Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 4 (71) / ІV квартал / 2018

Вченa радa Інституту обдарованої дитини НАПН України
Институт обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 462

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Киричук Валерій Олександрович, Руденко Сергій Антонович. Вплив медико-психолого-педагогічних факторів на здоров'я дітей закладів загальної
середньої освіти
1.2. Котирло Тамара Володимирівна. Проблеми освіти дорослих: теоретичні аспекти
1.3. Халилова Наргиза Икромалиевна. Развитие рефлексии как главное условие формирования нравственности личности
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Ксенія Анатоліївна Андросович. Проблема соціалізації обдарованих учні в умовах освітньої установи: вплив соціальних мереж
2.2. Валентина Іванівна Доротюк. Дослідження особистості учня з метою допрофесійної підготовки
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Методика допрофесійної підготовки оптантів - компонент технології формування компетентностей конкурентоздатної особистості (початок, частина І)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Мартинюк Ульяна Володимирівна. «Літературна вітальня» - програма позакласної діяльності із зарубіжної літератури
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Федорова Ніна Федорівна. Авторська програма для позашкільної освіти «Основи гри в шахи»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Білик Жанна Іванівна, Чернецький Ігор Станіславович, Поліхун Наталія Іванівна. Реалізація STEM-підходу до навчання у процесі комплексних досліджень природних об'єктів рідного краю
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Волинська Людмила Вікторівна. Обдаровані діти - майбутнє української нації
8. Аналітика
8.1. Кравчук Ольга Павлівна. Соціально-політичні та наукові тенденції як дидактичні умови реалізації освітніх ідей
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
Освіта та розвиток обдарованої особистості № 4 (71) / ІV квартал / 2018

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kyrychuk Valeriy, Rudenko Serhiy. Іnfluence of Medical, Psychological and Pedagogical Factors on the Health of Children of Secondary School
1.2. Kotyrlo Tamara. Problems of Adults Education: Teoretical aspect
1.3. Khalilova Nargiza. Development of a Reflection as the Main Condition of Formation of Morality
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Androsovich Kseniia. Рroblem of Socialization of the Gifted Student in the Conditions of Educational Establishment: Influence of Social Networks
2.2. Dorotyuk Valentyna. Studying the Personality of the Puppils in Pre-vocational Education
2.3. Kurbanov Ihtiyor. The Main Role of Professional Competence Teacher of the Modern Times
2.4. Mamurov Bakhodir. Moral and Aesthetic Education of Students by Means of Literary Works
2.5. Tkachenko Lidiia. The Structural Pedagogical Model of Support of Socialization of Students using Internet-technologies
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Methods of Pre-professional Training of Optants, a Component of Technology of Competitive Personality Competence Formation.
4. MASTER-CLASS
4.1. Martyniuk Uliyana. "Literary Living Room" - a Program of Extracurricular Activities on Foreign Literature
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Fedorovа Nina. The Author's Program "Fundamentals of the Chess Game"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Bilyk Zhanna, Chernetsky Ihor, Polikhun Natalya. Realization of the STEM-approach in the Complex Researches Process of Natural Objects
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Volynska Liudmyla. Gifted Children are the Future of the Nation
8. АNALITICS
8.1. Kravchuk Olha. Socio-political and Scientific Trends as Didactic Conditions for the Implementation of Educational Ideas
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
9.2. Rules of Papers Registration for Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
 Аannotation_4.docx (71 Kb)  Скачано разів: 211
 REVIEW_4.jpg (243 Kb)  Скачано разів: 373
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel