Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Ранжування
розклад зібраних даних у певній послідовності (спад чи зростання зафіксованих показників), визначення місця в цьому ряду об’єктів.
Раціоналізаторський досвід
вид передового педагогічного досвіду - досвід, створений у межах відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності. Він відрізняється новим, оригінальним підходом до його використання і забезпечує в результаті цього підвищення кості навчання, виховання й управління.
Раціоналізація
помилкове «розумне» пояснення власних ірраціональних та несвідомих дій. Індивід пояснює собі поведінку й почуття таким чином, щоб зберегти самооцінку;
захисний психічний механізм приховання особистістю від своєї свідомості (шляхом виправдання, придумування удаваних виправдних причин) істинних мотивів, причин своїх дій, вчинків з метою забезпечення стану психічного комфорту, релаксації, збереження почуття власної гідності, цілісного свого "Я» запобігання небажаних психічних станів (почуття вини, стиду тощо).
Реабілітаційно-творчий напрям
позашкільної освіти та виховання забезпечує розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у творчій самореалізації осіб з психофізичними вадами розвитку, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності.
Реабілітація
надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.
Реактивність
психічний стан особистості, який викликається емоційним реагуванням навіть на незначні зовнішні чи внутрішні впливи.
Реакція моторна
реакція, при якій основна увага зосереджена на руках.
Реакція сенсомоторна
реакція людини на дію, в якій здійснений зв’язок сприйняття і відповідного руху.
Реакція сенсорна
реакція, при якій увага направлена в основному на сприйняття сигналу.
Реаліст
людина, яка правильно враховує у своїй діяльності умови реальної дійсності.
Реальна група
члени групи перебувають в більш чи менш тісному контакті і взаємодії.
Регресія
повернення під впливом стресу до ранніх ступенів психічного розвитку, що спостерігається у формах ригідної, «дитячої» поведінки.
Режим
правила виконання чого-небудь в певних умовах, послідовність дій, що визначають стабільність і ефективність протікання яких-небудь процесів, спосіб реалізації установки, а також порядок використання календарного часу.
Рекреація
система заходів, спрямована на відпочинок, відновлення сил людини, витрачених в процесі праці.
Релаксація
приведення людини в стан спокою, розслаблення після сильних переживань чи фізичних навантажень шляхом зняття нервово-психологічної напруги (уатогенне тренування), психогігієнічного очищення.
Релевантні характеристики ситуації психологічного тестування
характеристики ситуації тестування, від яких безпосередньо залежать його результати; включають в себе сприйняття досліджуваним ситуації, мети і завдань тестування, особистості експериментатора та його поведінки тощо.
Репрезентативність
Представництво - властивість вибіркової сукупності, яка свідчить про відповідність останньої сукупність генеральній. Р. Означає, що вибірка здійснена правильно, відповідно до наявних статистичних процедур;
ступінь відображення цілого його частиною, що дає можливість поширювати уявлення про частину на ціле. Р. використовується в дослідженнях в рамках так званого вибіркового методу як властивість вибіркової сукупності представляти (репрезентувати) генеральну сукупність (ціле) за деякими ознаками чи характеристиками. Р. означає, що вибірка здійснена правильно, відповідно до наявних статистичних процедур.
Репродуктивна уява
уява, у якої образ створюється на основі особистого досвіду.
Репродуктивне мислення
характеризує розумову діяльність, зв’язану з актуалізацією засвоєних знань для вирішення завдань відомого типу або виконання дій в знайомих умовах.
Репродуктивні методи навчання
передбачають активне сприймання і запам’ятовування навчального матеріалу, який повідомляється вчителем та іншими джерелами інформації.
Репутація
загальна думка про окрему особу, групу або колектив;
сформована громадська думка про гідність чи недоліки людини, групи людей, організації.
Респондент
особа, яка виступає в якості джерела первинної інформації в процесі опитування чи в результаті спостереження певного явища;  
учасник дослідження в ролі опитуваного. В залежності від характеру дослідження Р. виступає в різних ролях, а саме: досліджуваного, клієнта, пацієнта, співбесідника тощо.
Рестрикція (обмеження)
один із захисних механізмів психіки, суть якого полягає в обмеженні діяльності особистістю, коли вона усвідомлює, що її досягнення менш значущі у порівнянні з іншими.
Ресурси
все те, що може бути використано для забезпечення функціонування і розвитку школи. Основним Ресурсом школи є педагогічні кадри. Науково-методичні Р. - вдосконалення методики навчально-виховної роботи, запровадження нових методів навчання. Організаційні Р. - підвищення ефективності роботи школи та її підрозділів за рахунок формування раціональної структури, доцільного розподілу функціональних обов’язків, використання передових форм організації педагогічної та навчальної праці.
Ретроспективний
звернутий до минулого, присвячений розгляду минулого.
Ретроспекція
погляд у минуле, спосіб розгляду, осмислення подій сучасності під кутом зору минулого, звернення до минулого для виявлення в ньому зародків тенденцій, властивих сучасності.
Реферат
короткий виклад змісту документу чи його частини, що включає основні  фактичні відомості і висновки, необхідні для першочергового ознайомлення з документом і визначення доцільності звертання до нього.
Референтна (еталонна) група
термін вживається для позначення групи, з якою людина вважає себе пов’язаною найтісніше і авторитет якої вважає для себе обов’язковим;
це реально існуюча чи уявна група, погляди, норми та цінності якої постають як взірець для особистості і за ними вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки;
це реально існуюча чи уявна група, погляди, норми якої служать зразком для особистості чи колективу.
Референтність
залежність суб’єкта від інших людей, яка виступає як вибіркове ставлення до них в умовах, коли необхідно зрозуміти, оцінити об’єкт, визначити своє ставлення до нього.
Рефлекс
реакція організму, здійснювана через центральну нервову систему у відповідь на подразнення рецепторів агентами внутрішнього чи зовнішнього середовища.
Рефлексія
спрямованість пізнання людини на саму себе, на свою діяльність та поведінку, на свій внутрішній світ, психічні якості і стани;
осмислення людиною передумов, закономірностей і механізмів власної діяльності, соціального та індивідуального способу існування; самоаналіз.
Рецензія
критичний аналіз і оцінка якого-небудь наукового чи художнього твору.
Реципієнт
суб’єкт, що сприймає адресовані йому повідомлення.
Ригідність
нездатність особистості до швидкої зміни наміченої програми діяльності в умовах, коли об’єктивно вимагається її перебудова. Ригідна людина завжди відчуває труднощі при переключенні з одного виду діяльності на інший, при виникненні перешкод в програмі її діяльності чи поведінки. Для таких людей характерна нестерпність до невизначеності, стереотипів в мисленні і діяльності, абсолютизація авторитетів і опір будь-яким змінам.
Ригідність афективна
нездатність особистості змінити структуру афективних проявів, фіксація на одноманітних об’єктах, незмінність емоційної значимості об’єктів.
Ригідність когнітивна
нездатність особистості змінювати уявлення про оточуюче середовище згідно з дійсними змінами цього середовища.
Ригідність мотиваційна
негнучкість мотиваційних особливостей потреб людини, неможливість змінити звичні способи задоволення потреб зі зміною умов життя.
Ригідність перцептивна
порушення здатності особистості сприймати об’єкт в ситуації, що змінюється.
Ризик
характеристика діяльності, яка полягає у невизначеності її завершення та можливих несприятливих наслідків у разі  невдачі;
ситуативна характеристика діяльності, що полягає в невизначеності її результатів і можливості негативних наслідків у випадку невдачі.
Ринкова економіка
тип господарства, головним регулятором і рушійною силою якого є ринок. Характеризується повною самостійністю і незалежністю господарських агентів, їх повною відповідальністю за результатами своєї  фінансової діяльності; вільним ціноутворенням на переважну більшість товарів; відсутністю дефіциту на товарному ринку та конкуренцією виробників; стабільною фінансовою і грошовою системою, відкритістю економіки щодо світового ринку; державним впливом на ринок передусім економічними методами; підтриманням умов для нормальної конкуренції виробників; забезпеченням функціонування систем соціальних гарантій.
Ринок праці
ринок вільних (незайнятих) трудових ресурсів. Р.п. породжується ринковою економікою, перехід до якої супроводжується вивільненням робочої сили. Держава створює відповідну систему служб зайнятості, які отримують інформацію від підприємств і організацій про вивільнення робочої сили і здійснюють працевлаштування. Особам, що втратили роботу і не можуть працевлаштуватись, виплачується грошова допомога.
Риси особистості
стійкі, що повторюються в різних ситуаціях особливості поведінки індивіда.
Риси характеру
індивідуальні типові форми поведінки людини, в яких реалізується її ставлення до дійсності.
Ритуал
система дій психічного захисту, покликана допомогти людині подолати страх чи інші негативні переживання. Ритуальні дії, що мають надмірний та ірраціональний характер, призначені відмінити, виправити небажані дії. Уся система релігій побудована на таких компенсаторних,  символічних ритуальних діях, призначених для морального виправдання чи спокутування того, що визнано небажаним.
Ритуалізація
підкреслено прихильне, «ритуальне» ставлення до подій. При цьому ритуал  має високу цінність. У вузькому значенні Р. - це комплекс прийнятих у певній культурі символічних дій, які супроводжують народження, шлюб, смерть.
Рівень домагань
оцінка людиною своїх можливостей в діяльності та поведінці. Р.д. може бути адекватним можливостям і неадекватним (завищеним чи заниженим);
бажаний рівень самооцінки педагога, учня; прагнення педагога посісти певне місце у загальноприйнятій шкалі оцінювання та контролю. Р.д. залежить від стандартів особистих і професійних успіхів, рівня самоповаги, минулого досвіду, соціальної ролі, від ставлення до невдач та успіхів, від індивідуальних особливостей.
Рівень життя
ступінь задоволення матеріальних, соціальних та духовних потреб людей, забезпечення їх споживчими благами.
Рівень суб’єктивного контролю
здатність людини контролювати себе і свою поведінку, керувати всім цим, брати на себе відповідальність за те, що діється з нею і навколо неї.
Рішучість
якість особистості керівника, яка передбачає активні дії і готовність до ризику, коли це потрібно; прийняття важких рішень в складних ситуаціях.
якість особистості, що проявляється в здатності не боятися труднощів, перешкод в роботі, приймати самостійні рішення і відстоювати їх.
Робоча поза
розташування кінематичних частин тіла в просторі робочого місця в процесі професійної діяльності.
Робоча сила
здатність людей до праці, сукупність фізичних і розумових здібностей людей, які використовуються для виробництва матеріальних і духовних благ. Р.с. характеризується рівнем професійної підготовки працюючих. Суспільство організовує професійну підготовку Р.с., визначає потребу в ній і розподіляє по сферах зайнятості.
Робоче місце
первинна ланка виробництва, зона трудової діяльності робітника чи групи робітників (якщо робоче місце колективне), обладнана необхідними засобами для виконання виробничого завдання.
Робочий план дослідження
документально зафіксована послідовність та об’єм всіх ресурсних витрат, необхідних для виконання програми дослідження.
Родинна педагогіка
складова частина народної культури, включає відновлення у правах, використання її виховних можливостей, сімейних традицій (трудових, моральних, мистецьких)
Розвиток
спрямована, закономірна зміна дійсності, її універсальна властивість, в результаті якої виникають якісні стани.
це складне динамічне явище, яке спрямоване на збільшення фізичних та інтелектуальних сил особистості, що дозволяють формувати творчі здібності школяра, його активну громадянську позицію;
закономірна якісна зміна матеріальних  та ідеальних об’єктів, яка характеризується як необхідна і цілеспрямована.
Розвиток людини
це процес становлення і формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих факторів, серед яких цілеспрямоване виховання і навчання відіграє провідну роль.
Розвиток особистості
характеризує послідовність  і поступовість змін, що відбуваються у свідомості та поведінці особистості.
Розвиток особистості учня
це рух від незнання до знання учня, збільшення його фізичних та моральних сил, набуття певного життєвого досвіду, відмирання старих якостей і зародження нових.
Розвиток психіки
закономірні зміни психічних процесів у часі, які проявляються в їх кількісних, якісних та структурних перетвореннях.
Розповідь
словесний метод навчання;
послідовне розкриття змісту нового матеріалу. Вимоги до Р.: достовірність змісту, логічна послідовність, чіткість і доказовість, образність і емоційність викладу, мова вчителя (чітка, доступна, правильна).
Розподіл уваги
властивість, що обумовлює успішне виконання двох (чи більше) видів діяльності (чи кількох дій в процесі однієї діяльності). Високий рівень Р.у. - одна з важливих умов успішності майже кожного сучасного виду праці;
здатність людини концентрувати увагу не на одному, а на двох чи більшій кількості об’єктів. Р.у. дозволяє людині одночасно виконувати декілька дій чи слідкувати за кількома процесами, не втрачаючи при цьому ні одного з них з поля зору. Р.у. має велике значення для професій операторського профілю.
Розрізнення
показник ступеня навченості, при якому учень виділяє, вирізняє предмети дійсності чи їх символічні зображення завдяки спостереженню їх явних ознак. Не ідентифіковані  ним предмети та символи стають об’єктами його пізнавальної діяльності. )
Розробленість проблеми
показує існуючий рівень (глибину і широту) розробленої проблеми в педагогіці і суміжних науках.
Розуміння
процес мислення, спрямований на виявлення, з’ясування істотних рис, властивостей і зв’язків предметів, явищ, подій.
Розумове виховання
це цілеспрямована діяльність педагогів по розвитку розумових сил і мислення учнів, по прищепленню їм культури розумової праці.
Розумовий розвиток
сукупність знань, умінь і сформованих під час їх засвоєння розумових дій, а також довільне оперування ними в процесах мислення і пошуку, яке забезпечує оволодіння новими знаннями і вміннями в повному обсязі.
Розумові сили особистості
рівень розвитку розуму, який робить людину здатною до накопичення знань, здійснення основних розумових операцій, оволодіння певними інтелектуальними уміннями, зв’язаними з різними сторонами мислення та характеристикою розумової діяльності.
Розширена освіта
діяльність, що здійснюється органами системи освіти та просвіти, культурно-освітніми закладами та громадськими організаціями поза систематичними  програмами навчальних закладів і яка охоплює широкий контингент осіб, що бажають заповнити прогалини у знаннях (мовні курси, народні університети, університети культури і т.п.).
Рухливість нервової системи
швидкість переходу нервових клітин із стану збудження до стану гальмування.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel