Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 (18)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 417

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців, освітянської громадськості.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.


ЗМІСТ

Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Мартинець Лілія. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів: сучасний стан та проблеми
1.2. Федорова Ніна. Результат педагогічного покликання - творчість учителя
1.3. Горбань Сергій. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх художників сакрального живопису в Україні
1.4. Гальченко Максим. Принципи наукової освіти
1.5. Зуєв Михайло. Загальні підходи до організації навчання обдарованих дітей в Європейських країнах
1.6. Удовиченко Ірина. Організація освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
1.7. Демченко Оксана. Особливості педагогічної діяльності при формуванні компетентностей обдарованої особистості
1.8. Сокуренко Олена. Інтеграція змісту освіти як умова формування цілісної картини світу обдарованих учнів початкової середньої освіти
1.9. Дем'яненко Віктор. Технології визначення індивідуально-типологічних особливостей учня для адаптивного навчання
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Тименко Володимир. Теоретичні засади етнічного дизайну у професійній освіті
2.2. Шкляр Вікторія. Міжнародне партнерство та нарощування потенціалу післядипломної педагогічної освіти в Україні (на прикладі Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти)
2.3. Шарапанюк Аліна. Професійна компетентність сучасного вихователя у вимірі наукових досліджень
2.4. Коваленко Лідія. Науково-інтелектуальні конкурси та творчо-мистецькі заходи як запорука розкриття та реалізації особистісного потенціалу обдарованої молоді
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Рудницька Світлана. Міфологічні координати освітнього дискурсу
3.2. Бельская Наталия. Комплексная психодиагностическая профориентационная система «абитуриент» и ее возможности для выявления одаренных старшеклассников
3.3. Колярова Анастасія. Проблематизація поняття тілесності в сучасній психології
3.4. Андросович Ксенія. Дослідження соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу
3.5. Мірошник Зоя. Психологічні особливості рольових комплексів сучасних фахівців
3.6. Третяк Тетяна. Методичні засоби розвитку готовності учнів до розв'язування творчих задач
3.7. Єзерська Наталія. Фактори суб'єктивного благополуччя та індивідуально-типологічні особливості обдарованих школярів
НАШІ АВТОРИ

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Martinets Liliya. Management of educational enviornment of teachers' professional deveopment: current state and problems
1.2. Fedorovа Ninа. The result of a pedagogical vocation - the creativity of the teacher
1.3. Gorban Sergiy. Modern state of professional training the future sacred art painters in Ukraine
1.4. Hаlchenko Mаksym. Principles of science education
1.5. Zuev Michael. General approaches to organization of children training in european countries
1.6. Udovychenko Iryna. Organization of educational environment for gifted students of general educational establishments
1.7. Demchenko Oksаnа. Peculiarities of pedagogical activity in the formation of gifted personality competences
1.8. Sokurenko Olenа. Integration of the content of education as a condition of formation of a comprehensive picture of the world of gifted primary school students
1.9. Demianenko Viktor. Technologies of determination of individual-typological features of the student for adaptive education
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school
educational institutions
2.1. Tymenko Volodymyr. Theoretical foundations of ethnic design in vocational education
2.2. Shkliar Viktoriia. International cooperation and postgraduate pedagogical education capasity building in Ukraine (on the experiense of zakarpatskyy institute of pedagogical education)
2.3. Shаrаpаniuk Alinа. Modern preschool teachers' professional competancy in the context of scientific investigations' demention
2.4. Kovаlenko Lidiia. Scientific and intellectual competitions and creative and artistic events are the key to the discovery and realization of the personal potential of gifted youth
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Rudnytska Svitlana. Mifological coordinates of the educational discussion
3.2. Belskаia Nаtаlyia. Complex psychodiagnostic system of a vocational guidance "ENROLLEE" and its possibility for identifying of gifted high school students
3.3. Kolyarova Anastasia. Problematization of the concept of corporeality in modern psychology
3.4. Androsovych Kseniya. Research of social adaptation of first-year student in the conditions of the educational environment of professional and technical educational institutions
3.5. Miroshnyk Zoya. Psychological features of the role complexes of modern specialists
3.6. Tretiak Tetianа. Methodical means of developing students' readiness to solve creative tasks
3.7. Ezerskaya Nataliya. Factors of subjective well-being, individually-typological characteristics of talently schoolchildren
OUR Authors
 Abstract.docx (41 Kb)  Скачано разів: 270
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel