Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 10 (53) /10/2016

Ред. колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С. ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 579

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Ігнатенко Наталія Віталіївна.
Випереджальні форми технології кооперативного навчання історії у середній освіті
1.2. Федорова Ніна Федорівна. Теорія виникнення педагогічних технологій навчання
1.3. Барвіцька Галина Кирилівна. Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності
1.4. Тименко Марія Миколаївна. Особливості організації профорієнтаційної діяльності в середніх навчальних закладах Англії та України
1.5. Волошика Алла Леонідівна, Сичевська Людмила Євгеніївна, Олійник Леонід Геннадійович. «Козацька світлиця» як осередок науково-популярного знання про Козацтво
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Яцишин Анна Володимирівна, Коваленко Олександр Миколайович.
Музична самоосвіта дорослих у сучасному інформаційному суспільстві
2.2. Горенко Ольга Миколаївна. Розвиток наукового світогляду та критичного мислення інтелектуально обдарованих гімназистів в умовах сучасного інформаційного простору
2.3. Карпенко Андрій Петрович. Психодинамічні чинники професійного самовизначення інженерно-технічних працівників
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дослідження взаємозв'язку вектору «інноваційність» з факторами другого рівня тесту 16 РF - показників конкурентоздатності особистості (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики «інноваційності» В. Чудакової)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лема Ірина Андріївна, Мельничин Андрій Володимирович.
Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Чумак Надія Іванівна. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники (алгебра, 7 клас)
5.2. Чумак Надія Іванівна. Вистава «Математична казка»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Охріменко Ольга Сергіївна. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у Німеччині
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Стратійчук Людмила Леонідівна. Світ прекрасного очима дитини
8. АНАЛІТИКА
8.1. Пікуль Тетяна Василівна. Діяльність з обдарованими учнями в умовах профілізації середньої освіти
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Ihnatenko Nataliia Vitaliivna. Theoretical fundamentals of technology cooperative training and methodological features of its application in the study of the history of the school
1.2. Fedorova Nina Fedorivna. The origins of pedagogical technologies of education 1.3. Barvitska Halyna Kyrylivna. Modern design technologies of courses and e-tutorials as innovative development financial literacy
1.4. Tymenko Mariia Mykolaivna. Peculiarities of career and guidance work organization in the secondary schools of England and Ukraine
1.5. Voloshyna Alla Leonidivna, Sychevska Liudmyla Yevheniivna, Oliinyk Leonid Hennadiiovych. "Cossack room" as the center of the scientific-popular knowledge of the Cossacks
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Yatsyshyn Anna Volodymyrivna, Kovalenko Oleksandr Mykolaiovych. Musical self-education of adults in today's information society
2.2. Horenko Olha Mykolaivna. The development of scientific worldview and critical thinking of the gifted students in the conditions of the informative space
2.3. Karpenko Andrii Petrovych. Psychodynamic factors of professional self-determination of engineering and technical officers
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Investigating the relationship vector of «innovativeness» with the factors of the second test level 16PF - as indicators of the competitiveness of the individual (for questionnaires R. Cattell and rapid diagnosis of «innovativeness» V. Chudakova)
4. MASTER-CLASS
4.1. Lema Iryna Andriivna, Melnychyn Andriy Volodymyrovych. The organization of the preparatory phase of research work of students in IT discipline
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Chumak Nadiia Ivanivna. Use of formulas of shortened multiplication
5.2. Chumak Nadiia Ivanivna. Exhibition "Mathematic fairytale"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Okhrimenko Olha Serhiivna. The Social and Pedagogical Support of Gifted Children in Germany
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Stratiichuk Liudmyla Leonidivna. The world of beauty - the way the child sees it
8. ANALITICS
8.1. Pikul Tetiana Vasylivna. Cognitive activity with gifted children under the condition of vocational orientation in secondary education
9. INFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 анотація 10_2016.docx (43 Kb)  Скачано разів: 340
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel