Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 5 (60) /05/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 490

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Рудницька Світлана Юріївна. Проблема самопроектування особистості: психолого-герменевтичний підхід
1.2. Мартинець Лілія Асхатівна. Модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
1.3. Горбань Сергій Іванович. Застосування технології програмованого навчання під час опануванні прийомів долічного письма майбутніми художниками сакрального живопису
1.4. Колярова Анастасія Олегівна. Проблема тілесного досвіду особистості в психологічному дискурсі
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Сичевська Людмила Євгеніївна. Міжособистісне спілкування у «Козацькій Світлиці» як чинник зародження прогресивних ідей
2.2. Янковська Леся Михайлівна. Психологічний супровід інноваційної діяльності вчителя як чинник розвитку нової української середньої освіти
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Особливості формувального експерименту та етапи впровадження «корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації» (В. Чудаковой) - компонента сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Гальченко Ольга Петрівна. Від проблеми - до успіху: розв'язуємо задачі, граючись (авторська технологія)
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Орехівський Євген Федрович, Комашко Катерина Станіславівна. Юна бандуристка, вокалістка та художниця Радомишльщини
8. Аналітика
8.1. Муранова Наталія Петрівна, Федорова Ніна Федорівна. Компетенції та компетентності в освіті
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2017 року
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Rudnytskа Svitlаnа Yuriivnа. The problem self-design individual: psychological and hermeneutic approach
1.2. Martynets Liliya Ashativna. Management model of educational environment of teachers' professional development
1.3. Gorban Sergiy Ivanovush. Application of the technology of programmed learning in the development of techniques befor execution of faces to the future artists of sacred art
1.4. Kolyarova Anastasia Olehivna. Problem of bodily experience in psychological discourse
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Sychevskа Liudmylа Yevheniivnа. Interpersonal communication in the "Cossack Afterschool" as a factor emergence of progressive ideas
2.2. Yankovska Lesia Mykhаilivnа. Psychological supplement to innovative activities of the teacheras factor of the development of modern ukrainian school
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The forming experiment of the introduction of the author's system for the formation of psychological readiness of personnel to innovative activities (V. Chudakova) - component of the competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Hаlchenko Olhа Petrivnа. From problem to success: solve problems, playing
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Drobotenko Mykolа Mykolаiovych. Workshop on Preparation and essay
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Romаnovskyi Serhii Vаsylovych. Features of education in Europe and some educational realities of Ukraine
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Orekhivskyi Yevhen Fedrovych, Komаshko Kаterynа
Stаnislаvivnа. Young bandurist, singer and artist from Radomishl region
8. АNALITICS
8.1. Muranova Natalia Petrivna, Fedorova Nina Fedorivna. Skills sets and competences in education
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for June 2017
 5_17.docx (32 Kb)  Скачано разів: 261
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel