Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 12 (55) /12/2016

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 511

ЗМІСТ

1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Камишин Володимир Вікторович, Рева Олексій Миколайович, Трушковский Костянтин Юрійович. Розробка структурної моделі системно-інформаційної кваліметрії в управлінні розвитком академічної обдарованості
1.2. Грицишина Таїсія Іванівна. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема
1.3. Онопченко Галина Василівна. Он-лайн тестування як компонент системи виявлення обдарованості у дітей
1.4. Ткаченко Лідія Іванівна. Інтернет-мережа: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів
1.5. Зінченко Світлана Володимирівна. Ціннісні орієнтири сучасного викладача: особистісний аспект
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Постова Катерина Григоріївна, Дідик Лучезара Анатоліївна. Особливості викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах технічного спрямування (на прикладі географії )
2.2. Журавель Тетяна Олексіївна, Соколова Наталя Олегівна. Інтегроване навчання - основний складник STEM-освіти
2.3. Волошина Алла Леонідівна, Олійник Леонід Геннадійович. «Школа берегині козацького роду» - етнокультурний проект популяризації козацької спадщини
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Відмінності структурно змістовного аналізу латентних факторів особливостей психологічної готовності до інноваційної діяльності персоналу організацій з позитивною та негативною «інноваційністю», як детермінанти конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лук'янчук Наталія Вадимівна, Рашковська Ілона Владиславівна. Творче самопочуття вчителя: практичний аспект
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Полющенко Ірина Вікторівна. Програма для самостійної роботи з навчального предмета «Інформатика» для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Власюк Анна Віталіївна. Становлення талантів в Японії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Іванюта Ірина Миколаївна. Мрії збуваються
8. Аналітика
8.1. Комашко Катерина Станіславівна. Розвиток творчої особистості ліцеїста (з досвіду діяльності Радомишльського ліцею)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Дослідницький проект «ВІД РОДИНИ ДО УКРАЇНИ»
9.2. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.3. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1.Kamyshyn Volodymyr Viktorovych, Reva Oleksii Mykolaiiovych, Trushkovskyii Kostiantyn Yuriiovych. Elaboration of a structural model of systematically informational qualimetry in academic giftedness development management
1.2. Hrytsyshynа Tаisiia Ivаnivnа. Socialization of pre-school age children of higher group as the matter of social and pedagogical problem
1.3. Onopchenko Hаlynа Vаsylivnа. Online test as a component of detection giftedness in children
1.4. Tkаchenko Lidiia Ivаnivnа. Internet network: educational opportunities in the development of gifted pupils
1.5. Zinchenko Svitalan Volodymyrivna. Value orientations of the modern teacher: the personal aspect
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Postovа Kаterynа Hryhoriivnа, Didyk Luchezаrа Anаtoliivnа. Features of teaching natural sciences in secondary schools of technical orientation (on the example of geography)
2.2. Zhurаvel Tetianа Oleksiivnа, Sokolovа Nаtаliia Olehivnа. Integrated learning is a basic component STEM-education
2.3. Voloshynа Allа Leonidivnа, Oliinyk Leonid Hennаdiiovych. "School of keepers of Cossack's family" - an ethnocultural project popularizing Cossack's heritage
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The differences structurally informative analysis of latent factors of the psychological readiness for innovative activity of the personnel of organizations with positive and negative "innovativeness" as the determinants of competitiveness of personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Lukyanchuk Nataliia Vadymivna, Rashkovska Ilona Vladyslavivna. Creative feeling of educator: practical aspect
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Polyuschenko Iryna Victorivna. The program is for independent work from an educational object "Informatics" for the students of institution of higher learning of І-ІІ of levels of accreditation (plan and program of the special course)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Vlаsiuk Annа Vitаliivnа. Becoming talents in Japan
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Ivаniutа Irynа Mykolаivnа. Dreams come true
8. АNALITICS
8.1. Komаshko Kаterynа Stаnislаvivnа. Developing creative individual in lyceum (from the experience of Radomyshlsky Lyceum)
9. ІNFORMATION
9.1. The research project
"FROM THE FAMILY TO UKRAINE"
9.2. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.3. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 annotations_12.doc (108 Kb)  Скачано разів: 365
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel