Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Дальтон-план
система індивідуального навчання, розроблена в м. Дальтон /штат Массачусетс, США/ в 20-х роках. Згідно Дальтон-плану весь обсяг навчального матеріалу з того чи іншого предмета розподілявся на місячні курси, складалися місячні програми, підбиралася література. На початку місяця учень разом з учителем планував свою роботу, а потім вивчав самостійно з будь-якою швидкістю вибрані теми. Він міг відвідувати лабораторії, консультації, де чергували вчителі. Раз на тиждень проводився загальний семінар, конференція, дискусія. Дальтон-план мав на меті дозволити учням навчатися на різних рівнях і з різною швидкістю. Це була спроба пристосувати систему навчання до особистості дитини.
Девіантна поведінка
поведінка з відхиленням від прийнятих в суспільстві правових або моральних норм. Основні види Д.п. - злочинність і аморальна поведінка, що кримінально не карається.
Деградація особистості
поступова втрата особистістю позитивних якостей, що наступає внаслідок деяких психічних розладів. Виражається у постійному зниженні активності і працездатності особистості, у звуженні кола її інтересів, підвищеній стомлюваності, дратливості, розладах пам’яті, уваги.
Дедуктивне мислення
це рух думки від загального до конкретного, одиничного.
Дедуктивний метод навчання
спочатку повідомляють загальне положення, формулу, закон, а потім поступово починають виводити часткові випадки, більш конкретні завдання.
Дедуктивний спосіб пізнання
характеризується рухом думки від загального до одиничного (наприклад, від правила до прикладу). Широко використовується у навчальному процесі з метою викладу навчального матеріалу і його застосування учнями. Д.с.п. відіграє велику роль у становленні логічного мислення, сприяє розвитку вміння використовувати наявні знання при засвоєнні нових, логічно обґрунтовувати конкретні положення, доводити вірність своїх думок; виховує підхід до кожного факту чи явища як до ланки єдиного ланцюга взаємопов’язаних і взаємообумовлених явищ. Це сприяє розвитку активності і продуктивності мислення.
Дедукція
форма мислення, що дозволяє на основі логічних правил з окремих загальних даних висловлювати нові менш загальні припущення.
один з видів умовиводів, що представляє собою застосування загального положення до певного окремого, одиничного випадку.
Дезадаптація психологічна 
відносно короткочасний ситуативний стан, що є наслідком дії нових, незвичайних подразників середовища, що змінилося і сигналізує про порушення рівноваги між психічною діяльністю і вимогами середовища, а також спонукає до переадаптації; досить стійкий. Складний психічний стан, що виражається в неадекватному реагуванні й поведінці особистості, обумовленими функціонуванням психіки на межі її регуляторних і компенсуючих можливостей або в позаграничному режимі.
Делікатність
тонке розуміння внутрішнього світу і психіки людей. Д. є свідченням високої внутрішньої культури людини і професійно важливою якістю працівників служби зайнятості, соціальних служб тощо.
Демографічна політика
це система соціальних заходів, спрямованих на формування бажаної для того чи іншого суспільства свідомої демографічної політики, яка полягає в тому, як держава може впливати на рішення про народжуваність, що приймаються на рівні сім’ї, з тим, щоб їх кінцевий результат відповідав економічним і соціальним потребам суспільства.
Демократизація
впровадження демократичних засад, розвиток спільностей людей на демократичній основі.
Демократизація освіти
один з основних принципів державної політики в сфері освіти, що пронизує всі сторони шкільного життя. Це ліквідація монополії держави на освіту і перехід до громадсько-державної системи, в якій особистість, суспільство і держава є повноправними партнерами, чітке розмежування повноважень між центральними, регіональними і місцевими органами управління, з максимальною передачею на місця управлінських функцій; участь місцевої влади і місцевої громадськості як в управлінні освітою через відповідні місцеві органи, так і безпосередньо в діяльності освітніх закладів; самостійність освітніх установ у виборі стратегії свого розвитку, цілей, змісту, організації і методів роботи, в тому числі їх юридична, фінансова і економічна самостійність; право педагогів на творчість, га свободу вибору педагогічних концепцій і технологій, підручників і навчальних посібників, методів оцінки діяльності учнів і т.ін., на участь в управлінні навчальним закладом; право учнів на вибір школи і профілю освіти, на домашню освіту і навчання в недержавних навчальних закладах, на прискорене навчання за індивідуальним навчальним планом, на участь в управлінні освітнім закладом.
принцип реформування освіти в Україні на демократичних засадах, який передбачає: децентралізацію, регіоналізацію в управлінні, автономізацію навчально-виховних закладів у вирішенні основних питань діяльності, поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних закладів, перехід до державно-громадської системи управління освітою (участь батьків, громадськості), співробітництво учитель - учень, викладач - студент у навчально-виховному процесі. Д.о. означає: утвердження в системі освіти норм демократичної етики - толерантності, чесної співпраці та змагальності.
Деморалізація
морально-психічний компонент дезорганізації, що проявляється в моральному розладі, втраті моральних критеріїв, падінні дисципліни, морально-психічного стану.
Деперсоніфікація особистості
процес гальмування, згортання і нівелювання активності, особливостей особистості як неповторної індивідуальності. В своїх крайніх формах - це процес десоціалізації і індивідуалізації, здатний привести до повної деформації та зруйнування особистості.
Депресія
стан душевного розладу людини, відчуття пригніченості, песимізму, занепаду духовних сил. Виникає внаслідок психічних і загальних захворювань, або як реакція на важкі життєві ситуації (наприклад, втрата роботи).
Державна кадрова політика в системі вищої освіти
це комплекс заходів і принципів державних органів управління освітою в організації трудових ресурсів на основі формування. Підтримки і розвитку освітніх цінностей, ідеалів, норм, правил і процедур. Її метою є оптимізація балансу трудових ресурсів відповідно до намічених завдань і запитів суспільства на основі чинного законодавстві.
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців)
це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів 1, П, Ш ступенів навчальним програмам.
Державний стандарт загальної середньої освіти
зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.
Державний стандарт професійно-технічної освіти
це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов’язкових засобів навчання та освітнього рівня вступника.
Детермінізм
причинна обумовленість, загальний закономірний зв’язок природи, суспільства, мислення, закономірна і необхідна залежність психічних явищ від факторів, що їх викликають.
Дефініція
коротке визначення (тлумачення) якого-небудь поняття, що відображає істотні ознаки предмета чи явища. Однією з особливостей Д. в психології є їх недостатньо точна верифікація.
Деформація особистості професійна
зміна якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування і поведінки), які наступають під впливом  виконання професійної діяльності. Внаслідок нерозривної єдності свідомості і діяльності формується професійний тип особистості. Значний вплив здійснює професія на особливості особистості представників тих професій, робота яких пов’язана з людьми (керівники, педагоги тощо). Д.о.п. може носити епізодичний чи стійкий характер; проявлятися в мові, в манерах поведінки, навіть у фізичній зовнішності. Крайня форма Д.о.п. проявляється у формальному, суто функціональному ставленні до людей.
Децентралізація управління
процес передачі делегування управлінських функцій місцевим органам управління.
Диверсифікація освітніх закладів
одночасний розвиток різних типів навчальних закладів.
Дидактика
це розділ педагогічної технології, який вивчає, досліджує, узагальнює принципи, закономірності, форми, методи та прийоми навчального процесу, їх вплив на формування в особистості учня знань, умінь та навичок, розвиток його світогляду та громадянської позиції;
галузь педагогіки, яка досліджує закономірності процесу навчання. Предметом Д. є загальна теорія навчання усіх предметів.
галузь педагогічної науки, що розкриває теоретичні засади освіти і навчання в їх найбільш загальному вигляді. Д. виявляє закономірності, принципи навчання, задачі, зміст освіти, форми і методи, викладання і учіння, стимулювання і контролю в навчальному процесі для усіх предметів і на усіх вікових етапах навчання.
Дидактика спеціальна
галузь дефектології, яка вивчає теорію освіти і навчання дітей з відхиленнями в розвитку (цілі, задачі, зміст, принципи, методи і організація педагогічного процесу в спеціальних школах.
Дидактична гра
метод стимулювання інтересу до навчання, в основі якого лежить створення у навчальному процесі ігрової ситуації;
форма гри з правилами, в яку включається виконання певних операцій, дій, необхідних для виконання ігрової задачі. Різноманітні дидактичні, інтелектуальні (анаграми, загадки, кросворди, ребуси), ігри-подорожі, вікторини, рухливі ігри сприяють точному сприйманню окремих якостей речей, предметів, розвитку спостережливості, формуванню вмінь аналізу, порівняння, узагальнення та інших операцій мислення, вдосконаленню спортивних вмінь і навичок.
Динамічний стереотип
порівняно стійка цілісна система умовно-рефлекторних зв’язків у корі головного мозку, що забезпечує стійкий і доцільний зв’язок організму з зовнішнім середовищем. Д.с. утворюється в процесі життєдіяльності людини при багаторазовому повторенні одних і тих же впливів зовнішнього середовища. Д.с. відіграє значну роль у саморегуляції людського організму, його психологічній адаптації і соціалізації, тому що на фізіологічній основі Д.с. формується система умінь, навичок, звичок людини, стійкі характеристики її поведінки.
Дисгармонія особистості
особистісне відхилення, що супроводжує кризові ситуації, які виникають на різних етапах життєвого шляху з достатньо вираженою визначеністю (відхилення розвитку від гармонійного, оптимального, що виявляється у дедалі ширших поведінкових збоченнях, комунікативних проблемах, невротичних симптомах). Дисгармонійна особистість, неадекватно відображаючи власні статево-вікові, індивідуально-психологічні, комунікативні та інші властивості, сприймає й довколишню дійсність крізь фільтри внутрішньоособистісних викривлень, що породжує нові невідповідності і вдруге ускладнює подальшу гармонізацію.
Дискомфорт
брак комфорту, необхідних умов для життєдіяльності людини, незручності, неприйнятність ситуацій. Соціально-психологічний Д. стосується насамперед міжособистісного спілкування;
порушення необхідних умов для життєдіяльності людини, незручність, несприйняття ситуацій.
Дискомфортний стан
стан, який характеризується несприятливими суб’єктивними відчуттями людини, що викликаються впливом протягом визначеного часу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Д.с. пов’язаний зі станом здоров’я, зміною емоційних характеристик (тривалі негативні  емоції, тривожність).
Дискримінація
навмисне обмеження або позбавлення прав, переваг яких-небудь осіб, організацій чи держав за расовою, національною, державною належністю, статтю, майновим станом, політичними чи релігійними переконаннями тощо.
Дискурсивне мислення
мислення, що здійснюється шляхом логічних міркувань, суджень і опосередкувань.
Диспут
це метод формування суджень, оцінок, переконань, що базуються на закономірності: знання, одержані в ході зіткнення думок, різних точок зору, завжди відрізняються високою мірою узагальнення, стійкості і гнучкості.
Дистанційне навчання  
навчання за допомогою листування, телебачення, радіо, телефону. Публікацій в газеті за обмеженого контакту з викладачем. Друковані, аудіовізуальні та інші спеціально підготовлені матеріали направляються індивідуальним учням або групам. Процес засвоєння матеріалу контролюється за письмовими завданнями, що адресуються викладачу та повертаються назад з виправленнями та рекомендаціями.
Дистанція соціальна
умовна відстань між представниками різних соціальних груп, людьми, що мають різний соціальний статус. Д.с. може змінюватися в процесі спілкування людей. Оптимальний рівень Д.с. дотримується при демократичному стилі керівництва.
Дисципліна трудова
строге дотримання встановленого порядку на виробництві, в установі. Передбачає своєчасний прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого дня, раціональне використання робочого часу, точне виконання розпоряджень адміністрації. Вимоги до Д.т. визначаються діючими на підприємствах, в організаціях та установах правилами внутрішнього трудового розпорядку, виконання яких є обов’язковим. Порушники трудової дисципліни несуть відповідальність у встановленому порядку: міри громадського впливу, адміністративні стягнення, матеріальні санкції.
Дисциплінованість
вольове зусилля особистості, що проявляється в діях та поведінці людини у відповідності з законами, нормами і правилами.
Диференціальна психологія
галузь психології, яка вивчає психологічні відмінності як між індивідами, так і між групами людей, причини та наслідки таких відмінностей.
Диференціація навчання
принцип врахування індивідуально-типологічних особливостей учнів в інтересах розвитку їхніх нахилів і здібностей;
педагогічна технологія навчання, що забезпечує реалізацію принципу диференціації.
Диференційоване навчання
вид навчання, що базується на принципі диференціації та педагогічній технології диференційованого навчання, яка передбачає створення різних умов навчання для різних шкіл, класів, груп з метою врахування як індивідуальних особливостей, так і домінуючих особливостей їх контингентів.
Діагноз
аргументоване визначення певного стану на основі всебічного дослідження (рівня розвитку здібностей, професійної придатності, характеру і суті хвороби тощо).
Діагноз психологічний
висновок психолога (групи психологів) про індивідуально-психологічні особливості особистості як в нормі, так і при патології, виявленні в результаті її вивчення методами психодіагностики.
Діагностика
психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг  змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
кількісна оцінка і якісний аналіз педагогічних процесів, явищ і т.п. з допомогою спеціально розроблених наукових методів.
Діагностика соціально-психологічна
теорія і практика виявлення соціально-психологічних характеристик груп людей; використовується для оцінки розвитку конкретних колективів, виявлення структури міжособистісних відносин, для оцінки ефективності соціальних, економічних, виховних впливів. Результати Д.с.-п. використовуються при профвідборі для деяких професій, що ставлять підвищені вимоги до якості спільної діяльності людей, при вдосконаленні виховного процесу, при складанні планів соціального розвитку і т.п.
Діагностичний мінімум
основна діагностична схема пропонованої моделі діяльності. Являє собою сукупність діагностичних прийомів виявлення особливостей і рівня розвитку психолого-педагогічного статусу школярів; схема пристосована до проведення масового психологічного обстеження.
Діалектичне мислення
це уміння бачити в явищах єдність протилежностей, боротьбу цих протилежностей, виявляти тенденції їх розвитку, бачити зародження  нових.
Діалогічна модель
конструювання навчальних програм. Діалогічна модель виходить переважно з потреб учнів. Для визначення цих потреб вчителі на першому етапі вступають у діалог з учнями, для яких призначена дана програма. Потім вони прагнуть узгодити наявний навчальний матеріал з виявленими в учнів потребами та інтересами. Модель активно залучає школярів у розробку навчальних програм, причому їх потреби та інтереси одержують пріоритет над соціальними та науково-дисциплінарними аспектами змісту програми.
Дієздатність
здатність людини не тільки виконувати певні дії і діяльність, але й відповідати за це.
Ділова гра
моделює процес педагогічної діяльності вчителя і дозволяє оцінити професійний рівень, що проявляється на всіх ділянках такої діяльності, а також діагностувати труднощі, що виникають на різних етапах професійної діяльності;
метод пошуку управлінських рішень в умовах проблемної ситуації. Д.г. використовується як метод активного навчання працівників управління з метою вироблення в них навичок приймати рішення в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування певних здібностей в працівників окремих категорій;
метод імітації ситуацій, моделюючих професійну чи іншу діяльність шляхом гри, в якій беруть участь різні суб’єкти, наділені різною інформацією, різними функціями і діють за заданими правилами.
Ділова етика
(етика підприємства) сукупність певних принципів, правил та норм господарської поведінки підприємців (бізнесменів). Більшість значних компаній у країнах з ринковою економікою розробляють та приймають кодекси ділової етики (честі).
Ділові якості
здатність знаходити найкращий підхід до розв’язання виникаючих ситуацій і найкоротший шлях досягнення мети, самостійно мислити та оперативно приймати обґрунтовані рішення, послідовно й ініціативно забезпечувати їх виконання.
Діловодство кадрової служби
виконання своєрідних операцій, пов’язаних із створенням і використанням документальної кадрової інформації на підприємствах і в організаціях. У функції Д.к.с. входять: реєстрація, попередній розгляд і розподіл документів, формування номенклатури справ, їх облік, організація обробки, встановлення форм і реквізитів, довідково-інформаційне обслуговування та ін.
Діяльнісно-особистісна концепція виховання
стверджує, що дієвим виховання є лише тоді, коли дитина включається в різноманітні види діяльності і оволодіває суспільним досвідом завдяки ефективному стимулюванню педагогом активності в цій діяльності.
Діяльність
специфічна форма свідомого, цілеспрямованого активного ставлення до оточуючої дійсності для її доцільної зміни і перетворення. Структура людської діяльності складається з потреб, мотивів, цілей, задач, дій, операцій. Аналіз конкретної діяльності можливий лише за умови визначення потреб, мотивів такої діяльності і умов досягнення мети;
активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, пов’язаних із задоволенням її потреб та інтересів, на виконання вимог до неї зі сторони суспільства. Виділяють такі компоненти Д.: постановка мети, планування роботи, виконання роботи, перевірка результатів, підведення підсумків, оцінка роботи;
специфічно людська, регульована свідомістю як вищою інстанцією, внутрішня і зовнішня активність, що спричиняється потребою. Д. направлена на пізнання, творче відтворення і перебудову зовнішнього світу.
Доброзичливість
позитивне, емоційне ставлення людини до інших людей, груп або соціальних явищ, яке виявляється у внутрішній прихильності, привітності, схильності до спілкування, прояві уваги, готовності до співробітництва, надання допомоги.
Доброта
чуйне, дружнє ставлення до іншої особи; ґрунтується на доброзичливості, привітності у взаєминах. Суть доброти визначається як прагнення людини до досконалості через вчинки, які спрямовані на благо людини та її право бути щасливою. Визначальними ознаками доброти є чуйність, лагідність, делікатність, довірливість, милосердя і благодійність.
Доброчесність
постійна спрямованість волі на те, що з погляду моралі є добро, в свою чергу вона сама є моральним благом і етичною цінністю.
Доведення
логічне розмірковування.
Довільна увага
увага, що виникає внаслідок поставленої мети, свідомо спрямовується і регулюється особистістю. Д.у. потребує зусиль і тривала її веде до втоми.
Домагання
прагнення особистості досягнути певного статусу, мети, результату діяльності. Завищений рівень домагань з одного боку сприяє розвитку активності особистості.
Домашня навчальна робота учнів (самопідготовка)
форма організації навчання; самостійна, поза уроками робота учнів з виконання письмових завдань. Д.н.р.у. включає: вивчення навчального матеріалу, який пояснювався на уроці; самостійне вивчення нового матеріалу, самостійні спостереження; проведення дослідів; виготовлення наочних посібників; написання творчих робіт (творів, рефератів)тощо.
Домінанта
осередок збудження в центральній нервовій системі, тимчасово визначає характер відповідної реакції організму на зовнішні та внутрішні подразники, надаючи тим самим поведінці визначену спрямованість.
Допитливість
риса характеру особистості, що проявляється у прагненні до широти та глибини знань про навколишній світ і саму себе.
Доручення
метод, який дозволяє вчителеві перевірити якості характеру особистості учня, його ставлення до виконання безплатної і оплачуваної роботи.
Дослідницький метод навчання
метод навчання, що забезпечує вищий рівень пізнавальної самостійності учнів; метод навчання, при якому пізнавальна діяльність учнів за своєю структурою наближається до дослідницької діяльності вченого, який відкриває нові наукові знання; спосіб навчання шляхом самостійного «відкриття» учнями знань. Він включає всі елементи проблемного навчання: 1) виявлення проблеми (переведення її у форму конкретного запитання чи задачі), предмета дослідження; 2) аналіз умов, їх оцінка, відокремлення відомого від невідомого; 3) висунення гіпотези чи припущень; 4) розробка плану розв’язання проблеми; 5) виконання плану; 6) перевірка вірності дій і одержаного результату.
Дослідницько-експериментальна діяльність
забезпечує систематичну науково-дослідницьку, експериментальну, конструкторську і винахідницьку діяльність учнівської та студентської молоді з різних галузей науки, техніки, мистецтва і культури, та спрямовується на створення умов для творчого самовдосконалення, виявлення, розвитку та підтримки юних талантів і обдарувань.
Доступність навчання
дидактичний принцип, який вимагає побудови навчального процесу (завдань, змісту, методів, форм навчання) відповідно до реальних навчальних можливостей учнів, тобто відповідно до рівня їх підготовленості і загального розвитку. Д.н. знаходить свій вияв у правилах: від близького до далекого, від відомого до невідомого, від легкого до важкого, від простого до складного. Доступне не означає легке. У навчанні обов’язково повинні бути труднощі, але помірні. Навчання лише тоді сприятиме розвитку учнів, якщо воно вимагає від них напруження розумових сил, пізнавальної активності. Тому воно повинно орієнтуватися не на рівень актуального розвитку, а на зону найближчого розвитку, тобто на більш високий рівень, але такий, який учні можуть осилити при цілеспрямованій допомозі вчителя.
Дотепність
здатність людини винятково точно й естетично красиво відображати в своїх судженнях відношення до предметів об’єктивного світу (дотепний жарт, порівняння тощо). Д. є конкретним проявом гнучкої думки, нетрадиційності мислення і спирається на природні задатки гумору, життєвий досвід.
Дошкільний виховний заклад
є закладом освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до семи років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні  та навчанні дітей дошкільного віку. До Д.в.з. належать: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки з короткочасним, денним, цілодобовим та цілорічним перебуванням дітей.
Друга сигнальна система
система способів регуляції психічної активності живих істот в навколишньому світі, властивості якого сприймаються головним мозком у вигляді сигналів, що подаються в знаковій формі, на відміну від першої сигнальної системи.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel