Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1(56) /01/2017

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 674

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Шевців Зоя Михайлівна. Педагогічні умови формування соціально-педагогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної освіти
1.2. Мельник Марина Юріївна. Проблема обдарованості в теорії і практиці вітчизняної педагогіки в першій половині ХХ століття
1.3. Дідик Лучезара Анатоліївна, Постова Катерина Григорівна. Система методичного забезпечення інноваційного навчального закладу
1.4. Маслюк Андрій Миколайович. Творчість Тараса Шевченка крізь призму матеріалістичних поглядів Г. Костюка та психоаналітичних С. Балея та Я. Яреми
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Рева Олексій Миколайович, Камишин Володимир Вікторович, Трушковський Костянтин Юрійович, Баранова Марина Анатоліївна. Застосування уточненого варіанту методу розстановки пріоритетів для встановлення коефіцієнтів значущості оцінок 12-бальної шкали
2.2. Андросович Ксенія Анатоліївна. Проект інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників
2.3. Волошина Алла Леонідівна, Олійник Леонід Геннадійович, Сичевська Людмила Євгеніївна. «Козацька Світлиця» як осередок міжособистісного спілкування в українському етнокультурному просторі
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Психологічні відмінності персоналу освітніх організацій з позитивною та негативною інноваційністю - показника конкурентоздатності
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Пастушенко Світлана Віталіївна. Шедеври народжуються на кінчиках дитячих пальчиків (гурток «Умілі руки»)
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Лисиця Марія Іванівна. «Несерйозно про серйозне або математика - це круто!» Конкурсно-розважальна програма з математики
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Чорний Віктор Олександрович, Ємець Вікторія Василівна. Адміністративно-правове регулювання освіти здібних та обдарованих дітей в Австрії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Орехівський Євген Федрович, Комашко Катерина Станіславівна. Таланти Полісся
8. АНАЛІТИКА
8.1. Соколовська Наталія Броніславівна. Аналіз зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2016 році
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на лютий 2017 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE

1.1. Shevtsiv Zoia Mykhailivna. Pedagogical condition of formation of social-pedagogical competence of the teachers of inclusive comprehensive school
1.2. Melnyk Maryna Yuriivna. The problem of talent in the theory and practice of the national education in the first half of the twentieth century
1.3. Didyk Luchezara Anatoliivna, Postova Kateryna Hryhorivna. System methodological innovation school
1.4. Masliuk Andrii Mykolaiovych. Creativity of Taras Shevchenko through the prism of materialist views of G. Kostiuk and psychoanalytic S. Baley and J. Yarema
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Reva Oleksii Mykolaiovych, Kamyshyn Volodymyr Viktorovych, Trushkovskyi Kostiantyn Yuriiovych, Baranova Maryna Anatoliivna. The use of refined version of prioritization method to establish the significance coefficient of the 12-point evaluation scale
2.2. Androsovych Kseniia Anatoliivna. Project interactive of psychological and educational support of socialization process of gifted high school students
2.3. Voloshyna Alla Leonidivna, Oliinyk Leonid Hennadiiovych, Sychevska Liudmyla Yevheniivna. "Kozatska Svitlytsya" as a space for interpersonal communication in Ukrainian ethno-cultural environment
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The psychological differences of the personnel of organizations with positive and negative "innovativeness", as indicator of the competitiveness of the individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Pastushenko Svitlana Vitaliivna. Masterpieces are born on the tips of children's fingers
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Lysytsia Mariia Ivanivna. Competitive and entertaining program in math "Being not serious about serious things or math is cool!"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Chornyi Viktor Oleksandrovych, Yemets Viiktoriia Vasylivna. Administrative and legal regulation of education of able and gifted children in Austria
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Orekhivskyi Yevhen Fedrovych, Komashko Kateryna Stanislavivna. Talents of Polissia region
8. ANALITICS
8.1. Sokolovska Nataliia Bronislavivna. Analysis of relations of Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine with the media and the public in 2016
9. INFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for February 2017
 анотація.docx (39 Kb)  Скачано разів: 329
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel