Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи"

ВИПУСК 1 (20)

В.М. Мадзігон (гол. ред.) та ін.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 572

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
1.1. Мудрий Іван. Спогади про доленосні роки спілкування з Василем Олександровичем Сухомлинським (присвячено 100-літтю від дня народження)
1.2. Грицишина Таїсія. Результати констатувального етапу дослідження рівнів соціалізації старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм у закладах дошкільної освіти
1.3. Шелестова Людмила. Дослідження процесу розвитку творчих здібностей старшокласників у практиці профільного навчання
1.4. Коврігіна Лілія. Актуальні проблеми інклюзивного навчання в Україні
1.5. Пермінова Людмила. Електронний підручник як засіб дидактичної підготовки студента в умовах освітнього середовища університету
1.6. Кухарчук Петро, Плосков Віктор, Кухарчук Алла. Інноваційні процеси в освіті
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ
2.1. Зелений Павло. Результативність застосування проектно-задачного підходу в практиці екологічних факультативів старшої школи
2.2. Федорова Ніна. Сучасні підходи до освітніх послуг, виховання та розвитку учнів у середній освіті
2.3. Надєждіна Ірина. Просвітницько-педагогічна діяльність представників німецької інтелігенції на Півдні України другої половини ХІХ - початку ХХ століття
2.4. Кузнецова Ірина. Зміст і структура поняття «готовність тренера зі східних єдиноборств до професійної діяльності»
2.5. Федоренко Олена. Зміст професійної компетентності юриста
2.6. Андрощук Ірина. Стратегії розвитку університетів Республіки Польща в контексті управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту
РОЗДІЛ 3. ФІЛОСОФІЯ В ОСВІТІ
3.1. Войнаровська Людмила. Концепції mінформаційного суспільства та роль знань у соціальних трансформаціях
3.2. Ліпін Микола. Суперечності процесу адаптації в контексті людського розвитку
3.3. Сакун Айта. Стратегії розвитку мислення в трансформаціях пізнання
НАШІ АВТОРИ
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
CHAPTER 1. MODERNIZATION OF THE CONTENT OF SCIENCE
1.1. Mudryi Ivan. Memories of durable years of communication with Vasyl Sukhomlinskyi (dedicated to the 100th anniversary of his birthday)
1.2. Hrytsyshyna Taisiia. Results of the constitutional stage of the study of senior preschoolers' socialization levels in the process of exploring the native land in preschool education institutions
1.3. Shelestova Liudmyla. Research of the process of development of creative skills of senior pupils in the practice of profile education
1.4. Kovrihina Liliia. Urgent problems of inclusive education in Ukraine
1.5. Perminova Liudmyla. Electronic textbookas means of didactic preparation of student in the conditions of educational environment of university Innovative processes in education
CHAPTER 2. THE USAGE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT TYPES
2.1. Zelenyi Pavlo. Result of application of the project-task approach in the practice of environmental faculties of the senior school
2.2. Fedorova Nina. Modern approaches to educational services, education and development of secondary school pupils
2.3. Nadiezhdina Iryna. Educational-pedagogical activities of german intelligentsia's representatives in the Southern Ukraine in the second half of XIX - early XX Century
2.4. Kuznetsova Iryna. Сontent and the structure of the concept "readiness of the coach of eastern martial art to professional work"
2.5. Fedorenko Olena. Content of professional competence of the lawyer
2.6. Androshchuk Iryna. Рolicy development strategies of the universities of Рoland and strategic management by professional development of management chairmans
CHAPTER 3. PHILOSOPHY IN EDUCATION
3.1. Voinarovska Liudmyla. The concept of informational society and the role of knowledge in social transformations
3.2. Lipin Mykola. Contradictions of the adaptation process in human development
3.3. Sakun Ayta. Strategies for the developmen of thinking in transformations of knowledge
Our authors
Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAES of Ukraine
 Annotation.docx (69 Kb)  Скачано разів: 406
 REVIEW_1_20.jpg (321 Kb)  Скачано разів: 473
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel