Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 11 (54) /11/2016

Редакційна колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М. І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 658

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ

1.1. Буркова Людмила Васильевна. Духовно-нравственная основа развития эмоционального интеллекта человека
1.2. Федорова Ніна Федорівна. Результат педагогічного покликання - творчість учителя
1.3. Волошина Алла Леонідівна, Олійник Леонід Геннадійович, Сичевська Людмила Євгеніївна. «Клуб козацького дозвілля» - просвітницький етнокультурний проект Київської Академії Козацтва
1.4. Потоцька Ірина Сергіївна. Емпіричне дослідження духовності майбутніх вчителів
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Єфименко Тетяна Іванівна. Фінансування науки як основа формування економіки знань
2.2. Депутатов Владислав Александрович. Сублимация как главный механизм коррекции аутоагрессивности подростков
2.3. Подшивайлов Федір Михайлович. Модель мотиваційної сфери особистості
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дослідження психологічних механізмів взаємозв'язку «інноваційності» в системі особистісних базових рис «16 РF» - показників конкурентоздатності особистості (за тестом «16 РF» Р. Кеттелла та експрес діагностикою «інноваційності» В. Чудакової)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Власюк Анна Віталіївна. Тема навчального заняття: Wonders of the World
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Полющенко Ірина Вікторівна. Програма для самостійної роботи з навчального предмета «Інформатика» для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Чорний Віктор Олександрович. Система середньої освіти Фінляндії
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Дубова Юлія Олександрівна. Від мрії до мети
8. АНАЛІТИКА
8.1. Кравчук Ольга Павлівна. Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Дослідницький проект «ВІД РОДИНИ ДО УКРАЇНИ»
9.2. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.3. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.5. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2016 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE

1.1. Burkova Liudmyla Vasylivna. The spiritual and moral basis of human emotional intelligence
1.2. Fedorova Nina Fedorivna. Тeacher's creativity is the result of pedegogical mission
1.3. Voloshyna Alla Leonidivna, Oliinyk Leonid Hennadiiovych, Sychevska Liudmyla Yevheniivna. "Cossack Leisure Club" - an educational and ethnocultural project of Kyiv Cossacks Academy
1.4. Pototska Iryna Serhiivna. Empirical research of spirituality of the future teachers
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Yefimenko Tetiana Ivanivna. Financing of science as a basis for formation of knowledge economy
2.2. Deputatov Vladyslav Olesandrovich. Sublimation as the main mechanism of correction of autoaggressiveness
2.3. Podshyvailov Fedir Mykhailovych. Personality's motivational sphere model
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Investigating of psychological mechanisms of interrelation of «innovativeness» in the system of basic traits personal «16PF» - indicators of the of the competitiveness of the individual (test «16PF» R. Cattell and rapid diagnosis of «innovativeness» V. Chudakova)
4. MASTER-CLASS
4.1. Vlasiuk Anna Vitaliivna. The theme of the lesson: Wonders of the World
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Polyuschenko Iryna Victorivna. The program i s for independent work from an educational object "Informatics" for the students of institution of higher learning of І-ІІ of levels of accreditation (plan and program of the special course)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Chornyi Viktor Oleksandrovych. The system of secondary education in Finland
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Dubova Yuliia Oleksandrivna. Dream to goal
8. ANALITICS
8.1. Kravchuk Olha Pavlivna. Background and realities of formation of competence of pupils in local history in high school level secondary education
9. INFORMATION
9.1. The research project "FROM THE FAMILY TO UKRAINE"
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for December 2016
 анотація11_2016.docx (42 Kb)  Скачано разів: 300
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel