Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Такт
почуття міри, що підказує людині найбільш делікатну лінію поведінки у ставленні до когось, чогось, уміння особистості вести себе належним чином, виявляючи повагу до інших і зберігаючи почуття власної гідності. Тактовність має бути нормою у стосунках між людьми в їхньому повсякденному житті.
Тактика дослідження
визначає головні відомі в науці теоретичні і методологічні положення, виходячи з яких слід розробляти теоретичні передумови дослідження як засіб підвищення практичної ефективності педагогічних процесів чи явищ.
Талант
поєднання здібностей, яке дає людині можливість успішно, самостійно і оригінально виконувати яку-небудь складну трудову діяльність;
високий рівень розвитку здібностей, перш за все спеціальних;
високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності.
Творче мислення
характеристика компетентності керівника, яка полягає в розвинутій інтуїції і вмінні вирішувати проблеми; стимулювання інноваційної активності в підлеглих.
мислення, що характеризується оригінальністю і винахідливістю рішень.
Творче ставлення до праці
прагнення людини до створення нових, більш досконалих, оригінальних методів втілення задуму, до оволодіння новими методами роботи.
Творчий потенціал
інтегруюча якість особистості що характеризує міру її можливостей ставити і вирішувати нові завдання у сфері своєї діяльності, яка має суспільне значення.
Творчі групи
це організовані невеликі колективи передових, найбільш досвідчених працівників освіти, які поглиблено вивчають розв’язувану педагогічною наукою проблему і забезпечують творче впровадження в практиці шкіл одержаних висновків і положень.
Тема дослідження
відображає основний зміст (проблему і питання) наукової роботи і визначається її кінцевим результатом.
Тематичний цільовий проект
це сукупність теоретичного забезпечення розв’язання конкретної проблеми та детального плану дій конкретного виконавця, спрямованого на переведення даного об’єкта з одного стану до іншого з якнайповнішим врахуванням соціально-педагогічних умов та можливостей.
Темперамент
індивідуально-психологічна характеристика людини, що проявляється у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебіг психічних процесів. Розрізняють встановлені ще Гіппократом чотири основних типи Т.: сангвінік, флегматик, холерик та меланхолік. Визначити Т. не так легко, так як «чисті» типи Т. зустрічаються рідко. Немає хороших і поганих Т. Кожен з них має позитивні і негативні риси.
Тенденція
напрям розвитку якогось явища, що відзначається переважанням одних моментів над іншими; прагнення, схильність, властиві кому-небудь або чому-небудь.
Теоретичне дослідження
пов’язане з вдосконаленням та розвитком понятійного апарату галузі науки та спрямоване на всебічне пізнання об’єктивної реальності в її суттєвих зв’язках та закономірностях.
Теоретичне мислення
це здатність до засвоєння знань високого рівня узагальнення, розуміння наукових основ та принципів розвитку тих чи інших галузей знань; уміння передбачити залежність і закономірність існування суттєвих зв’язків між явищами.
Теорія
комплекс поглядів та ідей, які дають можливість витлумачувати та пояснювати факти. Т. Вважають найвищою формою організації знання. Вона відіграє важливу роль у формуванні проблеми та гіпотези, а також при аналізі первинної наукової інформації;
система знань, яка описує і пояснює сукупність явищ окремої галузі дійсності і зводить відкриті в ній закони до загальної основи.
Тест
завдання стандартної форми, за яким проводяться випробування для визначення розумового розвитку, здібностей, вольових якостей та інших психофізіологічних характеристик людини;
запитальник, що розповсюджується як матеріал, що використовується для конкретних соціологічних досліджень;
особливий вид експериментального дослідження, що представляє собою спеціальне завдання чи систему завдань. Використовується під час вивчення здібностей, рівня розумового розвитку, навичок, рівня засвоєння знань, а також для вивчення індивідуальних особливостей перебігу психічних процесів;
стандартизоване коротке і обмежене в часі випробування, призначене для встановлення рівня розвитку тієї чи іншої психологічної якості, властивості особистості. Тести можна розділити: за призначенням - на загальнодіагностичні, професійної придатності, спеціальні; за комплектністю - на ізольовані і тестові батареї; за галуззю охоплення психічного - на інтелектуальні і особистісні; за характером розумових дій - на вербальні і невербальні; за формою відповіді - на усні і письмові; за кількістю обстежених осіб - на індивідуальні і групові тощо.
Тест для перевірки  підготовленості
перевірка засвоєння матеріалу на початковому або на наступному етапі для оцінювання знань, умінь та навичок.
Тест з багатоваріантним вибором відповіді
тип навчання, що використовується в тестах з вибірковими відповідями і в розгалужених програмах навчання. Як правило, на таке питання пропонується 4-5 можливих відповідей, у тому числі і відволікаючі варіанти відповіді, тобто неправильні, але можливі варіанти.
Тест з об’єктивними відповідями
тест, спрямований на те, щоб по можливості виключити суб’єктивний елемент; він містить ряд питань, на які треба відповісти одним словом або контрольною позначкою.
Тест на досягнення
перевірка знань, навичок, розуміння, досягнутих індивідуумом у певній галузі. Виявляє те, що засвоєно, а не узагальнені уміння, досягнуті в результаті життєвого  досвіду. Існує три види тестів на досягнення - дії, усні й письмові. Тести дії призначені для виявлення умінь виконувати дії з механізмами, матеріалами, інструментами. Письмові тести на досягнення даються на спеціальних бланках з питаннями. Усні тести - заздалегідь підготовлена система питань.
Тест на завершення
тест, що вимагає завершити щось ціле (речення або малюнок);
спосіб перевірки здібностей до питання або розуміння, заснований на відновленні пропущених у контрольному тексті слів.
Тест на здібності
тест, призначений для вимірювання здібностей особистості у певній галузі.
Тест на знання
тест, призначений для вимірювання рівня навченості у певній галузі знання.
Тест на інтелектуальність
метод групового або індивідуального оцінювання здібностей особистості до навчання, розв’язання задач та поведінки у нових ситуаціях. Результати тестування часто виражаються в числових коефіцієнтах.
Тест на уміння
тест на здатність до досягнення бажаних результатів.
Тест невербальний
тест, зміст якого виражено символами, фігурами, цифрами або малюнками, але не словами.
Тест нормативний
тест для виявлення підготовленості у даній галузі у відповідності з певними нормативами.
Тест підсумковий
робота (залік), що проводиться по завершенні навчальної програми з метою визначити ступінь засвоєння матеріалу.
Тест прогностичний
тест, що використовується для передбачення майбутніх успіхів у певній предметній галузі.
Тести креативності
тести для діагностики творчих здібностей особистості;
сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих здібностей особистості. Вивчення факторів творчих досягнень ведеться у двох напрямах: аналіз життєвого досвіду та індивідуальних особливостей особистості (особистісні фактори); аналіз творчого мислення та його результатів (фактори креативності - швидкість, чіткість, гнучкість мислення, чутливість до проблем, оригінальність та конструктивність при їх вирішенні та ін.).
Тести мінімальної компетентності
тести, що включають: перевірочні вправи з основних предметів, в основному на уміння читати, писати та лічити. Проводяться у більшості шкіл США тричі протягом усього шкільного навчання: в 3(4), 8(9) та 11(12) класах.
Тести психологічні
система прийомів для виявлення і оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини.
Тести соціально-психологічні
система прийомів для випробування та оцінювання окремих соціально-психологічних рис і властивостей людини, групи людей.
Тестування
процес і результати застосування тестів та інших психологічних методик для вивчення, оцінки психології і поведінки людини.
Технікум (училище)
вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.
Технічна компетентність
демонстрування технічного уміння і розуміння його значення в сферах відповідності.
Технічне мислення
процес розумової діяльності, зв’язаний з інженерно-технічною працею. Воно передбачає розуміння наукових основ та загальних принципів виробничих процесів, психологічну готовність людини до роботи з технікою;
розумова діяльність, спрямована на розв’язання різноманітних технічних завдань.
Технологічне безробіття
безробіття, обумовлене невідповідністю професійних можливостей працівників вимогам виробництва, спричинених науково-технічним прогресом. В умовах високотехнологічного виробництва надмірною, в першу чергу, стає праця низької кваліфікації.
Технологічні нововведення
зміна форм навчальних занять; вибір оновлених методів навчання; застосування сучасних засобів навчання.
Технологічність
внутрішня якість системи, що визначає її можливості і організаційну (управлінську) логіку.
Технологія
вид продуктивної діяльності, завдяки якій успішно досягається поставлена мета щодо задоволення певних потреб.
Технологія методичної роботи
1) певний порядок, логічність і послідовність здійснення методичної роботи (заходу) відповідно до поставленої мети, це певною мірою алгоритмізація спільної діяльності методиста і педагогічних працівників, узгодженість їхніх дій і взаємовідносин; 2) сукупність методичних засобів, свідомо використовуваних для досягнення цілей і реалізації функцій методичної роботи.
Технологія навчання
певний порядок, логічність і послідовність викладу змісту навчання відповідно до поставленої мети; певною мірою алгоритмізація спільної діяльності вчителя та учнів у процесі навчання, узгодженість їхніх дій та взаємовідносин.
Технологія педагогічного процесу
сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя і учнів їхніми засобами,  що «запускає» механізм засвоєння змісту освіти і веде до запланованої мети і успішності навчання учнів.
Технологія розробки освітньої програми освітнього закладу
спеціально організовані способи і процедури оптимізації діяльності освітнього закладу в умовах зростання взаємозалежності, динаміки та оновлення суспільних процесів; спосіб розробки освітньої програми на основі її раціонального поділу на процедури і операції з їх наступною координацією і синхронізацією, а також вибір оптимальних засобів і методів їх виконання.
Тимчасова група
контакт членів групи обмежений в часі.
Типи вищої нервової діяльності
комплекс особливостей вищої нервової діяльності, що характеризується співвідношенням сили, рухливості і рівноваги процесів збудження і гальмування. Виділяють чотири основних Т.в.н.д.: сильний рухливий; сильний неврівноважений; сильний врівноважений інертний; слабкий. Т.в.н.д. надають певних рис поведінці і діяльності людини.
Типологічні особливості нервової системи
це властивості основних нервових процесів, що характеризують тип вищої нервової діяльності, а саме: сила нервової системи, рухливість нервових процесів, їх врівноваженість. Сила нервової системи визначається рівнем виносливості (працездатності) нервових клітин. Рухливість нервової системи характеризується швидкістю протікання нервових процесів (збудження, гальмування). Врівноваженість нервової системи залежить від рівня переважання одного нервового процесу над іншими або їх збалансованість. Різні типологічні особливості нервової системи, характерні для конкретної особистості (наприклад, сила або слабкість нервової системи,  рухливість чи інертність нервових процесів), являють собою не різні рівні досконалості її нервової системи, а лише певні способи врівноваження (пристосування) організму до середовища. Найбільш тісно типологічні особливості нервової системи пов’язані з темпераментом і входять в склад природних основ розвитку здібностей.
Толерантність
витримане, помірковане ставлення до інших, чужих думок, вірувань, політичних уподобань та позицій. Є неодмінною умовою демократичного, правового, стабільного, суспільно-політичного устрою;
виражається у прагненні досягти взаєморозуміння й узгодженості різних позицій та інтересів, не застосовуючи відповідного тиску на особистість. Головні ознаки: визнання права будь-кого на власні переконання; гуманне ставлення до людей різних світоглядів, політичних орієнтацій, моральних звичок; творча співпраця з представниками різних політичних систем, плюралізм думок, поступливість і великодушність. Т. сприяє самореалізації особистості; це здатність діяти зважено, розсудливо, без застосування сили;
терпимість до різних поглядів, зовнішніх впливів, витривалість стосовно до несприятливих емоційних факторів, психічна стійкість при наявності фрустраторів і стресорів.
Тонус
рівень активності і характеристика емоційної сторони психічного стану людини.
Точність психодіагностичної методики
здатність даної методики досить точно оцінювати рівень розвитку у людини тих психологічних якостей і властивостей, для діагностики яких вона призначена. Чим більше різних градацій рівня розвитку даних якостей дозволяє отримувати методика, тим вона точніша.
Тренажер
пристрій, який моделює реальні умови трудової діяльності і призначений для формування умінь та навичок на основі зворотного зв’язку.
Тренінґ соціально-психологічний
сукупність групових методів формування умінь і навичок самопізнання, спілкування і взаємодії людей в групі.
Тривога
емоційний стан, який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки і проявляється в очікуванні несприятливого розвитку подій.
Трудова активність
стійке особистісне утворення динамічного характеру, що являє собою не окрему рису особистості, а її інтегральну якість, яка складається з комплексу емоційних, інтелектуальних, характерологічних властивостей і якостей, що проявляються у вільній, свідомій, ініціативній, внутрішньо необхідній предметно-перетворюючій діяльності.
Трудове виховання
формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти. 
Трудове право
визначає правовий аспект соціально-трудових та функціональних відносин між працівниками та колективами, регламентує порядок прийому на роботу, переведення та звільнення з роботи, тривалість робочого часу, розміри і форми оплати праці, заходи стягнень за порушення трудової дисципліни, правил охорони праці та інше.
Трудові ресурси
сукупність населення в працездатному віці, а також тих людей, які перебувають за межами працездатного віку, але працюють.
Туризм і краєзнавство
забезпечує залучення дітей, учнівської та студентської молоді до активної діяльності у сфері туризму і краєзнавства, дослідництва, вивчення географічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, а також формування фізично здорової і духовно розвиненої особистості.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel