Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 12 (67) /12/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 457

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Шелестова Людмила Володимирівна. Професійна компетентність вчителя у формуванні
картини світу в учнів
1.2. Коновальчук Марина Валеріївна. Розвиток майбутніми учителями обдарованості дітей-мігрантів (на прикладі соціально-педагогічного проекту «Схід сонця»)
1.3. Зуєв Михайло Ігорович. Стратегії навчання обдарованих дітей в освітніх закладах Європи
1.4. Зуєва Лариса Євгеніївна. Ґенеза науково-теоретичних і регулятивних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Гальченко Максим Сергійович. Загальношкільна модель збагачення
2.2. Барабанов Родион Евгениевич. Роль социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (на примере умственной отсталости)
2.3. Подшивайлов Федір Михайлович, Кривоцюк Світлана Вікторівна. Психолого-педагогічні особливості навчальної мотивації дітей старшого дошкільного віку
2.4. Радченко Костянтин Анатолійович. Спрямованість освітнього процесу на набуття досвіду практичної діяльності як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Зміст та особливості впровадження «загальної» освітньої програми «управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (в. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Олійник Альона Юріївна. Тренінг «Їжа та здоров'я для 5-7 класів»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Поліхун Наталія Іванівна. Основи дослідного пошуку (авторська навчальна програма з курсу за вибором)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Пінькевич Інна Миколаївна. Інноваційна програма
«Через дитячу творчість до екологічного виховання»
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Комашко Катерина Станіслівівна. Такі таланти народжує Радомишльська земля
8. Аналітика
8.1. Піліна Аліна Володимирівна, Кагляк Олена Володимирівна. Ефективна модель економічної освіти в позашкільному навчальному закладі (на прикладі КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді»)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію
Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Shelestova Ludmyla. Professional competency of the pedagogue in the formation the children's world view
1.2. Konovalchuk Marina. The development of gifted children of migrants' by future teachers (on the basis of socio-pedagogical project "Sunrise")
1.3. Zuev Michael. Strategies of children trainingin educational institutions of Europe
1.4. Zueva Larisa. Genesis of scientific, theoretical and regulatory bases of psychological and pedagogical training of professional judges in the system of judicial education of Ukraine and Canada
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Halchenko Maksym. School-wide enrichment model
2.2. Barabanov Rodion. The role of the social teacher in working with children with special educational needs (on the example of mental retardation)
2.3. Podshyvailov Fedir, Kryvotsiuk Svitlana. Psychological and pedagogical features of educational motivation of senior pre-school children
2.4. Radchenko Kostіantyn. Directive of the educational process on the exploitation of practical activity as a condition for forming professional competence of future military lawyers
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. The content and peculiarities of the implementation of the «general» educational program "Competence of managers in the formation
of psychological readiness of personnel of organizations for innovative activity" (V. Chudakova) - as a mean of developing the competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Oliinyk Alona. "Food and health" training for 5-7 grade children
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Polikhun Nataliia. Fundamentals of research (author's curriculum of elective course)
6. SEARCH FOR GIFTEDNESS
6.1. Pinkevych Inna. Innovative curriculum "By means of children's creativity to environmental education"
7. I AM A GIFTED PERSONALITY
7.1. Komashko Kateryna. Such talents are born in the Radomyshl region
8. АNALITICS
8.1. Pilina Alina, Kahliak Olena. Effective model of economic education in out-of-school educational institution (case study of The Junior Academy of Sciences of Kyiv)
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine
9.3. Requirements of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine

 

 12.docx (42 Kb)  Скачано разів: 235
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel