Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 6 (61) /06/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 556

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Руда Галина Василівна. Готовність учителя до діяльності з бдарованими учнями
1.2. Колярова Анастасія Олегівна. Здатність особистості до самопроектування: постановка проблеми
1.3. Мартинець Лілія Асхатівна. Залучення педагогів до професійного розвитку у неформальній та інформальній освіті
1.4. Мельник Марина Юріївна. Психологічна діагностика особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Шелестова Людмила Володимирівна. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика
2.2. Білик Жанна Іванівна, Постова Катерина Григорівна. Методика та організація навчально-дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті
2.3. Олійник Леонід Геннадійович. Козак очима дитини середнього шкільного віку
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Методична база та особливості впровадження «Корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації» (В. Чудакової) - компонента сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Волошина Віра Іванівна. Способи оптимізації навчального процесу. Мнемотехнічні прийоми на навчальних заняттях географії
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Гафіатуліна Анна Вікторівна. Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Гальченко Максим Сергійович. Підтримка та розвиток обдарованих дітей у США
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Бецко Ірина Юріївна. Майбутнє Житомирщини - талановиті діти
8. Аналітика
8.1. Федорова Ніна Федорівна, Ткаченко Лідія Іванівна. Виникнення та застосування в освіті педагогічної технології «Проект»
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ruda Halyna Vasylivna. Readiness of the teacher to work with gifted students
1.2. Kolyarova Anastasia Olehivnа. Personality's ability to self-designing: definition of the problem
1.3. Martinets Liliya Ashativna. Attraction of pedagoges to professional development in informal and unofficial education
1.4. Melnyk Mаrynа Yuriivnа. Рsychological diagnosis of personal factors of development of intellectually gifted high school students
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Shelestovа Liudmylа Volodymyrivnа. Intellectual development of senior preschool children and first graders: theory and practice
2.2. Bilyk Zhanna Ivanivna, Postova Kateryna Hrygorivna. Methods and organization of educational and research activities of students in biology given the STEM approach to education
2.3. Oliinyk Leonid Hennаdiiovych. Children of Secondary School Age' View of the Cossack
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Methodical base and features of implementation of "Corrective models of creating a favourable organizational and innovative climate in organization " (V. Chudakova) - as a component of the individual's competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Voloshyna Vira Ivanivna. Ways to optimize the learning process. Mnemonic and technical devices in geography classes.
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Hafiatulina Anna Victorivna. Training programme the development of national self-identity of Ukrainian students
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Hаlchenko Maksym Serhiovych. Support and development of gifted children in the United States
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Betsko Iryna Yuriivna. The future of Zhytomyr region is talented children
8. АNALITICS
8.1. Fedorova Nina Fedorivna, Tkachenko Lidia Ivanivna. Тhe occurrence and application of pedagogical technology "project" in education
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for June 2017
 6_17.docx (34 Kb)  Скачано разів: 257
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel