Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 3 (58) /03/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Бурда М.І, Буркова Л.С., Волощук І.С., Довгий С.О., Зарецкая И.И. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 446

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Поліхун Наталія Іванівна, Сліпухіна Ірина Андріївна, Чернецький Ігор Станіславович. Педагогічна технологія stem як засіб реформування освітньої системи України
1.2. Данілова Лариса Володимирівна. Почуття милосердя як соціальна якість студентської молоді
1.3. Бурова Вікторія Володимирівна. Розвиток обдарованої особистості засобами інноваційних технологій
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Сологуб Анатолій Іванович. Винахідницька діяльність старшокласників на заняттях профільного креативного навчання
2.2. Єзерська Наталія Валеріївна. Дескриптори щастя обдарованих учнів підліткового віку як показники суб'єктивного благополуччя
2.3. Сичевська Людмила Євгеніївна, Олійник Леонід Геннадійович. Козацька спадщина як етнокультурний фундамент для сучасного виховання обдарованої особистості
2.4. Карпенко Андрій Петрович. Вплив батьківського виховання на професійний вибір фахівців інженерно-технічних спеціальностей
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Експериментальна перевірка «моделі експертизи внутрішньої психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності» (В. Чудакова) як засобу формування конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Рыбак Сергей Борисович. Отличный конспект - это просто
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Прохорчук Тетяна Павлівна. Вистава «У деякому королівстві - геометричній державі»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Федорова Ніна Федорівна. Обдаровані діти в Угорщині
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Абраменко Ірина Василівна. Майбутня зірка сучасних танців
8. Аналітика
8.1. Грицишина Таїсія Іванівна. Інноваційна освіта - дошкільнятам
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Polikhun Nаtаliia Ivаnivnа, Slipukhinа Irynа Andriivnа, Chernetskyi Ihor Stаnislаvovych. STEM educational technology as a tool for reforming education
in Ukraine
1.2. Danilova Larysa Volodumurivna. Sense of charity as a social quality of students
1.3. Burova Viktoriia Volodymyrivna. The development of gifted personality with the means of innovation technologies.
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Solohub Anatolii Ivanovych. Inventive activity of the students in of upper forms at the classes of specialized creative training
2.2. Ezerskaya Natali Volodumurivna. Descriptors happiness gifted students of adolescence as indicators of subjective well-being
2.3. Sychevskа Liudmylа Yevheniivnа, Oliinyk Leonid Hennаdiiovych. Cossack Heritage as Ethno-Cultural Base for Modern Upbringing of a Gifted Personality
2.4. Kаrpenko Andrii Petrovych. The influence of parental upbringing on career choices specialists engineering specialties
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Experimental check of the «model of examination of the internal psychological readiness of personnel for innovation» (V. Chudakova) as a means of forming the competitiveness of the innovative activities
MASTER-CLASS
4.1. Rybаk Serhei Borysovych. Excellent summary - it's easy
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Prokhorchuk Tetianа Pаvlivnа. The play "In a kingdom - a geometric state"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Fedorovа Ninа Fedorivnа. Gifted children in Hungary
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Abramenko Iryna Vasylivna. The upcoming star of modern dance
8. АNALITICS
8.1. Hrytsyshynа Tаisiia Ivаnivnа. Innovative education for preschoolers
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for April 2017
 3_2017.docx (34 Kb)  Скачано разів: 189
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel