Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 4 (59) /04/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 493

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Бургун Ірина Василівна. Особистісно зорієнтоване навчання як педагогічна умова становлення суб'єктності академічно обдарованих учнів
1.2. Бурова Вікторія Володимирівна. Вплив технологічної культури керівника на імідж навчального закладу
1.3. Федорова Ніна Федорівна. Про педагогічну експертизу
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Бєльська Наталія Анатоліївна. Експертно-оцінювальна анкета для визначення вчителем учнів з ознаками інтелектуальної та академічної обдарованості
2.2. Сичевська Людмила Євгеніївна, Олійник Леонід Геннадійович. Формування у молоді позитивного ставлення до козацтва, козацьких звичаїв і традицій
2.3. Клібайс Тетяна Володимирівна. Вивчення особливостей писемного мовлення суб'єктів з різними атрибутивними стилями
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Формувальний експеримент впровадження авторської системи формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності (В. Чудакової) - компонента конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Харитончук Галина Іванівна. Методичні підходи до організації діяльності з обдарованими дітьми у початковій ланці середньої освіти
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Наумов Олег Вікторович, Ємець Вікторія Василівна. Навчальна програма «Кікбоксинг для розвитку дітей та молоді»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Мадзігон Василь Миколайович. Роздуми над проектуванням освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Шаповалова Алла Ивановна. Две сестры
8. Аналітика
8.1. Ткаченко Маргарита Вікторівна. Соціальний підхід до створення системи професійної безпеки та охорони праці: науковий дискурс (на прикладі галузей використання інформаційних технологій)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2017 року


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Burgun Irina Vasilyevna. Personality oriented teaching as pedagogical conditions of formation of subjectivity academically gifted student
1.2. Burova Viktoriia Volodymyrivna. The influence of the technological culture of the head on the school image
1.3. Fedorova Nina Fedorivna. On pedagogical expertise
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Belska Nataliia Anatoliivna. Expert-evaluations questionnaire to determining the students with a signs intellectual and academic talent by teacher
2.2. Sychevskа Liudmylа Yevheniivnа, Oliinyk Leonid Hennаdiiovych. Formation of a Positive Attitude towards the Cossacks, Cossack Customs and Traditions among the Youth
2.3. Klibais Tatiana Volodumurivna. Study of writing peculiarities of subjects with different attribution styles
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The forming experiment of the introduction of the author's system for the formation of psychological readiness of personnel to innovative activities (V. Chudakova) - component of the competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Harytonchuk Halyna Ivanivna. Methodical approaches to the organization of activity with gifted children at the primary level of secondary education
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Naumov Oleh Viktorovych, Yemets Viiktoriia Vаsylivnа. Curriculum «Kickboxing for the development of children and youth»
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Madzihon Vasyl Mykolaiovych. Considerations on designing the educational and informational environment of future for gifted children
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Shapovalova Alla Ivanovna. Two sisters
8. АNALITICS
8.1. Tkachenko Margarita Viktorivna. Social approach to the creation of a system of professional security and occupational health: scientific discourse (on the example industries using information technology)
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for May 2017
 4_17.docx (32 Kb)  Скачано разів: 258
IOD © 2007-2021  ::  powered by mel