Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 (19)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Институт обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 303

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Федорова Ніна, Малиношевська Альона. Формування професійної компетентності вчителя
1.2. Міленіна Мілена. Біологічні аспекти формування обдарованості особистості ......
1.3. Русалкіна Людмила. Іншомовна компетенція як складник
професійної підготовки майбутніх лікарів
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Шелестова Людмила. Розвиток дослідних здібностей дітей
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку у процесі навчання
2.2. Крутій Катерина, Грицишина Таїсія, Стеценко Ірина. Використання технології «освітня подорож» як засіб реалізації STREAM-освіти дошкільників
2.3. Поліхун Наталія, Постова Катерина. Змістові компоненти інструментарію психолого-педагогічної підтримки дослідної діяльності
інтелектуально обдарованих учнів
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Сергєєнкова Оксана, Подшивайлов Федір, Подшивайлова Лідія. Аналіз кореляційних зв'язків показників мотиваційної сфери особистості
3.2. Єзерська Наталія. Організація діяльності соціально-психологічного супровіду адаптації обдарованих учнів підліткового віку в умовах школи-інтернату
3.3. Хижняк Анна. Вікові особливості прояву професійних деформацій
в інтерперсональній сфері тренерів-викладачів фізичного виховання
3.4. Андросович Ксенія. Психолого-педагогічний інструментарій діагностики
компонентів соціалізації обдарованих старшокласників
3.5. Мельник Марина. Теоретико-методологічні засади розробки проблеми
діагностики обдарованості: здобутки і перспективи
3.6. Тригуб Тетяна. Конструювання як метод розвитку практичного інтелекту в учнів молодшого віку
3.7. Семенюк Надія. Соціальні детермінанти життєвих орієнтацій медиків
офтальмологічного профілю

НАШІ АВТОРИCONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Fedorova Nina. Malonyshevska Alona. Formation of professional competence of the teacher
1.2. Міленіна Мілена. Biological aspects of development of a gifted person
1.3. Rusalkina Liudmila. Foreign language competency as a part of rpofessional training of doctors
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school
educational institutions
2.1. Shelestova Lyudmila. Development of research skills among children of
an early pre-school and primary school age in the process of education
2.2. Kruty Ekaterina, Grytsyshynа Taisiya, Stetsenko Irina. Use of technology
"educational travel" as a STREAM-education for predictors
2.3. Polikhun Nataliia, Postova Kateryna. Content components of equipment
for psychological and pedagogical support of research work in intellectually
gifted students
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Serhieienkova Oksana, Podshyvailov Fedir, Podshyvailova Lidiia. Analysis
of correlation rates of personality's motivational sphere indicators
3.2. Ezerskaya Natalii. Organization of the work of socio-psychological support
of the adaptation of underlyed educational adults in the conditions of a boarding school
3.3. Khizhnyak Anna. Age peculiarities of professional deformations in interpersonal sphere of trainers of physical education
3.4. Androsovich Kseniu. Psychological and pedagogical tool of diagnostics
of components of socialization of the gifted students
3.5. Melnyk Maryna. Theoretical-methodological bases of the developing the problem of giftedness diagnostics: achievements and perspectives
3.6. Tryhub Tetiana. Design as a method of developing practical intelligence inchildren
3.7. Semeniuk Natalii. Social determinants of the life orientation
in ophthalmological medics
OUR Authors
 Abstract.docx (36 Kb)  Скачано разів: 203
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel