Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 2014(13)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 427

У наукових працях, що ввійшли до збірника, висвітлюється проблема обдарованості дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, висловлюються власні бачення науковців, освітянської громадськості.
Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівників і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.
За достовірність даних відповідальність несе автор статті.
ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Гоцуляк Юрій. Законопроект «Про освіту обдарованих дітей»: на шляху до диференційованої освіти
1.2. Аніщенко Наталія. Культурологічне значення формування музичного сприйняття
у підготовці майбутнього вчителя
1.3. Піонтковський-Вихватень Богдан. Моральні принципи освіти обдарованих дітей
у XX столітті
1.4. Киричук Валерій, Прашко Олена. Вплив активності особистості на розвиток бда-
рованості
1.5. Смотрін Володимир, Андросович Ксения. Проектування формування готовності
обдарованих старшокласників до вибору професії
1.6. Марченко Светлана. Эстетическое формирование личности на примере художественно-творческой одаренности
1.7. Смалиус Людмила. Підготовка психологів до роботи з обдарованою
особистістю
1.8. Флярковська Ольга. Творча самореалізація підлітків у процесі позакласної виховної роботи
1.9. Якубовська Марія. Культурологічна підготовка як один із засобів формування
творчої індивідуальності майбутнього фахівця
Розділ II. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Галкін Сергій, Юрченко Тетяна. Розвиток обдарованої дитини в умовах інформаційного суспільства
2.2. Поліхун Наталія, Постова Катерина. Критерії визначення готовності учня до
самостійного дослідницького пошуку
2.3. Шевчук Світлана. Розвиток інтелектуальної обдарованості вихованців як один з
пріоритетних напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів екологічного профілю
Розділ III. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Вінник Наталія. Емпіричне дослідження досвідної складової особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: взаємозв'язок шкільної
успішності та інтелекту
3. 2. Микитин Оксана. Умови психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих якостей особистості старшокласника
3.3. Давоян Єлизавета. Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослідженості проблеми
3.4. Якимова Ірина, Павлова Аліна, Перцев Михайло. Методика моніторингу інтелектуальних
особливостей дитини як засіб діагностики для виявлення інтелектуальної обдарованості старшокласників
3.5. Кузьменко Віра, Грицишина Таїсія, Савенок Лариса. Вікові особливості розвитку
естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку
3.6. Подшивайлов Федір. Особливості мотиваційної сфери особистості інтелектуально
обдарованих старшокласників
3.7. Вікторія Турбан. Онтогенез етичного становлення особистості
CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1 Hotsuliak Yuriy. Draft law "About education of gifted children" on the way to differentiate law
1.2. Anishchenko Nataliya. Culturological meaning of musical perception while
preparation of the future teacher of music
1.3. Vychvaten Bohdan. Moral principles of education of gifted children in XX century
1.4. Kyrychuk Valeriy, Prashko Olena. The influence of active personality on the
development of giftedness
1.5. Smotrin Volodymyr, Androsovych Kseniya. Projecting of forming of high - school
children's readiness for choosing the profession
1.6. Marchenko Svetlana. Esthetical forming of personality at the example of art and
creative giftedness
1.7. Smalius Liudmyla. Preparation of psychologists for work with gifted person
1.8. Fliarkovska Olha. Creative self-realization of teenagers in the process of out- of-class
educational work
1.9. Yakobovska Maryia. Culturological preparation as one of the methods of forming
creative individuality of the future professional
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Halkyn Serhiy, Yurchenko Tetyana. Development of gifted child in the conditions of
informational society
2.2. Polykhun Natalyia, Postova Kateryna. Criteria of denotation of studen's readiness for
self investigational research
2.3. Shevchuk Svitlana. Development of intellectual giftedness of educates
as the one of the most prioritized directions of out of class activity at the institutions of ecological profile
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Vinnyk Nataliia. Empirical investigation as the part of content's investigation of personal development of intellectually gifted high-school children: Interconnection of
success rate at school and intellect
3. 2. Mykytyn Oksana. Conditions of psychological and pedagogical support of creative qualities of high-school pupil's personality
3.3. Dacovoian Yelyzaveta. Giftedness and autism: the content analysis id investigated problem 112
3.4. Yakymova Iryna, Pavlova Alina, Pertsev Mykhailo. Methodic of monitoring of
intellectual peculiarities of a child as the method of diagnostic for detection of intellectual
giftedness of high-school children
3.5. Kuzmenko Vira, Hrytsyshyna Taisia, Savenok Laiysa. Age peculiarities of
development of the esthetically gifted children of elder school age
3.6. Podshyvailov Fedir. Peculiarities of motivational sphere of intellectually gifted high-
school children
3.7. Viktoria Turban. Ontogenesis of ethical development of personality
 Annotations.docx (35 Kb)  Скачано разів: 243
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel