робота з учнями, різноманітні конкурси, олімпіади, спортивні змагання;
це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.
Форми управління дорадчо-адміністративні
колегіальні (рішення ради школи, педагогічної ради, зборів трудового колективу, наради при директорові, методичної ради, профспілкових зборів, ради засновників); колективні (резолюції чи рішення штабів порадників, консультантів, ради старійшин, учнівської, батьківської рад, зборів творчих учителів); індивідуальні (висновки, поради під час бесіди, спостереження, анкетування, інтерв’ювання).
Формування команди
забезпечення співпраці, комунікації і консенсусу в групі.
Формування особистості
це становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.
Формування реакції
перебільшення якогось одного емоційного аспекту ситуації для того, щоб з його допомогою подавити протилежну емоцію.
Фрикційне безробіття
безробіття, що стосується працівників, які шукають роботу або чекають її отримання в найближчому майбутньому. Ф.б. вважається неминучим і до певної міри бажаним, тому що працівники, які добровільно опинились без роботи, переходять з низькооплачуваної малопродуктивної роботи на вищеоплачувану і продуктивну роботу. Це обумовлює раціональний розподіл трудових ресурсів. Ф.б. носить короткочасний характер.
Фрустрація
психічний стан зростаючого емоційно-вольового напруження, що виникає в конфліктних ситуаціях, які перешкоджають досягненню мети чи задоволенню потреб і бажань, загрожують людині або її престижу, людській гідності;
психічний стан людини, що виникає при зіткненні з непереборними перешкодами (наявними чи вигаданими) на шляху досягнення значимої мети. Ф. Може виражатися в агресивності, грубості, заздрісності, самобичування, байдужості до оточуючих або «зганянні зла» на інших.
Функції сім’ї
спосіб прояву активності, життєдіяльності сім’ї та її членів.
Функціональна компетентність
система знань і вмінь керівника школи, адекватних структурі та змісту управлінської діяльності.
Функціональна система
нейродинамічне прижиттєве новоутворення, що являє собою матеріальний субстрат вищих психічних функцій і здібностей людини.
Функціональний стан людини
сукупність наявних характеристик тих її функцій і якостей, які безпосередньо або опосередковано обумовлюють виконання робочих операцій з приймання, переробки і видачі інформації;
це інтегральний комплекс наявних характеристик тих функцій і якостей людини, які прямо або опосередковано обумовлюють виконання діяльності.
Функція управління
такі дії, які система управління, її суб’єкти повинні, покликані, зобов’язані виконати стосовно до свого об’єкта управління;
вид діяльності, що ґрунтується на розподілі і кооперації управлінської праці і характеризується певною однорідністю, складністю і стабільністю впливу на об’єкт і суб’єкт управління;
конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами і способами.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel