Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 9 (64) /09/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 512

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Ткаченко Лідія Іванівна. Філософсько-освітні нотатки щодо соціалізації сучасних учнів в Інтернет-просторі
1.2. Музиченко Ірина Вікторівна. Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Кравчук Ольга Павлівна. Модель реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання як фактор освітнього розвитку
2.2. Мартинець Лілія Асхатівна. Значущість навчальної дисципліни «Управління професійним розвитком учителів» для підготовки керівних педагогічних працівників
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Концептуальні засади і дизайн «індивідуальної» програми рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакової) як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ковальова Оксана Анатоліївна. Тренінг «Ефективна комунікація у професійній діяльності вчителя»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Поліхун Наталія Іванівна. Навчальна програма з курсу за вибором «Основи дослідницького пошуку»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Федорова Ніна Федорівна, Дроботенко Микола, Миколайович. Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Музиченко Микола Сергійович. Юний дослідник-учений Запоріжжя
8. Аналітика
8.1. Романовский Сергей Васильевич, Мадзигон Василий Николаевич. Обзор изменений в образовании Украины по результатам экспериментального исследования в Киевском лицее «Интеллект»
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Tkachenko Lidiia Ivanivna. Philosophic-educational notes about socialization schoolchildren on the Internet
1.2. Muzychenko Iryna Viktorivna. Psychological features of suicidal personality behavior
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Kravchuk Olha Pavlivna. Model of realization competence approach in the process of constructing content profile training as a factor in educational development
2.2. Mаrtynets Liliia Askhаtivnа. The importance of the subject "Management of teachers' professional development" for preparation of leading pedagogical workers
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Conceptual basics and design of the «individual»program of reflexive-innovative training, coaching (V. Chudakova) - as a means of forming innovation and competitiveness of the individual.
4. MASTER-CLASS
4.1. Kovalova Oksana Anatoliivna. Training "Effective communication in professional teacher's activity"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Polikhun Nataliia Ivanivna. Study program on the course by choice "Fundamentals of scientific research"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Fedorova Nina Fedorivna, Drobotenko Mykola Mykolaiovych. Support for gifted youth at the State level in Spain
7. I AM GIFTED PERSONALITY
Muzychenko Mykola Serhiiovych. Juniour researcher-scientist from Zaporizhzhya
8. АNALITICS
8.1. Romanovskyi Serhei Vasylevych, Mаdzyhon Vаsylyi Nykolаevych. ОOverview of changes in education of Ukraine according to the results of experimental research at Kyiv lyceum "Intellect"
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for October 2017
 annotation_9.docx (26 Kb)  Скачано разів: 238
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel