Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи"

ВИПУСК 1 (18)

В.М. Мадзігон (гол. ред.) та ін.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 734

ЗМІСТ
І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
1.1. Косик Вікторія, Попова Марина, Стрижак Олександр, Храпач Ганна. Онтологічний посібник з географії - інтерактивна система знань
1.2. Романовський Сергій, Барило Олена. Розвиток високого рівня свідомості сучасної молоді засобами спеціальних навчальних предметів
1.3. Зелений Павло. Метод проектів як засіб реалізації проектно-задачного підходу у формуванні екологічної освіти
1.4. Бургун Ірина. Компетентнісний складник учасників інтернет-соціалізації (на прикладі навчально-пізнавальної діяльності обдарованих старшокласників)
ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
РІЗНИХ ТИПІВ
2.1. Ермакова Наталия. Диагностика формирования ценностного отношения обучающихся к военной профессии
2.2. Федорова Ніна. Сучасні педагогічні технології для особистісного розвитку обдарованих
старшокласників
2.3. Сичевська Людмила, Олійник Леонід. Козацька спадщина як чинник гармонійного розвитку особистості
2.4. Боднар Дмитро. Роль О. Мазуркевича у поверненні забутих імен в історії педагогіки
2.5. Данілова Лариса. Особливості формування почуття милосердя у сучасної студентської молоді
2.6. Горбань Сергей. Принципи формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису засобами інноваційних технологій
2.7. Гончарук Світлана. Розвиток особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами музичного мистецтва
ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
3.1. Остапчук Олена. Суб'єктивний компонент професійно-творчої самореалізації майбутнього
учителя в гуманітарній моделі освіти
3.2. Мартинець Лілія. Педагогічний зміст професійного розвитку вчителів
3.3. Корецька Любов. Життєве самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема
НАШІ АВТОРИ

CONTENTS
CHAPTER І. MODERNIZATION OF THE CONTENT OF SCIENCE
1.1. Kosyk Viktoriia, Popova Maryna, Stryzhak Oleksandr, Khrapach Hanna. Оntological geography
manual - interactive knowledge system
1.2. Romanovsky Sergiy, Barylo Helen. The development of high consciousness level among young people of the present day by introducing specialized school subjects
1.3. Zelenyi Pavlo. Мethod project as a way of realization of task project approach in the formation of ecological education
1.4. Burgun Irina. Competent complex of participants of internet-socialization (at example of training-circular activities of employed
CHAPTER II. THE USAGE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT TYPES
2.1. Ermаkovа Nаtаlyia. Diagnostics of the formation of the value attitude of students to the military profession
2.2. Fedorova Nina. Modern pedagogical technologies for personal development of senior secondary school
2.3. Sychevskа Liudmylа, Oliinyk Leonid. The cossack heritage as a factor of harmonious development of personality
2.4. Bodnаr Dmytro. The role of О. Mazurkevich in the return of forgotten names in the history of pedagogy
2.5. Danilova Larysa. Features of formation sence of charity in today's students
2.6. Gorban Sergiy. Principles of formation of professional competence of future artists of sacred art by means of innovative
2.7. Goncharuk Svetlata. Future preschool teacher' personality development by means of different kinds
of music art: music therapy
CHAPTER ІII. INNOVATIONS IN POSTGRADUATE EDUCATION AND EDUCATION OF ADULTS
3.1. Ostapchuk Yelena. Subjective component of professional and creative of a future teacher selfrealization in a humanitarian education model
3.2. Martinets Liliya. Рedagogical content of teachers' professional development
3.3. Koretska Liubov. The life of self-identity as the social and pedagogical problems
Our authors
Series «PEDAGOGY»
 annotation.docx (35 Kb)  Скачано разів: 632
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel