Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Егоїзм
риса поведінки людини, що полягає в надмірній зосередженості на своєму «Я», замкненості у вузькому світі своїх індивідуальних інтересів, прагнення досягти своїх цілей  за рахунок інших людей.
Ейфорія
психологічний стан піднесеного настрою людини, не виправданий реальністю, об’єктивними причинами; стан некритичного вдоволення (безпричинна радість, безтурботність).
Екзальтація
збуджений, охоплений, схвильований стан, іноді хвороблива жвавість, викликані сильним позитивним емоційним подразником.
Екологічне виховання
дітей та молоді передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за  неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі; 
це систематична педагогічна діяльність, спрямована  на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання: нагромадження екологічних знань; виховання любові до природи, бажання берегти і примножувати її; формування вмінь і навичок діяльності в природі.
Екологічно-природоохоронна діяльність
передбачає оволодіння дітьми, учнівською та студентською молоддю знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду вирішення екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи, збереження навколишнього середовища.
Економіка праці
наука, що вивчає механізми дії економічних закономірностей у галузі організації праці, ефективності її використання, відтворення та розподілу робочої сили. Вона розробляє теоретичні основи вдосконалення організації та оплати праці, методи найефективнішого і раціонального використання трудових ресурсів.
Економічна культура особистості
активна трудова і громадська діяльність, спрямована на використання у практиці засвоєних економічних знань, переконань, навичок.
Економічна психологія
вивчає психологічні явища, пов’язані з виробничими відносинами людей.
Економічне виховання
це вироблення в учнів чіткої уяви про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване. Систематичне формування у підлітків економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовка їх до продуктивної праці, вмілого, бережливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання у реальному житті;
це організована педагогічна діяльність, спрямована на формування економічної свідомості учнів. Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника в активного творчого учасника виробничого процесу. Завдання Е.в.: ознайомлення учнів із законами ринкової економіки, перебудовою структури виробництва, підвищенням його ефективності, вдосконаленням виробничих відносин, системою управління і методами управління;
формування здатності до економічного мислення, творчого пошуку підвищення продуктивності праці, вміння швидко оволодівати новими формами і методами праці; виховання почуття і рис господаря, що працює з віддачею, бережливо ставиться до результатів праці; виховання здорових матеріальних потреб, уміння розпоряджатися зарплатою.
Екскурсія навчальна
форма організації навчання поза межами школи, спрямована на вивчення учнями певних явищ, процесів, предметів шляхом їх «живого споглядання» і безпосереднього сприймання. Види Е.н. : за змістом: загальноосвітні, краєзнавчі; за часом: короткотермінові, тривалі; за місцем у навчальному процесі: вступні, супровідні, заключні. Е.н. - форма навчальної роботи, яка дозволяє організовувати спостереження і вивчення різних предметів та явищ і їх природних, звичних умовах (природа, історичні місця та ін.), або в музеях, на виставках тощо.
Експасивність
психічний стан людини, що проявляється у нестриманості, надмірному неконтрольованому прояві своїх почуттів. Е. Люди важкі у спілкуванні, схильні до конфліктів.
Експеримент
метод наукового пізнання, що полягає в цілеспрямованому вивченні будь-якого явища дійсності в контрольованих і керованих умовах.
Експресія
виразність, сила прояву почуттів, переживань. Експресивна реакція є зовнішнім проявом емоцій і почуттів людини (міміці, пантоміміці, голосі, жестах). Надмірна чи недостатня Е., її неадекватність конкретній ситуації може служити однією з причин конфліктів у взаєминах між людьми.
Екстерн
особа, яка самостійно опановує навчальні програми і якій надається можливість проходження підсумкової та державної підсумкової атестації в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
Екстернал
тип особистості, схильний пояснювати наслідки своїх вчинків, невдач впливом обставин, інших людей, тим самим як би знімаючи з себе моральну відповідальність.
Екстраверсія
характеристика особистості, яка проявляється в спрямованості відчуттів, переживань, інтересів до зовнішнього світу. Типовий екстраверт більше схильний до спілкування з людьми, комунікабельний, має багато друзів, не любить самотності. Прагне до яскравих вражень, діє під враженням моменту, імпульсивний, дотепний в розмові, любить зміни, безтурботливий, оптимістичний. Екстраверт віддає перевагу діяльності, схильний до агресивності, буває нестриманим.
Екстраполяція
розповсюдження висновків, отриманих в результаті вивчення однієї частини явищ на іншу частину цього роду явищ.
Екстремальна ситуація
це несподівана, незапланована, нештатна обстановка, що різко порушує і ускладнює виконання професійних завдань і несе загрозу життю чи успішному виконанню діяльності.
Екстремальні умови
умови, що вимагають від працівника напруги фізіологічних і психічних функцій, що різко виходять за межі норми. Екстремальний режим в загальному розумінні - це режим праці в умовах, що різко виходять за межі звичайних. Відхилення від звичайних умов діяльності вимагають підвищеного вольового зусилля, інакше кажучи, викликають напругу.
Емоції
це психічні стани людини, в яких реалізується безпосереднє ситуативне переживання (задоволення, радості, страху) особистістю значимості діючих на неї явищ і ситуацій. В Е. проявляється позитивне ставлення особистості до певних об’єктів, сфер діяльності, до самого себе, інших людей.
Емоційна депрівація (дефіцит емоцій)
довгочасна відсутність ласки, турботи, людської теплоти, розуміння.
Емоційна збудливість
властивість особистості або тимчасовий психічний стан, що проявляються в легкій появі чітко виражених у відповідь на емоціогенні чинники. Е.з. пов’язана з якимись активними вольовими актами.
Емоційна напруженість
стан людини, що викликається конфліктними умовами, підвищеною ймовірністю виникнення аварійних ситуацій, несподіваним або довготривалим напруженням інших видів і визначає тимчасове пониження стійкості психічних процесів та професійної працездатності.
Емоційно-вольова стійкість
здатність психіки людини зберігати високу функціональну активність і працездатність в умовах впливу стресорів, фрустраторів як в результаті адаптації до них, так і в результаті високого рівня розвитку емоційно-вольової саморегуляції.
Емоційно-вольова сфера
система психічно стійких властивостей людини, які характеризують зміст, якість і динаміку емоцій, почуттів і волю людини.
Емпатія
розуміння відношень, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Емпатичні здібності зростають разом з віком та досвідом за умов схожості поведінкових та емоційних реакцій учасників спілкування;
якість особистості, її здатність емоційно відкликатися на переживання, почуття і психічні стани інших людей. Е. передбачає суб’єктивне сприйняття іншої людини, уміння поставити себе на її місце, проникнення в її внутрішній світ, розуміння її переживань, думок, почуттів. Е. зближує людей в спілкуванні, доводить його до довірчого, інтимного рівня.
Емпіричне дослідження
спрямоване безпосередньо на об’єкт, що вивчається і спирається на дані спостереження та експеримент. В ході Е.д. встановлюються нові факти, проводиться їх узагальнення.
Ергономіка
наукова дисципліна, що вивчає трудові процеси з метою створення оптимальних умов праці і заснована на даних анатомії, фізіології та психології людини. У галузі освіти це пов’язано з відношенням вчителя або учня до занять, обладнання, навчальних цілей, до умов праці та навчання.
Ерудиція
глибока обізнаність, начитаність, знання проблематики в певній галузі науки, діяльності (наприклад, обізнаність в проблемі зайнятості населення). Здобувається Е. шляхом наполегливої кропіткої праці, систематичним поповненням знань, аналізом набутого досвіду.
Есктернат
в системі загальної середньої освіти є різновидом індивідуальної форми навчання, що забезпечує гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Е. передбачає самостійне засвоєння програм з окремих предметів, класів, курсів початкової, базової та повної загальної середньої освіти з наступною підсумковою та державною підсумковою атестацією в навчальному закладі.
Ефективність навчальних занять
ступінь досягнення заданої мети діяльності з врахуванням оптимальності (необхідності і достатності) витрачених зусиль, засобів і часу.
Ефективність уроку
ступінь досягнення запланованої мети діяльності з врахуванням оптимальності (необхідності і достатності) витрачених зусиль, засобів і часу.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel