Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Увага
певна форма організації психічної діяльності людини, що проявляється в направленості і зосередженості психічної діяльності на значимих для особистості об’єктах;
зосередженість діяльності суб’єкта в даний момент часу на якому-небудь реальному чи ідеальному об’єкті (предметі, події, образі, судженні та ін.);
форма психічної діяльності, яка виявляється в переважній спрямованості свідомості людини на визначений об’єкт чи явище, при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші. До числа характеристик У. відносять ряд властивостей і якостей: концентрація, розподіл, стійкість, переключення. Розрізняють мимовільну і довільну У. Мимовільна У. пов’язана з проявом орієнтувального рефлексу. Вона проявляється без зусиль волі, несвідомо. Довільна У. пов’язана з свідомим наміром сконцентруватись на якомусь явищі, об’єкті. Вона потребує вольового зусилля і передбачає досягнення поставленої мети.
Узагальнене мислення
це уміння знаходити загальні принципи чи способи дій, які поширені на певну групу явищ, при цьому рівень узагальнення залежить від того, на більшу чи меншу групу цей загальний підхід поширюється.
Узагальнення
поширення в думці загальних істотних ознак класу (множини) предметів, виділених у процесі абстракції, на кожний предмет цієї множини;
виділення ознак, властивостей, суттєвих для кількох понять.
Уміння
використання суб’єктом наявних знань і навичок для вибору і здійснення прийомів дій відповідно до поставленої мети.
Умови життя сім’ї
це сукупність факторів макросередовища (загальні соціальні умови) і мікро середовища (найближче соціальне оточення).
Умови праці
сукупність факторів зовнішнього середовища, які здійснюють вплив на працездатність та здоров’я людини в процесі праці.
Умовивід
найбільш складна форма мислення, в якій з одного чи декількох вихідних суджень - посилок виводиться нове судження. У. може бути індуктивним, коли з часткових суджень - посилок виводиться загальний висновок і дедуктивним, коли із одного загального судження виводяться часткові висновки.
Умовна група
до складу цих груп входять люди, які не мають між особистісних зв’язків, але володіють деякими типовими особливостями (класовими, віковими, професійними тощо).
Умовний рефлекс
індивідуально набута складна пристосувальна реакція організму, що виникає при певних умовах на основі утворення тимчасових зв’язків. У.р. утворюється в результаті багаторазового поєднання зв’язків між умовним (сигнальним) подразником і безумовно-рефлекторним актом, що підкріплює цей подразник. Якщо сигнальний подразник не буде час від часу супроводжуватися дією безумовного подразника, тобто «підкріплюватися», то інтенсивність дії рефлекторної реакції почне поступово зменшуватися і незабаром У.р. перестане функціонувати. У.р. є основою набуття індивідом життєвого досвіду і дає змогу досягти неперервного урівноваження з навколишнім середовищем. У.р. є важливим елементом багатьох новоутворень, які є продуктом навчання і виховання людини.
Уникнення
механізм невротичного розвитку особистості (пов’язаний з порушенням межі між особистістю та навколишнім середовищем), який проявляється у відході від прямого контакту з іншою людиною, недостатньому розумінні мотивів поведінки інших людей, що викликає надмірну запальність.
Універсальна картина світу
вища форма інтеграції не тільки наукових знань, а й усіх форм пізнавального досвіду, яка є пізнавальною основою світогляду.
Університет (класичний університет)
багатопрофільний вищий заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних  та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-професійними програмами всіх рівнів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, сприяє поширенню наукових знань і здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення, має розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ, високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення такої діяльності.
Упевненість
почуття відсутності сумнівів, побудоване на досвіді і передусім на набутих раніше знаннях.
Управління
діяльність, що забезпечує планомірний і цілеспрямований вплив на об’єкт управління;
процес впливу на систему з метою переведення її в новий стан чи підтримання її в певному встановленому режимі; цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів, спрямована на забезпечення становлення, стабілізації, оптимального функціонування і розвитку школи; цілеспрямована і чітко скоординована робота вчителів і колегіальних органів школи та інших навчальних закладів, підприємств, організацій і громадськості, що являє собою керуючу систему з комплексного створення всіх умов, необхідних для досягнення кінцевої мети виховання і навчання школярів; процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб створювати і досягнути цілей організації; це особливий вид  діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу;
свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та ефективності їх спільної діяльності. Соціально-психологічне У. передбачає вивчення керівником ціннісних орієнтацій, мотивів та інших відмінностей членів групи і створення умов для гармонійного поєднання суспільних й особистих цілей діяльності.
Управління кадрами
процес планування, підбору, підготовки, оцінки і неперервної освіти, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності праці, задоволення працею. Комплексний підхід до управління кадрами передбачає врахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та інших аспектів у їх сукупності і взаємозв’язку при домінуючій ролі соціально-економічних факторів. Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між окремими аспектами управління кадрами і виражається в розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з кадрами на виробництві чи в організації.
Управління кар’єрою
дії працівника з оцінки своїх ділових якостей, співставлення їх з вимогами до його роботи в організації, постановка мети трудової кар’єри, визначення перспектив службового просування і підвищення кваліфікації.
Управління конфліктами
вміння керівника попереджувати чи вирішувати конфліктні ситуації, суперечки в конструктивній манері.
Управління людськими ресурсами
забезпечення ефективного прийому, відбору, навчання, оцінки персоналу; заохочення і дисциплінарно-корегуючі дії; створення умов для хороших трудових відносин і нормального самопочуття працівників.
Управління нововведеннями
необхідна функція сучасної організації, яка спрямована на її постійне пристосування до змін зовнішнього середовища; планування, організація, регулювання і контроль процесу впровадження в організації (закладі) будь-яких нововведень.
Управління освітнім процесом
специфічний вид інтелектуальної діяльності, що реалізується через вміння суб’єкта управління (керівника навчального закладу, викладача) впливати на керовані суб’єкти шляхом науково обґрунтованого планування, організації і контролю їх діяльності і досягати на цій основі реальних та соціально значимих освітніх цілей.
Управління педагогічними системами
цілеспрямована, свідома взаємодія учасників цілісного педагогічного процесу на основі пізнання його об'єктивних закономірностей.
Управління робочою силою
визнання важливості культурних, ціннісних, етнічних, статевих та інших індивідуальних відмінностей, сприяння зайнятості і розвиток можливостей для такої робочої сили.
Управлінська еліта
краща частина управлінців не лише найвищої В професійної компетентності і ефективності управлінської діяльності, але й високої моральності.
Управлінська інформація
сукупність вірогідних відомостей, фактів, даних, які відображають стан керованої системи і зміни, що в ній відбуваються;
інформація, необхідна для оптимального функціонування керованої системи.
Управлінське рішення (плани, накази)
це процес знаходження зв’язків між існуючим станом управління і тим, який передбачається досягти відповідно до мети управління.
Урок
це основна дидактична форма навчання, при якій поєднуються індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної діяльності з учнями однакового віку обох статей з однаковим приблизно інтелектуальним розвитком на протязі 30 або 45 хвилин;
така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу.
Усні комунікації
вміння слухати інших, робити зрозумілі і ефективні усні повідомлення для окремих осіб і груп.
Установка
внутрішній стан людини як певним чином організованої системи, визначає стійкість і спрямованість діяльності в умовах, що змінюються;
неусвідомлений людиною стан готовності, схильності до діяльності, за допомогою якого може бути задоволена та чи інша потреба;
суб’єктивна готовність до виконання певної діяльності, спрямованої на задоволення конкретних потреб в умовах конкретного, оточуючого людину середовища.
Учіння
цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою їх наступного використання у практичному житті;
цілеспрямована діяльність учнів щодо засвоєння системи знань, набуття вмінь і навичок;
це система пізнавальних дій учня, спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань.
Учнівський моніторинг
сукупність контролюючих та діагностичних дій, спрямованих на постійне спостереження учнем за якістю засвоєння знань та умінь у навчальному процесі з подальшим їх коригуванням. Основним об’єктом У.м. є навчальна діяльність учнів на основі суб’єктно-орієнтованого, інформаційно-психологічного та синергетичного підходів.  Особливістю У.м. є те, що всі дії з відстеження, контролю та коригування перекладені на учня. Завдання У.м.: виявити труднощі і проблеми  на різних етапах засвоєння знань (початковому, проміжному, заключному) та умови переходу учнів на більш високий рівень засвоєння знань;  визначити ступінь впливу індивідуальних особливостей учня на процес навчання; виявити особливості діяльності учня, що впливають на ефективне засвоєння знань.
Уява
форма опосередкованого, узагальненого пізнання, прояв творчості як домінуючого компоненту мислення, створення на основі попереднього сприйняття і пам’яті нових, раніше невідомих образів, уявлень і понять. У. Буває мимовільна і довільна, репродуктивна і творча;
психічний процес, що полягає у створенні людиною нових  образів, ідей тощо на основі попереднього досвіду.
Уявлення
наочний образ предметів чи явищ (подій), що виникає на основі минулого досвіду людини шляхом його відтворення в пам’яті або уяві.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel