Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Обдарованість
індивідуальний когнітивний, мотиваційний і соціально-особистісний потенціал, що дозволяє отримати високі результати в одній (або більше) сфер діяльності;
загальні здібності, які обумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність її діяльності;
природно високий рівень розвитку здібностей людини до певного виду діяльності.
Обережність
психологічна риса людини, що виявляється в її вибірковому втручанні в хід подій.
Обмеження
фактори, які примушують школу чи керівника діяти певним чином, а не так, як хотілось би. О. бувають зовнішніми (ті, що знаходяться поза школою і не підлягають її впливу) і внутрішньошкільними (кількісний та якісний склад вчителів, рівень їх підготовки, підбір учнів тощо).
Обов’язок
те, що входить в коло обов’язкових дій, вчинків кого-небудь, відповідно до громадянських норм, постанов, рішень якого-небудь громадянського органу чи керівника, або в результаті внутрішнього побудження. О. В може трактуватися і як сукупність справ, доручень, покладених на кого-небудь і обов’язкових для виконання;
усвідомлена система  громадських і моральних вимог суспільства особистістю, що диктуються соціальними потребами і конкретними цілями та завданнями певного історичного етапу розвитку.В 
Образ життя
сукупність способів і форм життєдіяльності, присутня тій чи іншій особистості, групі, суспільству;
форми людської (індивідуальної і групової) життєдіяльності, типові для історично конкретних соціальних відносин.
Образ «Я»
це відносно стійка, усвідомлена система уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує взаємини з іншими. Образ «Я» включає три компоненти: когнітивний (уявлення про свої здібності, зовнішній вигляд, соціальну значимість тощо); емоційно-оцінний (самоповага, самокритичність, себелюбство тощо); поведінковий чи вольовий (прагнення бути зрозумілим, завоювати повагу, підвищити свій статус, приховати свої недоліки тощо).
Образне мислення
вид мислення, пов’язаний з оперуванням образами, який об’єднуєв собі чуттєві та логічні компоненти. О.м. нерідко буває пов’язане з інтуїцією, з уявою.
Обсяг (повнота) знань
визначається кількістю всіх елементів знання про  вивчений об’єкт, які передбачає навчальна програма.
Обумовленість навчання суспільними потребами
закономірність навчання, яка виражає стан розвитку державності, економіки та побуту, кількість національного доходу, який відводиться на забезпечення розвитку освіти.
Об’єкт виховання
індивід або група людей, на розум, емоції і волю яких здійснюється цілеспрямований виховний вплив.
Об’єкт дослідження
реальні педагогічні процеси чи явища, а також відносини, які містять суперечності і породжують проблемну ситуацію;
це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб’єкта).
Об’єкти соціальної роботи
це окремі категорії населення, що потребують соціальної допомоги: сім’ї (багатодітні і неповні); діти, особливо діти-інваліди, сироти, випускники інтернатних установ; дорослі інваліди, люди похилого віку; підлітки з девіантною поведінкою; люди, хворі на алкоголізм, наркоманію; безробітні; бездомні; біженці; мігранти тощо.
Об’єм уваги
це максимальна кількість об’єктів, які людина може сприймати одночасно в процесі виконання якої-небудь діяльності.
Оздоровча діяльність
позашкільної освіти та виховання забезпечує необхідні умови для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, учнівської та студентської молоді, розвитку їх творчих здібностей, занять фізичною культурою і спортом, туризмом, природоохоронною і краєзнавчою роботою.
Окомір
здатність людини з різною точністю оцінювати та порівнювати величини об’єктів, що сприймаються на зір, і відстані до них. О. В багатьох професіях є професійно значимою якістю.
Онтогенез
індивідуальний розвиток будь-якого організму від зародження до кінця життя.
Оперативна пам’ять
тип пам’яті, який включає в себе процес запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, що перероблюється в ході виконання певної діяльності.
Оперативність знань
передбачає вміння учня використовувати знання у стандартних однотипних умовах.
Опитування
методи збирання первинної інформації засобом звертання з запитаннями до певної групи людей. З допомогою О. одержують як фактичну інформацію, так і відомості про думки, оцінки і перевагах опитуваних. О. повинні взаємно перепровірятися, а також доповнюватися контент-аналізом документів та ін. Соціальної інформації.
Опорний сигнал
засіб наочності (схема, малюнок, креслення, криптограма), що містить необхідну для довготривалого запам’ятовування навчальну інформацію, оформлену згідно певних правил.
Опорні школи
визначаються управлінням освіти з метою впровадження у педагогічну практику досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, проведення роботи з підвищення рівня методичної кваліфікації педагогічних кадрів, а також з метою проведення педагогічного експерименту з найактуальніших питань діяльності педагогічних колективів.
Опосередкування
визначення понять, явищ, речей і розкриття їх сутності через відношення до інших понять, явищ і речей.
Оптимальність
основний принцип НОП в структурі і змісті педагогічного менеджменту, умова необхідності і достатності кількості вимог (вказівок), які висуваються суб’єктом менеджменту до виконавців.
Органи колективу
це виборні або уповноважені особи, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати і об’єднувати роботу всіх первинних осередків.
Організаторські здібності
здібності до організаторської діяльності. В структуру О.з. входять комунікативні здібності, практичний розум, здатність активізувати інших, критичність, ініціативність, тактовність, вимогливість до себе та інших, самовладання, наполегливість;
вміння виділяти і чітко формулювати як перспективні, так і найбільш важливі в кожній конкретній ситуації задачі, своєчасно приймати аргументовані рішення і забезпечувати їх виконання, узгоджувати свої задумки з умовами дійсності, організовувати, координувати, направляти і контролювати діяльність. О.з. передбачають  наявність у людини певної спрямованості , комунікабельності, ділової компетентності, ініціативності, самостійності, емоційної врівноваженості, психологічного такту тощо.
Організаційна діяльність
процес об’єднання людей і засобів для досягнення поставлених цілей.
Організаційна культура
це специфічні для даної установи освіти цінності, відносини, норми поведінки. О.к. визначає типовий для цього закладу підхід до вирішення проблем навчання, виховання та розвитку дітей, влаштування колективу педагогів, організацію управління.
Організаційна структура управління
сукупність управлінських ланок, розміщених в логічній підпорядкованості і які забезпечують взаємозв’язок між керуючою та керованою системою.
Організаційно-педагогічні нововведення
створення нормативно-правової бази (складання угоди між науковою установою та навчально-виховним закладом, положення про школу-лабораторію як експериментальний майданчик наукової установи та концепції, де визначена дослідницька проблема та її строки, план проведення експерименту); готовність адміністрації та педагогічного колективу до проведення експерименту (визначення класів, повідомлення батьків про початок експерименту та їх роль у цьому процесі; розробка експериментальних планів та програм; зміна в структурі управління; зміна в штатному розкладі; удосконалення режиму функціонування навчального закладу).
Організаційно-розпорядча документація
включає три групи документів: 1) організаційні (положення, інструкції, правила, статути); 2) розпорядчі (накази, розпорядження, постанови, рішення, вказівки); 3) довідково-інформаційні (листи, звіти, акти, протоколи, оглядові і доповідні записки, переліки, довідки, списки).
Організація
певний вид соціальної системи, що характеризується складною багаторівневою будовою, здатністю розвиватися, відкритістю, тобто зв’язком з більш широкими структурами суспільства, коли носіями ознаки організації виступає свідомо координована діяльність двох і більше осіб;
об’єднання людей, які працюють для досягнення визначених, соціально важливих цілей. Ознаками О. є наявність цілей існування, організаційної структури й культури, постійна взаємодія з зовнішнім середовищем, використання ресурсів.
Організація праці
впорядкована та узгоджена взаємодія працівників із засобами виробництва та один з одним, спрямована на забезпечення успішного досягнення мети виробництва;
комплекс заходів, спрямованих на економію робочого часу, краще використання засобів виробництва, оздоровлення праці і т.п.;
певний порядок побудови і здійснення трудового процесу, який складається із раціонального розподілу праці між  працівниками і з системи виробничих взаємозв’язків і взаємодій. Передбачає раціональне обладнання робочих місць для високопродуктивної праці, систему їх обслуговування, а також встановлення раціональних форм, методів і прийомів праці та забезпечується створенням сприятливих умов праці, відповідним підбором, підготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів, ефективною системою планування, обліку, оплати і стимулювання праці, дотриманням дисципліни праці, розвитком трудової активності і творчої ініціативи працівників.
Організація робочого місця
система його обладнання та планування, підпорядкована меті виробництва.
Організованість
здатність особистості підкорити себе необхідному режиму, планувати свою діяльність, проявляти послідовність, зібраність у діяльності і поведінці.
Організувати
розділити роботу на частини чи операції у відповідності з кількістю працівників і доручити виконання кожної ділянки роботи тому, хто найкращим чином виконає дану справу.
Орієнтація
це ціла система установок, у світлі якої індивід (група) сприймає ситуацію і обирає відповідний спосіб дії. Орієнтації спрямовані на якісь соціальні цінності, називаються ціннісними орієнтаціями.
Освіта
цілеспрямований процес навчання і виховання людини в інтересах особистості, суспільства, держави, який супроводжується констатацією досягнень громадянином визначених державою освітніх рівнів.
Освіта в галузі прав людини
метою освіти в галузі прав людини є надання учням загальноосвітніх шкіл відповідних знань про їх  права в різних життєвих ситуаціях, усвідомлення факту правового захисту від різного роду свавілля дорослих. З цією метою в школах різних країн використовуються матеріали загальної декларації прав людини, Конвенції про охорону прав людини та основних свобод, Конвенції про права дитини та ін. У процесі вивчення зазначених документів учні мають зрозуміти та запам’ятати основні права людини, мати чітке уявлення про їх зміст, навчитись використовувати їх у повсякденному житті, уміти дати оцінку, коли права дитини дотримуються, а коли порушуються. В процесі вивчення матеріалів використовуються різноманітні форми і методи роботи6 лекції, бесіди, екскурсії, практичні заняття з використанням текстів документів, різноманітні види ігор, написання творів, складання своєї концепції тощо. Практичні заняття, як правило, проводяться групами учнів по 6-8 дітей. Здійснюються вони як у позакласній, так і у позашкільній роботі. Учні на основі Конвенції про права дитини пишуть свої Конвенції, обговорюють їх, дискутують, малюють плакати, пишуть гасла, що пропагують права дитини, виступають у класах чи інших приміщеннях.
Освіта дорослих
галузь народної освіти, завдання якої полягає у забезпеченні різних груп дорослих можливостями здобути освіту. згідно з Четвертою Міжнародною конференцією з освіти дорослих (Париж, ЮНЕСКО, 1985) метою в галузі освіти дорослих є забезпечення активної участі жінок у заходах в галузі освіти дорослих, наближення її до щоденних і конкретних потреб населення; створення умов, що сприяють безпосередньому підвищенню кваліфікації і рівня освіти дорослих; залучення до участі у духовному, соціальному і культурному розвитку своїх країн; зміцнення принципів свободи, справедливості, взаєморозуміння і миру в усьому світі; розвиток різноманітних форм і рівнів освіти, що повною мірою відповідає сучасним потребам виробництва, структурі зайнятості, всебічному розвитку особистості. Освіта дорослих за рубежем здійснюється шляхом організації індивідуальних, групових та семінарських занять за місцем проживання або на відстані (дистанційно).
Освітні програми
програми, які визначають зміст освіти певного рівня і спрямованості; включають загальноосвітні (основні, додаткові) та професійні (основні і додаткові) програми.
Освітній процес
цілеспрямований і організований процес одержання знань, умінь, навичок у відповідності з цілями і задачами освіти, розвитку особистості.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
це державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач.
Освітня галузь
набір відповідних навчальних дисциплін і інтегративних курсів, які включені в навчальний план загальноосвітньої школи.
Основні напрями роботи з персоналом
1) вдосконалення планування і організації кадрової роботи, створення комплексної системи управління кадрами на основі використання електронно-обчислювальної техніки; 2) вдосконалення систем комплектування, підбору, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, покращення їх соціально-демографічної і професійно-кваліфікаційної структур; 3) зміцнення дисципліни праці і стабілізація виробничих колективів на основі скорочення втрат робочого часу, плинності кадрів і покращення умов праці, побуту і дозвілля працівників; 4) підвищення творчої ініціативи і суспільної активності працівників, їх культурного рівня, розвиток демократичних основ управління.
Основні сторони культури особистості
сукупність компонентів пізнавальної, комунікативної, моральної, естетичної, трудової і фізичної культури особистості, на яку зорієнтовано зміст освіти.
Особистий приклад керівника
один із соціально-психологічних факторів і методів впливу суб’єкта управління (керівника) на його об’єкт (колектив або особистість). Відноситься до числа  опосередкованих методів керівництва, при використанні яких керівник не дає прямих вказівок, і в окремій ситуації діє сам у повній відповідності з тими нормами поведінки, які він вважає за необхідне виховати в підлеглих.
Особисті зобов’язання
перелік добровільних завдань учня самому собі на певний період часу (обіцянка).
Особистісна адаптованість
порівняно усталена тенденція функціонування внутрішнього світу школяра, яка у своєму сутнісному вияві характеризується наявністю гармонійності, відповідності або злагодженості між цілями індивіда та результатами, що досягаються ним у процесі життєдіяльності.
Особистість
стійка система соціально значимих рис, що характеризують індивіда, продукт індивідуального і суспільного розвитку, залучення індивідів в систему соціальних відносин засобом активної предметної діяльності і спілкування. Формування О. Здійснюється в процесах цілеспрямованого виховання і соціалізації індивідів. О. характеризується: активністю; направленістю (стійкою системою мотивів - інтересів, переконань і т.п.); глибинними смисловими утвореннями, що формуються в спільній діяльності; рівнем усвідомленості своїх відносин до дійсності;
людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільнозначущого та індивідуально-неповторного. О.  виявляється у ставленні людини до дійсності, у спілкуванні з іншими людьми, у її вчинках та поведінці.
це індивід, наділений розумовими задатками, які розвиваються в процесі життя, навчання і діяльності, дають можливість сформувати певний світогляд школяра і виробити вміння відстоювати його у різних ситуаціях;
людина як суспільна істота, системна характеристика, яка набувається індивідом в предметній діяльності та спілкуванні і характеризує його зі сторони включеності в суспільні відносини;
індивід, який належить до людського роду і є продуктом суспільного розвитку, суб’єктом праці, спілкування і пізнання, детермінованим конкретно-історичними умовами існування суспільства.
Охорона праці
одне з важливих соціальних завдань управління виробництвом; система правових, технічних і санітарних заходів, спрямованих на забезпечення безпечних для життя і здоров’я працівників умов праці.
Очікування соціальні
вимоги, що ставляться оточуючими до індивіда стосовно його дій, думок і почуттів, необхідних чи доцільних в тій чи іншій ситуації. О.с. виступають як неформальні санкції, які впорядковують взаємодії людей, відносно неписаних правил, міжособистісних ролей, прийнятих норм і способів спілкування.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel