Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 11 (66) /11/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 401

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Кухарчук Петро Михайлович, Плосков Віктор Олександрович. Соціальне партнерство в процесі реформування системи освіти в Україні
1.2. Коврігіна Лілія Михайлівна. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
1.3. Федорова Ніна Федорівна, Малонишевська Альона Василівна. Педагогічне спілкування під час навчання обдарованої особистості
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Грицишина Таїсія Іванівна. Використання знаково-символічних засобіву формуванні дій наочного моделювання з дошкільниками у процесі краєзнавчо-туристської діяльності
2.2. Вдова Наталія Петрівна. Психотерапевтичний вплив посмішки на розвиток творчого потенціалу учня в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Концептуальні засади і дизайн «загальної» освітньої програми «Управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ящишин Тетяна Ільївна, Похонський Володимир Степанович. Комплексне формування вмінь та навичок із використанням інноваційни технологій навчання (Інтегроване навчальне заняття: Життя відшиті сторінки. Редагування графічних зображень)
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Зимовська Катерина Анатоліївна. Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі в закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (Авторський проект на прикладі навчальних занять з англійської мови)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Бойченко Марина Анатоліївна. Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Стратійчук Людмила Леонідівна, Марченко Світлана Миколаївна. Під зіркою Терпсихори
8. Аналітика
8.1. Дячук Світлана Михайлівна, Коліжук Ганна Ярославівна. Розвиток творчих задатків, здібностей та обдарувань гімназистів - мета діяльності колективу Путильської гімназії
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kukharchuk Petro, Ploskov Victor. Social partnershid in the process education system reforming in Ukraine
1.2. Kovrihina Liliia. Formation of readiness of pedagoges to work with children with special children with special educational needs in conditions of inclusive education
1.3. Fedorova Nina, Malonyshevska Alona. Pedagogical communication while studying gifted personality
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Hrytsyshyna Taisiia. The use of symbolic means while forming actions of visual simulation with pre-schoolers in the process of tourist-regional activity
2.2. Vdova Nataliia. Psychotherapeutic influence of smile on development of student's creative potential in modern institution of general secondary education
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Conceptual foundations and design of the «general» educational program «Managerial competence of managers on the formation of psychological readiness of the personnel of organizations for innovative activity» (V. Chudakova) - as a means of developingthe competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Yashchyshyn Tetiana, Pokhonskyi Volodymyr. Complex development of skills using innovative educational technologies (integrated lessons: Come off pages of life. Graphic image editing)
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Zymovska Kateryna. Development of students' autonomy in educational process at institution of general secondary education (of evening type) (the case of English lessons)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Boichenko Maryna. Peculiarities of providing teacher support to double exclusive students in the US, Canada, and the UK
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Stratiichuk Liudmyla, Marchenko Svitlana. Under Terpsichore Star
8. АNALITICS
8.1. Diachuk Svitlana, Kolizhuk Hanna. Development of creative talents, abilities and gifts in high school students is the purpose of Putyl gymnasium staff activity
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine 9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for December 2017
 Abstract_11_17.docx (43 Kb)  Скачано разів: 253
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel