Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Тезаурус

Базовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Б.н.п. для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
Бакалавр
це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену, загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.
Бесіда
метод одержання кадрової інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Широко використовується в різних сферах роботи з персоналом, головним чином для вивчення працівників (при прийомі на роботу, зачисленні в резерв, перед черговою атестацією, як міра впливу до порушників дисципліни тощо);
діалоговий метод навчання, при якому вчитель шляхом вміло підібраних запитань спонукає учнів до аналізу навчального матеріалу в певній логічній послідовності і  формулювання відповідних висновків та узагальнень.
один із прийомів вивчення психіки особистості. Б. є також ефективним засобом спілкування людей, виявлення думки окремих осіб і всієї групи, формування суспільно необхідних поглядів тощо;
Бібліотека
загальноосвітнього навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і реґламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
Бібліотечно-бібліографічна діяльність
забезпечує інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів. Вона спрямована на поглиблення культури, вироблення навичок і умінь орієнтуватися в зростаючому потоці інформації, її пошуку та використання.
Біхевіоризм
напрям в американській психології ХХ ст.., який заперечував свідомість як предмет наукового дослідження і зводив психіку до різних форм поведінки, прийнятої як сукупність реакцій організму на стимули зовнішнього середовища. Перша програма біхевіоризму сформульована американським психологом Д.Уотсоном (1913), сучасним продовжувачем цього напряму вважається Б.Скіннер.
Бригадний метод у навчанні
одна із організаційних форм навчання, які застосовувались в загальноосвітніх школах, вузах та технікумах в 20-30-х роках. Б.м. склався під впливом так званого Дальтон-плану. В основу Б.м. покладена навчальна робота учнів, розрахована на термін від 2-х тижнів до 1 місяця. Вчителем давалось завдання, література, надавались консультації. Після самостійного індивідуального виконання завдань проводились заключні заняття, де звітували бригади, оцінювалась їх робота в цілому.

За основу Тезауруса взято Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel