Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 3 (70)/ІІІ квартал /2018

Вченa радa Інституту обдарованої дитини НАПН України
Институт обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 404

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Мартинець Лілія Асхатівна. Змістова характеристика освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти
1.2. Мороховець Галина Юріївна. Тестування як форма контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти
1.3. Міленіна Мілена Михайлівна. Антропологія інтелекту - біологічний підхід до розуміння обдарованості
1.4. Столярчук Олеся Анатоліївна. Рефлексивнопроектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Барабанов Родион Евгеньевич, Дергачева Надежда Сергеевна. Сопровождение высшим учебным заведением социально-психологической адаптации студентов - будущих учителей в историко-культурной среде Москвы
2.2. Мельник Марина Юріївна. Теоретичні основи вивчення інтелектуальної обдарованості
2.3. Волошина Алла Леонідівна, Сичевська Людмила Євгеніївна, Олійник Леонід Геннадійович. Головні передумови популяризації елементів козацької спадщини в козацькому етнокультурному просторі
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Кузіна Світлана Іванівна, Бощенко Зоряна Борисівна. Педагогічна рада з теми «Обдарована дитина: творчі надбання, реалії, перспективи»
4. МАЙСТЕР-КЛАС
3.1. Олійник Альона Юріївна. Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Чуба Олег Анатолійович. Літня школа «ЕКСТРІМ» зі спортивно-туристської підготовки
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна. Сторінками психології обдарованості: історичний аспект (за посібником О. Г. Ридецької)
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Караваєва Катерина Сергіївна. Майбутнє України
8. Аналітика
8.1. Поліхун Наталія Іванівна. Методичні підходи до педагогічної діагностики схильності до дослідницької діяльності інтелектуально обдарованих старшокласників
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.2. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Martinets Lilia. Сontent-related Characteristics of Educational Environment of the Teacher's Professional Development in General Secondary Educational Institutions
1.2. Morokhovets Halyna. Testing as a Form of Control and Diagnostics of University Students Knowledge
1.3. Milenina Milena. Intellectual Anthropology - a Biological Approach to Introducing Existence
1.4. Stoliarchuk Olesia. Reflexive and Projective Education as a Means for Optimizing Future Specialist' Personal Becoming
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Barabanov Rodion, Dergachova Nadia. Support to higher educational institution of social-psychological adaptation of students - future teachers in the historical and cultural environment of Moscow
2.2. Melnyk Maryna. Theoretical Approaches to Study of Intellectual Giftedness
2.3. Voloshyna Alla, Sychevska Lіlia, Oliynyk Leonid. The Main Preconditions for the Popularization of Elements of the Cossack Heritage in Cossack Ethno-cultural Space
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Kuzina Svitlana, Boschchenko Zoryana. Pedagogical Council "Gifted Child: Creative Achievements, Realities, and Perspectives"
4. MASTER-CLASS
4.1. Oliinyk Alona. We Live not to Eat, but Eat to Leave
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Chuba Oleh. "EXTREME" Summer School for Sports and Tourist Training
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Laskova-Yarmolenko Anastasiia. Through the Pages of Psychology of Giftedness: Historical Aspects (according tutorial by O. Rydetska)
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Karavaeva Ekaterina. The future of Ukraine
8. АNALITICS
8.1. Polikhun Natalia. Methodical Approaches to Pedagogical Diagnostics of Propensity to Research Activity in Intellectually gifted Senior School Students
9. ІNFORMATION
9.1. Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
9.2. Rules of Papers Registration for Specialized Scientific Editions of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine
 Annotation_1.docx (33 Kb)  Скачано разів: 192
 REVIEW_3.jpg (241 Kb)  Скачано разів: 399
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel