Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 (21)

В. В. Камишин, Л. І. Ткаченко, К. А. Андросович, І. В. Бургун
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 282

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Микитин Оксана, Протас Оксана. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності з обдарованими учнями
1.2. Щербань Андрій. Наукові підходи до проблеми розвитку практичного інтелекту
1.3. Доротюк Ольга. Організаційно-педагогічні умови допрофесійної підготовки учнів старших класів
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості в позашкільних навчальних закладах
2.1. Іщук Сергій, Мудрий Іван. Гайворонський МНВК: надбання досвіду, погляд у майбутнє
2.2. Темнікова Інна, Темнiков Володимир. Казкотерапiя у вихованнi дiтей дошкiльного вiку
2.3. Курбанов Ихтиёр. Особенности профессионального имиджа специалиста в современном мире образования

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Андросович Ксенія, Бідненко Роман. Аналіз розвивальних заходів в Інтернет-мережі для сприяння соціалізації обдарованих учнів
3.2. Малиношевська Альона, Тригуб Тетяна. Науково-теоретичні засади діагностики практичного інтелекту особистості в контексті досліджень зарубіжних науковців
3.3. Ковальова Оксана. Особливості перспективного розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти
3.4. Найдьонова Любов. Інтернет як інтерактивна освітня технологія
3.5. Подшивайлов Федір, Подшивайлова Лідія, Счастна Ганна. Типологічні особливості студентів за показником мотивації досягнення
3.6. Нагнибіда Марина. Діагностика інтелектуальної обдарованості підлітків у зарубіжних дослідженнях
3.7. Чудакова Віра. Актуалізація проблеми вибору професії, зміст, структура та методи психолого-діагностичного дослідження з метою професійного самовизначення оптантів в умовах допрофесійної підготовки - компетентності конкурентоздатної особистості
3.8. Халилова Наргиза. Особенности формирования рефлексии в подростковом возрасте
НАШІ АВТОРИ
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Mykytyn Oksana, Protas Oksana. Use of Information and Communication Technologies in the Activities of Gifted Students
1.2. Shcherban Andrii. Scientific Approaches to the Development of Practical Intelligence
1.3. Dorotiuk Olha. Organizational-pedagogical Conditions for Pre-professional Training of Students Senior Grades
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Ishchuk Serhii, Mudryi Ivan. Gaivoronsky MNVK: Experience of Experience, Look at the Future
2.2. Temnikova Inna, Temnikov Volodymyr. Fairy-tale Therapy in Nursing Children of Pre-school Age
2.3. Kurbanov Ikhtiior. Features of Professional Image of a Specialist in the Modern World of Education
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Androsovych Kseniia, Bidnenko Roman. Analysis of Developing Activities in the Internet Network to Contribute to the Socialization of Gifted Students
3.2. Malynoshevska Alona, Tryhub Tetiana. Scientific and Theoretical Foundations of Diagnostics Practical Intelligence of the Person in the Context of Research of Foreign Scientists
3.3. Kovalova Oksana. Features of the Perspective Development of Socio-communicative Competence of Teachers of Institutions of General Secondary Education
3.4. Naidonova Liubov. The Internet as an Interactive Educational Technology
3.5. Podshyvailov Fedir, Podshyvailova Lidiia, Schastna Hanna. Typological Peculiarities of Students on the Indicator of Achievement Motivation
3.6. Nahnybida Maryna. Diagnosis of Intellectual Giftedness of Adolescents in Foreign Studies
3.7. Chudakova Vira. Actualization of the Problem of Choosing a Profession, Content, Structure and Methods of Psycho-diagnostic Research for the Purpose of Professional Self-determination of Optants in Conditions of Preprofessional Training -Competence Competitive Personality
3.8. Khalilova Nargiza. Features of the Formation of Reflection in Adolescence
OUR Authors
Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAES of Ukraine
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel