Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 10 (65) /10/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 512

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Кремень Василь Григорович. Особистість в інформаційному суспільстві
1.2. Мартинець Лілія Асхатівна. Професійний розвиток учителів у вітчизняній та світовій практиці
1.3. Трушковський Костянтин Юрійович. Кваліметричні особливості 12-бальної шкали оцінювання знань учнів/студентів
1.4. Оксьон Валентина Іванівна. «Школа Володимира Лубенка» в Україні - організація та управління художньо-виховним процесом
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Хижняк Анна Анатоліївна. Особливості адаптаційної сфери викладача фізичного виховання в динаміці професійного становлення
2.2. Прядко Жанна Василівна. Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях англійської мови
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Зміст та особливості впровадження «індивідуальної» програми рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакова) -як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ющенко Олена Володимирівна. Обереги своїми руками
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Головніна Наталя Василівна. Музичний супровід навчальних занять з фізичної культури
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Федорова Ніна Федорівна, Зубченко Олена Сергіївна. З досвіду підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Воронов Сергій Сергійович. Таланти Дніпропетровщини
8. Аналітика
8.1. Жерліцин Назар Сергійович. Науково-практичні конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України в системі професійної підготовки вчителів до діяльності з обдарованими дітьми
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України


Освіта та розвиток обдарованої особистості № 10 (65) /10/2017

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Kremen Vasyl. Personality in informative society
1.2. Martinets Liliya. Professional development of teachers in domestic and foreign practice
1.3. Trushkovskyi Kostyantyn. Qualimetrical features of 12-point academic grade system knowledge of pupils / students
1.4. Oksjon Valentyna. "The school of Vladimir V. Lubenko» in Ukraine - the organization and management of art and education process
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Khizhnyak Anna. Peculiarities of the adaptation sphere of physical education teachers in the dynamics of professional formation
2.2. Priadko Zhanna. Implementing innovative technologies at English lessons
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Contents and peculiarities of the implementation of the «individual» program of reflexiveinnovative training, coaching (V. Chudakova) - as a means of forming innovation and competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Yushchenko Olena. Personally made amulets
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Holovnina Natalia. Music support of physical culture trainings
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Fedorova Nina, Zubchenko Olena. Sharing Italian experience on support and development of gifted children
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Voronov Serhii. Talents of Dnipropetrovsk region
8. АNALITICS
8.1. Zherlitsyn Nazar. Scientific-practical Conferences of the Institute of gifted child NAPS of Ukraine in the system of professional training teachers for activities with gifted children
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 annotation_10.docx (30 Kb)  Скачано разів: 230
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel