Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 2(57) /02/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 790

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Брежнєва Олена Геннадіївна. Концептуальні засади математичного розвитку дітей дошкільного віку: логіка реалізації технології «інтегрованих дидактичних модулів»
1.2. Маслюк Андрій Миколайович. Проблема навчання та розвитку особистості
1.3. Подшивайлов Федор Михайлович. Соотношение познавательной мотивации и мотивации овладения профессией как критерий построения типологии личности
1.4. Шаповалов Євгеній Борисович. Доцільність вивчення документів європейського союзу під час підготовки фахівців екологічного спрямування
1.5. Шаповалов Віктор Борисович. Обґрунтування доцільності розробки віртуальних навчальних середовищ STEAM на базі середовища ТОДОС
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Шевців Зоя Михайлівна. Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу
2.2. Сичевська Людмила Євгеніївна, Олійник Леонід Геннадійович. Козак очима нашого сучасника
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Загальний дизайн емпіричного дослідження «психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» як показник сформованості конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Школьнік Серафима Яківна, Бесшапошникова Тетяна Василівна, Ланцюженко Зоя Данилівна. Використання музичних фізкультхвилинок у дошкільному навчальному закладі
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Прохорчук Тетяна Павлівна. Показникова та логарифмічна функції (урок з алгебри, 11 клас)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Федорова Ніна Федорівна. Обдаровані діти Німеччини
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Стратійчук Людмила Леонідівна, Бурова Вікторія Володимирівна. Формування поля успішності як засіб розвитку обдарованих дітей
8. АНАЛІТИКА
8.1. Орехівський Євген Федорович. Радомишльський ліцей № 1 імені Т. Г. Шевченка
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Brezhnieva Olena Hennadiivna.
Conceptual principles of mathematical development of preschoolers: logic of realization of the "integrated didactics modules" technology
1.2. Masliuk Andrii Mykolaiovych.
Рroblem teaching and development of personality
1.3. Podshyvailov Fedor Mykhailovych.
Relation between cognitive motivation and motivation of mastering profession as personality typology design criterion
1.4. Shapovalov Yevhenii Borysovych.
Appropriateness of studying of European Union documents for preparing specialists of ecology
1.5. Shapovalov Viktor Borysovych.
Justification feasibility of developing virtual learning environments STEAM-based environment TODOS
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Shevtsiv Zoia Mykhailivna. Lecture as a means of formation of cognitive competence of future teachers of inclusive comprehensive school
2.2. Sychevska Liudmyla Yevheniivna, Oliinyk Leonid Hennadiiovych. Our contemporary' view of the cossack
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. General design of the empirical research «psychological readiness of the organization's personnel to innovative activity», as an indicator of formation of competitiveness of the person
4. MASTER-CLASS
4.1. Shkolnik Serafyma Yakivna, Besshaposhnykova Tetiana Vasylivna, Lantsiuzhenko Zoia Danylivna. Using music while еxercising in kindergartens
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Prokhorchuk Tetiana Pavlivna. Exponential and logarithmic functions
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Fedorova Nina Fedorivna. Gifted children of Germany
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Stratiichuk Liudmyla Leonidivna, Burova Viktoriia Volodymyrivna. Formation of the field of success as a means of development of gifted children
8. АNALITICS
8.1. Orekhivskyi Yevhen Fedorovych. Shevchenko Radomyshl lyceum № 1
9. DEFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 anat2.docx (44 Kb)  Скачано разів: 312
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel