Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Женевська школа генетичної психології
напрям в дослідженні психічного розвитку дитини, створений Ж.Паже та його послідовниками. Предмет вивчення - походження і розвиток інтелекту в дитини; головна задача - дослідження механізмів пізнавальної діяльності, основний метод - клінічна бесіда, орієнтована не на фіксацію зовнішніх ознак явища, а на процеси, які приводять до їх  виникнення.
Життєва позиція
розкриває спосіб самореалізації особистості у суспільстві; психологічні, моральні і вольові координати особистості в системі міжособистісних стосунків, суспільних відносин.
Життєва позиція особистості
це багатомірний конструкт, функціонально-динамічна якість особистості, котра інтегрує в динаміці всю особистісну структуру й забезпечує особі певний рівень включеності в життєдіяльність соціального середовища та її самовизначення в якості суб’єкта свого життєвого шляху та способу життя;
соціальна чи соціально-технічна індивідуальність особистості, стала схильність індивідів до певної поведінки в багатоманітних конкретних соціальних умовах.
Життєва програма особистості
цілісна картина наміченого нею життєвого шляху, ідеальний образ основних цілей та результатів життєдіяльності. Програма фіксує фундаментальні життєві цілі суб’єкта і може бути орієнтована на перспективу без точного визначення термінів її виконання. Конкретизується в життєвих планах. Ж.п.о., забезпечуючи послідовність та впорядкованість системи цілей та планів на різних відтинках життєвого шляху, виражає активний творчий компонент у ставленні особистості до свого майбутнього.
Життєве кредо
стисло визначений смисл життя особистості, коротко сформульований принцип її життя.
Життєве самовизначення
специфічна форма суб’єктно-об’єктної взаємодії, в якій особистість виступає справжнім суб’єктом життєвого процесу, тобто свідомо включається у хід подій, опосередковуючи його творчим ставленням до життя і беручи на себе відповідальність за свої вчинки і дії як їх автор.
Життєвий вибір
ухвалення і практична реалізація рішення щодо важливих проблем власного життя.
Життєві плани
система попередніх наміток людини на майбутнє, які існують у вигляді прийнятих рішень та психологічних установок і в подальшому підлягають здійсненню.
Життєві цілі та плани
визначають спрямованість життєвого шляху, «магістральну лінію» життя, на якій особистість вважає за необхідне сконцентрувати свою енергію та зусилля.
Життєдіяльність особистості
це організація процесу життя на основі соціальних форм і способів діяльності, спілкування, поведінки, що склалася історично; це відтворення особою свого життя включенням його у соціальні процеси. Дане поняття охоплює у часі весь план життя особистості: її становлення, розвиток, зміни;
це організація процесу життя на основі соціальних форм і способів діяльності, спілкування, поведінки, що склалися історично; це відтворення особою свого життя включенням його у соціальні процеси.
Жорстокість
морально-психологічна риса особистості, що є протилежною душевності, доброті, людяності. Жорстока людина надто сувора, безжалісна, безсердечна, не співчуває іншим, а, навпаки, свідомо принижує їхню гідність, завдає болю  і навіть може вбити.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel