Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1 (68) /I квартал/2018

Вченa радa Інституту обдарованої дитини НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 535

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Киричук Валерій Олександрович. Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад
1.2. Долженко Світлана Георгіївна. Василь Сухомлинський про шляхи подолання неуспішності
1.3. Яцишин Анна Володимирівна. Використання цифрових відкритих систем під час підготовки аспірантів і докторантів
1.4. Надєждіна Ірина Миколаївна. Просвітницька діяльність інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ - початку ХХ століття
1.5. Удовиченко Ірина Віталіївна. Формування критичного мислення в учнів старшої школи на заняттях з географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Семенюк Надія Сергіївна. Особливості розвитку професійного стресу в медиків офтальмологічного профілю
2.2. Тесленко Валентин Вікторович. Критерії та показники особистісно-професійного розвитку соціального педагога
3. МАЙСТЕР-КЛАС
3.1. Розенквіт Ірина Аркадіївна. Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Василя Орелецького
4. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
4.1. Зимовська Катерина Анатоліївна. Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі у закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (на прикладі навчальних занять із зарубіжної літератури)
5. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
5.1. Зубченко Олена Сергіївна, Федорова
Ніна Федорівна. Інновації у впровадженні ІКТ у навчальних закладах Великої Британії
6. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
6.1. Билан Елена Петровна. Растим достойную смену
7. АНАЛІТИКА
7.1. Онопченко Галина Василівна, Онопченко Олена Василівна. Виявлення соціального замовлення на освіту обдарованих через систему конкурсів Інституту обдарованої дитини НАПН України
8. ІНФОРМАЦІЯ
8.1. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
8.2. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
8.3. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на другий квартал 2018 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kyrychuk Vаlerii. Project Management of Students' Personal Development in the Educational Environment of United Territorial Communities
1.2. Dolzhenko Svitlana. Vasyl Sukhomlinskyi on the Ways to Overcome Underacheivement
1.3. Yatsyshyn Anna. Use of Open Digital Systems in Training of Postgraduate and Doctoral Students
1.4. Nadiezhdina Iryna. Educational Activity of Intellectuals of the South of Ukraine during the Latter Half of the XIX - Beginning of the XX Century
1.5. Udovychenko Iryna. Formation of Critical Thinking in High School Students at Geography Lessons by Means of Information and Communication Technologies
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Semeniuk Nadiia. Features of Development of Professional Stress in Ophthalmic Medical Practitioners
2.2. Teslenko Valentin. Criteria and Indicators of Personal and Professional Development of Social Teacher
3. MASTER-CLASS
3.1. Rozenkvit Irynа. Scenarios of Festive Events in Luzhansky I-III Degrees Institution of General Secondary Education named after Vasyl Oreletskyi
4. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
4.1. Zymovska Kateryna. Development of Students' Independence during Educational Process in General Secondary Education Institution with Evening Tuition (Original Project Illustrated by Foreign Literature Classes)
5. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
5.1. Zubchenko Olena, Fedorova Nina. Innovations in Implementation of ICT in Educational Institutions of Great Britain
6. I AM GIFTED PERSONALITY
6.1. Bilan Elena. Upbringing of Decent Successors
7. АNALITICS
7.1. Onopchenko Halyna, Onopchenko Olena. Identification of Social Demand for Education of Gifted Students through the System of Competitions of Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine
8. ІNFORMATION
8.1. Specialized scientific editions of the Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine
8.2. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine
8.3. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine for II quarter of 2018
 abstract.docx (65 Kb)  Скачано разів: 277
 REVIEW_1.gif (251 Kb)  Скачано разів: 356
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel