Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 7–8 (62–63)(07–08)2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 381

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Зелений Павло Олександрович. Екологічні компетентності та рівні їх формування у обдарованих старшокласників
1.2. Вдова Наталія Петрівна. Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини
1.3. Галайдіда Галина Степанівна. Мандри у пісочному царстві
1.4. Федорова Ніна Федорівна. Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Мартинець Лілія Асхатівна. Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
2.2. Бельская Наталья Анатольевна. Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности
2.3. Удовиченко Ірина Віталіївна. Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників середньої освіти
2.4. Іноземцева Віра Юріївна. Формування лідерських якостей у обдарованих дітей
2.5. Душило Оксана Володимирівна. Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Методична база та особливості впровадження «Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) - компонента сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів
4.2. Бех Іван Дмитрович, Петрочко Жанна Василівна, Кириченко Валентина Іванівна. Тренінг з патріотичного виховання дітей
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Романовський Сергій Васильович. Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики)
5.2. Постова Катерина Григорівна. Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти
6. ПОШУКИ ОБДА0РОВАНОСТІ
6.1. Гальченко Максим Сергійович. Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Капшук Василь. Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів
8. Аналітика
8.1. Зубченко Олена Сергіївна. Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини
НАПН України на вересень 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Zelenyi Pаvlo. Environmental competence and level of formation of gifted high school students
1.2. Vdovа Nаtаliia. The psychological comfort of the family as a necessary condition for the harmonious development of a gifted child
1.3. Hаlаididа Hаlynа. Wandering in the sandy kingdom 1.4. Fedorovа Ninа. Analysis of theoretical foundations of pedagogical design
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Martinets Liliya. Factor-criterial model of efficiency of educational environment management of teachers' professional development
2.2. Belskаia Nаtаlia. Features of the instrumental values of high school students with signs of intellectual-academic and creative giftedness
2.3. Udovichenko Iryna. Professional competence and capability for teacher?s innovative activity as a background for the effective teaching of the upper school graduating students
2.4. Inozemtsevа Virа. Formation of leadership qualities in gifted children
2.5. Dushylo Oksаnа. The Summer English Camp is a comfortable and educational environment for the upbringing and comprehensive development of the child
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Methodical base and peculiarities of implementation of correctional model of formation of staff internal psychological readiness to innovation activity (V. Chudakova) - a component of individual competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Lukіanchuk Nataliia. Training technologies for the development of communicative skills of future teachers
4.2. Bekh Ivаn, Petrochko Zhаnnа, Kyrychenko Vаlentynа. Training on patriotic upbringing of children
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Romаnovskyi Serhii. Teaching gifted students who exhibit propensity for physical and mathematical disciplines (experimental application of upgraded programs in physics)
5.2. Postovа Kаterynа. Calendar planning from geography for eighth class in the concept of the New Ukrainian School
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hаlchenko Mаksym. Adaptation of educational content for gifted children in the USA
Щомісячний науково-методичний журнал
Освіта та розвиток
обдарованої особистості
№ 7-8 (62-63) /07-08/2017

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Зелений Павло Олександрович. Екологічні компетентності та рівні їх формування
у обдарованих старшокласників
1.2. Вдова Наталія Петрівна. Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини
1.3. Галайдіда Галина Степанівна. Мандри у пісочному царстві
1.4. Федорова Ніна Федорівна. Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Мартинець Лілія Асхатівна. Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
2.2. Бельская Наталья Анатольевна. Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности
2.3. Удовиченко Ірина Віталіївна. Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників середньої освіти
2.4. Іноземцева Віра Юріївна. Формування лідерських якостей у обдарованих дітей
2.5. Душило Оксана Володимирівна. Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Методична база та особливості впровадження «Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) - компонента сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів
4.2. Бех Іван Дмитрович, Петрочко Жанна Василівна, Кириченко Валентина Іванівна. Тренінг з патріотичного виховання дітей
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Романовський Сергій Васильович. Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики)
5.2. Постова Катерина Григорівна. Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти
6. ПОШУКИ ОБДА0РОВАНОСТІ
6.1. Гальченко Максим Сергійович. Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Капшук Василь. Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів
8. Аналітика
8.1. Зубченко Олена Сергіївна. Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини
НАПН України на вересень 2017 року


Освіта та розвиток обдарованої особистості № 7-8 (62-63) /07-08/2017

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Zelenyi Pаvlo. Environmental competence and level of formation of gifted high school students
1.2. Vdovа Nаtаliia. The psychological comfort of the family as a necessary condition for the harmonious development of a gifted child
1.3. Hаlаididа Hаlynа. Wandering in the sandy kingdom 1.4. Fedorovа Ninа. Analysis of theoretical foundations of pedagogical design
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Martinets Liliya. Factor-criterial model of efficiency of educational environment management of teachers' professional development
2.2. Belskаia Nаtаlia. Features of the instrumental values of high school students with signs of intellectual-academic and creative giftedness
2.3. Udovichenko Iryna. Professional competence and capability for teacher?s innovative activity as a background for the effective teaching of the upper school graduating students
2.4. Inozemtsevа Virа. Formation of leadership qualities in gifted children
2.5. Dushylo Oksаnа. The Summer English Camp is a comfortable and educational environment for the upbringing and comprehensive development of the child
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Methodical base and peculiarities of implementation of correctional model of formation of staff internal psychological readiness to innovation activity (V. Chudakova) - a component of individual competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Lukіanchuk Nataliia. Training technologies for the development of communicative skills of future teachers
4.2. Bekh Ivаn, Petrochko Zhаnnа, Kyrychenko Vаlentynа. Training on patriotic upbringing of children
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Romаnovskyi Serhii. Teaching gifted students who exhibit propensity for physical and mathematical disciplines (experimental application of upgraded programs in physics)
5.2. Postovа Kаterynа. Calendar planning from geography for eighth class in the concept of the New Ukrainian School
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hаlchenko Mаksym. Adaptation of educational content for gifted children in the USA
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Kаpshuk Vаsyl. Poetry inspired by the work of prominent Ukrainian writers
8. АNALITICS
8.1. Zubchenko Olenа. Application of ICT technology in the education in Great Britain
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for september 2017
Щомісячний науково-методичний журнал
Освіта та розвиток
обдарованої особистості
№ 7-8 (62-63) /07-08/2017

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Зелений Павло Олександрович. Екологічні компетентності та рівні їх формування
у обдарованих старшокласників
1.2. Вдова Наталія Петрівна. Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини
1.3. Галайдіда Галина Степанівна. Мандри у пісочному царстві
1.4. Федорова Ніна Федорівна. Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Мартинець Лілія Асхатівна. Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
2.2. Бельская Наталья Анатольевна. Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности
2.3. Удовиченко Ірина Віталіївна. Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників середньої освіти
2.4. Іноземцева Віра Юріївна. Формування лідерських якостей у обдарованих дітей
2.5. Душило Оксана Володимирівна. Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Методична база та особливості впровадження «Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) - компонента сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів
4.2. Бех Іван Дмитрович, Петрочко Жанна Василівна, Кириченко Валентина Іванівна. Тренінг з патріотичного виховання дітей
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Романовський Сергій Васильович. Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики)
5.2. Постова Катерина Григорівна. Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти
6. ПОШУКИ ОБДА0РОВАНОСТІ
6.1. Гальченко Максим Сергійович. Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Капшук Василь. Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів
8. Аналітика
8.1. Зубченко Олена Сергіївна. Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини
НАПН України на вересень 2017 року


Освіта та розвиток обдарованої особистості № 7-8 (62-63) /07-08/2017

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Zelenyi Pаvlo. Environmental competence and level of formation of gifted high school students
1.2. Vdovа Nаtаliia. The psychological comfort of the family as a necessary condition for the harmonious development of a gifted child
1.3. Hаlаididа Hаlynа. Wandering in the sandy kingdom 1.4. Fedorovа Ninа. Analysis of theoretical foundations of pedagogical design
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Martinets Liliya. Factor-criterial model of efficiency of educational environment management of teachers' professional development
2.2. Belskаia Nаtаlia. Features of the instrumental values of high school students with signs of intellectual-academic and creative giftedness
2.3. Udovichenko Iryna. Professional competence and capability for teacher?s innovative activity as a background for the effective teaching of the upper school graduating students
2.4. Inozemtsevа Virа. Formation of leadership qualities in gifted children
2.5. Dushylo Oksаnа. The Summer English Camp is a comfortable and educational environment for the upbringing and comprehensive development of the child
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira. Methodical base and peculiarities of implementation of correctional model of formation of staff internal psychological readiness to innovation activity (V. Chudakova) - a component of individual competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Lukіanchuk Nataliia. Training technologies for the development of communicative skills of future teachers
4.2. Bekh Ivаn, Petrochko Zhаnnа, Kyrychenko Vаlentynа. Training on patriotic upbringing of children
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Romаnovskyi Serhii. Teaching gifted students who exhibit propensity for physical and mathematical disciplines (experimental application of upgraded programs in physics)
5.2. Postovа Kаterynа. Calendar planning from geography for eighth class in the concept of the New Ukrainian School
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hаlchenko Mаksym. Adaptation of educational content for gifted children in the USA
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Kаpshuk Vаsyl. Poetry inspired by the work of prominent Ukrainian writers
8. АNALITICS
8.1. Zubchenko Olenа. Application of ICT technology in the education in Great Britain
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for september 2017
 ЗМИСТ7-8.doc (131 Kb)  Скачано разів: 284
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel