Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 (17)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 600

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Поліхун Наталія. Методичний інструментарій педагогічної підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності
1.2. Ткаченко Лідія. Готовність учнівського й учительського контингенту до соціалізації старшокласників засобами Інтернет-технологій
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Рева Олексій, Камишин Володимир, Трушковський Костянтин. Ергономічна кваліметрія відповідності алгоритмів управління дидактичними процесами здібностям педагогічного працівника
2.2. Волошина Алла, Олійник Леонід, Сичевська Людмила. Тема козацтва як етнокультурної спільноти у просвітницькій діяльності «козацької світлиці» Київської Академії Козацтва
2.3. Абалмасова Валентина. Изучение финансовой грамотности с использованием педагогической технологии проектов во внешкольном образовании
2.4. Дем'яненко Валентина, Дем'яненко Віктор, Стрижак Олександр. Відкрита освіта у викликах сьогодення
2.5. Дмитриченко Микола, Тименко Володимир. Обґрунтування актуальності дослідження практичного інтелекту у майбутніх фахівців транспортних технологій та систем
2.6. Мартинець Лілія. Програмно-цільовий підхід в управлінні професійним розвитком учителів
2.7. Меркулова Світлана. Роль освітніх виставок у процесі педагогічної орієнтації старшокласників в умовах сучасного інформаційного суспільства
2.8. Пермякова Олена. Експериментальна перевірка впливу засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій студентів
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Зінченко Світлана. Психолого-педагогічні особливості всебічного розвитку особистості в системі освіти дорослих
3.2. Бабаян Юлія. Рефлексивні здібності як складники професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів
3.3. Андросович Ксенія. Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих старшокласників
3.4. Остапчук Олена, Давоян Єлизавета. Обдаровані діти з аутистичними рисами особистості: особливості розвитку і навчання
3.5. Чорний Віктор. Інформаційно-освітній простір як середовище для розвитку особистості
3.6. Цизман Віра. Організаційна культура як складова соціально-психологічного супроводу освітніх реформ
3.7. Хоріна Олена. Особливості конструювання рефлексивної технології супроводу освітніх та суспільних реформ (практичний аспект)
НАШІ АВТОРИ

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Polikhun Nаtаliia. Methodical toolkit of the pedagogical support gifted children, inclined to research
1.2. Tkаchenko Lidiia. The role of high school students and teachers in the socialization by the means of Internet technologies
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Revа Oleksii, Kаmyshyn Volodymyr, Trushkovskyi Konstаntyn. Ergonomic indicators of evaluation of the efficiency of the algorithms of development of academic giftedness management
2.2. Voloshynа Allа, Oliinyk Leonid, Sychevskа Liudmylа. The theme of the Cossacks as ethnic and cultural community in educational activities «Cossack Chamber» Kyiv Academy of Cossacks
2.3. Abаlmаsovа Vаlentynа. Learning financial literacy using educational technology of projects in afterschool education
2.4. Demyanenko Vаlentynа, Demyanenko Viktor, Stryzhаk Oleksаndr. Оpen education in the present challenges
2.5. Dmytrychenko Mykolа, Tymenko Volodymyr. Justification of relevance of practical intelligence research among future specialists in transport technologies and systems
2.6. Mаrtynets Liliia. Тarget-oriented approach in the management of professional development of teachers
2.7. Merkulovа Svitlаnа. The role of educational exhibitions in the process of pedagogical orientation senior pupils of secondary schools in terms of modern informative society
2.8. Permiakovа Olenа. Experimental verification of the mass media influence on forming of student value guidelines
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Zinchenko Svitlаnа. Psycho-pedagogical features of comprehensive development of personality in the system of adult education
3.2. Bаbаian Yuliia. Reflexive capabilities as the structural components of professional competence of future primary school teachers
3.3. Androsovych Kseniia. Pedagogical support of personality development of gifted high school students
3.4. Ostаpchuk Olenа, Dаvoian Yelyzаvetа. Gifted children with autistic personality traits: characteristics of development and teaching
3.5. Chornyi Viktor. Informational and educational space as an environment for personal
Development
3.6. Tsyzmаn Virа. Organizational culture as a part of social and psychological support
of educational reforms
3.7. Khorinа Olenа. Features of designing reflexive technologies of socio-psychological
support of educational and social reforms: Practical aspect
OUR Authors
 annotations.doc (106 Kb)  Скачано разів: 471
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel