Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи"

ВИПУСК 2 (17)

В.М. Мадзігон (гол. ред.) та ін.
ISBN 2413-4139
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 731

У наукових працях, що входять до збірника, висвітлюються проблеми освітніх інновацій та реформування освіти в цілому, в Україні та за її межами, а також проблеми використання педагогічно доцільних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, його керівництво у закладах освіти різних форм акредитації та власності.

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, педагогів, учителів, вихователів системи освіти, здобувачів, аспірантів, докторантів, керівників закладів освіти, а також спеціалістів причетних до управління освітньою діяльністю.

In the scientific works, published in this digest, are discussed problems of educational innovations and reformation of education in whole, in Ukraine and abroad, special attention is paid to problems of the usage of pedagogical useful innovational technologies within educational and teaching process, management in the educational institutions of different levels of accreditations and property This digest is created for scientists, scientists in pedagogy, scientific and pedagogical workers, teachers, workers of system of education, researchers, aspirants, doctoral candidates, managers of educational institutes, also for the workers in Management of Educational Activity.
Editorial Board is responsible for the certainty of printed works and reserves the right of scientific editing. The manuscripts are not to be returned.

ЗМІСТ
І РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
1.1. Остапчук Олена. Професійно-творча самореалізація майбутнього вчителя засобами рефлексивного проектування
1.2. Куриш Наталія, Куриш Діана. Формування фінансової грамотності учнів - інвестиції у майбутнє економіки України
1.3. Стрижак Олександр. Онтологічний підручник - системна складова трансферу знань
1.4. Войтенко Олена. Ази економічної освіти учнів початкових класів з використанням інтерактивних методів та навчальних ігор
1.5. Лавренова Марія, Лалак Наталія, Фенчак Любов. Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування освіти
ІІ РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ
2.1. Глубенок Світлана. Формування системного мислення та соціалізація ліцеїстів у процесі вивчення фізики, астрономії через інтеграційні та акмеологічні технології
2.2. Казачінер Oлена. Навчання вчителями іноземних мов обдарованих школярів у різнорівневому класі
2.3. Журавель Тетяна, Зюзь Вікторія. Форми навчально-виховної діяльності, що стимулюють інтерес учнів до економічної освіти та фінансової грамотності
2.4. Дем'яненко Валентина, Поліхун Наталія. Дослідницька діяльність учнівської молоді - запорука успішного розвитку українського суспільства
2.5. Русалкіна Людмила. Професійна підготовка майбутніх лікарів у педагогіці вищої школи
2.6. Сухіх Аліса. Зарубіжний досвід здоров'язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу
2.7. Мартинець Лілія. Рівні сформованості професійного розвитку вчителів
2.8. Мельник Марина. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості
2.9. Гордійчук Світлана. Застосування інтегрованої інформаційної системи в управління освітнім процесом у медичному коледжі
2.10. Мочан Тетяна, Майборода Ірина. Використання ікт на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
2.11. Унгурян Ірина, Куриш Наталія. Формування ключової компетентності підприємливості та ініціативності у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу
2.12. Шведчикова Тетяна. Використання інформаційних технологій для активізації практичної діяльності студентів щодо прийняття управлінських рішень

ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
3.1. Коновальчук Марина. Синергія формальної та неформальної освіти обдарованих студентів педагогічних ВНЗ: досвід і перспективи
3.2. Волошина Алла, Сичевська Людмила, Олійник Леонід. Нова парадигма «Освіта протягом життя» за козацькою тематикою
3.3. Носенко Юлія. Електронна інклюзія як ефективна стратегія забезпечення доступності та відкритості освіти
НАШІ АВТОРИ СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

CONTENTS
CHAPTER І. MODERNIZATION OF THE
CONTENT OF SCIENCE
1.1. Ostаpchuk Olenа. Рrofessional creative selffulfillment of a future teacher by means of the reflexive design
1.2. Kurysh Nаtаliia, Kurysh Diаnа. Formation of financial literacy of students - future investments in Ukraine's economy
1.3. Stryzhаk Oleksаndr. Ontologycal textbook - systems component knowledge transfer
1.4. Voitenko Olenа. ABC of economics education of elementary school students using interactive methods and educational games
1.5. Lаvrenovа Mаriia, Lаlаk Nаtаliia, Fenchаk Liubov. The theoretical basis of education of gifted children of primary school age in the context of educational reform
CHAPTER II. THE USAGE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT TYPES
2.1. Hlubenok Svitlаnа. Building systems thinking and socialization of lyceum pupils in the study of physics and astronomy by means of the integrational and acmeological technology
2.2. Kаzаchiner Olenа. Teaching gifted students by foreign language teachers in a mixed-ability class
2.3. Zhurаvel Tetianа, Ziuz Viktoriia. Forms of educational activities that stimulate students interest in economic education and financial literacy
2.4. Demyanenko Vаlentynа, Polihun Nataliia. Students' research as a prerequisite for successful development of Ukrainian society
2.5. Rusаlkinа Liudmylа. Professional training of future doctors in pedagogy of higher educational institutions
2.6. Sukhikh Alisа. Foreign experience of health-saving use of the software and hardware tools in secondary school learning process
2.7 Mаrtynets Liliia. Levels of formation of professional development of teachers
2.8. Melnyk Mаrynа. Portfolio as an alternative method of the giftedness identification
2.9. Hordiichuk Svitlаnа. Integrated information system application for learning administration in medical college
2.10. Mochаn Tetianа, Mаiborodа Irynа. Use of ICT at fine arts lessons in primary school
2.11. Unhurian Irynа, Kurysh Nаtаliia. Forming a key competence of entrepreneurship and initiative in the educational process of educational institution
2.12. Shvedchykova Tetiana. Тhe use ot information technologies to enhance students' practice on management decisions
CHAPTER ІII. INNOVATIONS IN POSTGRADUATE EDUCATION AND EDUCATION OF ADULTS
3.1. Konovаlchuk Mаrynа. Synergy formal and informal education of gifted students of pedagogical universities: experience and prospects
3.2. VoloshynаAllа, Sychevskа Liudmylа, Oliinyk Leonid. The new paradigm of "Life long learning" on Cossack themes
3.3. Nosenko Yuliia. E-inclusion as an effective strategy to ensure the accessibility and openness of education
Our authors

 annotations.doc (120 Kb)  Скачано разів: 329
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel