Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 (20)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Институт обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 409

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Кузіна Світлана. Розвиток критичного мислення учнів закладів загальної середньої освіти
1.2. Антіпова Ольга, Ласкова-Ярмоленко Анастасія. Трансформація освітнього дискурсу в контексті креативного складника розвитку особистості
1.3. Шелестова Людмила. Педагогічні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості в позашкільних навчальних закладах
2.1. Кухарчук Петро, Плосков Віктор, Кухарчук Алла. Управління системою освіти в нових громадах
2.2. Мельник Марина. Дослідження рівня готовності обдарованих випускників закладів загальної середньої освіти до професійного самовизначення
2.3. Андрощук Ірина. Загальна характеристика системи управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту Республіки Польща та її структурних компонентів
2.4. Онопченко Галина, Онопченко Олена. Система діагностики обдарованості дітей та молоді: її компоненти, структура та призначення
2.5. Андрієвська Віра. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Бельская Наталия. Гендерно-типологические особенности одаренных старшеклассников
3.2. Безпалко Анна. Психологічні проблеми розвитку обдарованих студентів-винахідників у закладах вищої освіти
3.3. Постова Катерина. Методологічні принципи дослідження діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідної діяльності

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Kuzina Svitlana. Development of critical thinking of students in a secondary educational institution
1.2. Antipova Оlha, Laskova-Yarmolenko Anastasia. Transformation of educational discourse in the context of the creative component of personal development
1.3. Shelestova Liudmyla. Pedagogical technologies as means of developing creative abilities of pupils in conditions of profile education
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Kukharchuk Petro, Ploskov Viktor, Kukharchuk Alla. Management of the education system in new communities
2.2. Melnyk Maryna. Research of the levels of readiness of gifted high school students to professional self-determination
2.3. Androshchuk Iryna. General characteristics of the management system of professional development of teachers of management departments in the Republic of Poland and its structural components
2.4. Onopchenko Halyna, Onophenko Olena. Diagnostic system of giftedness of children and youth: components, structure and functions
2.5. Andriievska Vira. The model of training future primary school teacher to use ICT
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Belskaya Natalia. Features of gender typology of gifted high school students
3.2. Bezpalko Anna. Psychological problems of the development of gifted students-inventors at the universities
3.3. Postova Kateryna. Methodological principles of studying the diagnostics of intellectual gifted high school students inclined to research activities
 abstract.docx (65 Kb)  Скачано разів: 323
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel