Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1 (72) / І квартал / 2019

Вченa радa Інституту обдарованої дитини НАПН України
Институт обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 360

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Voloshchuk Ivan, Rudyk Yaroslav. Theoretical and Practical Problems of Early Training of Gifted
1.2. Шелестова Людмила Володимирівна. Готовність учителя до розвитку творчих здібностей учнів старших класів в умовах профільної освіти
1.3. Полющенко Ірина Вікторівна. Вибір шляхів формування інформаційної культури в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Бельская Наталья Анатольевна. Исследование диагностико-психометрических возможностей теста Р. Плутчека - Г. Келлермана «индекс жизненного стиля (life style index)» и его стандартизация на выборке украинских учащихся старших классов
2.2. Білик Жанна Іванівна, Шаповалов, Євгеній Вікторович, Шаповалов Віктор Борисович, Атамась Артем Іванович. Використання онтологічних ресурсів єдиного мережецентричного освітнього інформаційного середовища для проведення STEM/STEAM-занять
2.3. Потієнко Валентина Олександрівна, Овсянніков Олексій Анатолійович, Волох Анна Сергіївна. У світі 3D
2.4. Доротюк Валентина Іванівна. Психолого-педагогічні чинники готовності вчителя до реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти
2.5. Романчук Алла Іллівна. Використання інноваційних технологій в освітньому процесі сучасної початкової школи
2.6. Камишин Володимир Вікторович, Рева Олексій Миколайович, Бурдельна Євгенія Андріївна, Трушковський Костянтин Юрійович. Синергетика особистісно-орієнтованого розвитку академічної обдарованості
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Психодіагностика як ключовий інструментарій у реалізацї компетентнісно-орієнтованого навчання конкурентоздатної особистості в умовах інноваційної діяльності нової української школи
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Розенквіт Ірина Аркадіївна. Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (Cвято останнього дзвоника)
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Федорова Ніна Федорівна. Авторська программа факультативу «Геометрія та конструювання»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Зінченко Людмила Юріївна. Формування математичної компетентності ліцеїстів шляхом використання проблемного методу
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Бабич Ірина Богданівна. Україна плекає обдаровану молодь
8. Аналітика
8.1. Комашко Катерина Станіславівна.
Вони формують олімпійський резерв України
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Voloshchuk Ivan, Rudyk Yaroslav. Theoretical and practical problems of early training of gifted
1.2. Shelestova Liudmyla. Readiness of Teacher to Development of Creative Abilities of Senior Pupils in the Conditions of Profile Education
1.3. Poliushchenko Iryna. Selection of ways of forming information culture in training of economic profile professionals
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Belskaya Natalia. Research of Diagnostic-Psychometric Opportunities of the R. Plutchik - H. Kellerman Test "Life Style Index" (LSI) and its Standardization on a Example of Ukrainian High School Students
2.2. Bilyk Zanna, Shapovalov Yevhen, Shapovalov Victor, Atamas Artem. Use of ontological resources of the universal network information educational media for STEM/STEAM-lessons
2.3. Potienko Valentyna, Ovsyannikov Oleksii, Volokh Anna. In the world 3D
2.4. Dorotiuk Valentyna. Psychological and pedagogical factors of readiness of the teacher to implementation of competence-oriented teaching in institutions of general secondary education
2.5. Romanchuk Alla. The use of innovative technologies in educational process of modern primary school
2.6. Kamyshyn Volodymyr, Reva Оleksii, Burdelna Yevhenia, Trushkovsky Kostantyn. Synergy of the personally oriented development of academic talent
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Psychodiagnostics is a key tool in the implementation of competence-oriented learning of a competitive personality in the context of the innovative activities of the new Ukrainian school
4. MASTER-CLASS
4.1. Rozenkvit Iryna. Scenarios of holidays in the luzhansky secondary school of the і-ііі steps named after vasily orletsky (Graduation Party Holiday Script)
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Fedorovа Nina. Аuthor's elective program "Geometry and Design"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Zinchenko Liudmyla. Formation of mathematical competence of the liceum students using the problem solving technology
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Babych Iryna. Ukraine is fond of gifted youth
8. АNALITICS
8.1. Komashko Kateryna. They form the Olympic reserve of Ukraine
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
9.2. Rules of Papers Registration for Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
 Annotation.docx (78 Kb)  Скачано разів: 242
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel