Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 9 (52) /09/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 809

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Буркова Людмила Василівна. Аксіологічний компонент професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій
1.2. Федорова Ніна Федорівна. Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя
1.3. Волошина Алла Леонідівна, Романчук Наталія Леонідівна. Козацький просвітницький центр як сучасна модель соціальної допомоги
1.4. Музиченко Ірина Вікторівна. Вимушені переселенці: проблема соціально-психологічної адаптації
1.5. Міцик Таїса Олександрівна. Психологічні бар'єри та афект неадекватності як один із факторів образу світу девіантних підлітків
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Косик Вікторія Миколаївна, Попова Марина Андріївна, Стрижак Олександр Євгенович. Поняття системи класифікацій на основі використання онтологій та геоінформаційних систем у навчально-дослідницькій діяльності учнівської молоді
2.2. Яцишин Анна Володимирівна, Коваленко Валентина Володимирівна. Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнів
2.3. Закомірний Ігор Миколайович. Підготовка вчителів вечірніх навчальних до роботи з хмаро орієнтованими технологіями
2.4. Мальцев Олег Вікторович. Соціально-демографічні особливості копінг-ресурсів особистості
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Структурно-змістовий аналіз латентних факторів 16PF особистісної детермінації «інноваційності» як показників конкурентоздатності (за опитувальниками Р. Кеттелла та експрес діагностики
«інноваційності» В. Чудакової)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Давиденко Андрій Андрійович. Підготовка фахівців до професійної діяльності з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Андрейко Тетяна Володимирівна. Інтерактивний стиль навчання з технологією Microsoft mouse Mischief («Кілька мишок»)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Міленіна Мілена Михайлівна. Молодіжні субкультури: інтелектуалізація як механізм та технологія конструювання соціальних меж
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Корж Світлана Сергіївна, Радецька Ірина Валентинівна. Сходинками успіху
8. Аналітика
8.1. Барабаш Людмила Володимирівна. Формування творчих здібностей молодших учнів через проведення колективних творчих справ
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Burkovа Liudmylа Vаsylivnа. Axiological component of professional competence for professionals of sotsionomic professions
1.2. Fedorovа Ninа Fedorivnа. Some questions about the innovational activity of teachers
1.3. Voloshynа Allа Leonidivnа, Romаnchuk Nаtаliia Leonidivnа. Cossack educational center as a modern model of social assistance
1.4. Muzychenko Irynа Viktorivnа. IDPs: the problem of social and psychological adaptation
1.5. Mitsyk Tаisа Oleksаndrivnа. Psychological barriers and affect of inadequacy as one of the factors of deviant adolescent image of the world
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Kosyk Viktoriia Mykolаivnа, Popovа Mаrynа Andriivnа, Stryzhаk Oleksаndr Yevhenovych. System of classifications in ontology and geographic information systems usage in students' teaching and research activities
2.2. Yatsyshyn Annа Volodymyrivnа, Kovаlenko Vаlentynа Volodymyrivnа. The role of electronic social networks in the development of social competence gifted students
2.3. Zаkomirnyi Ihor Mykolаiovych. Training teachers to work part time schools with cloud-oriented technologies
2.4. Mаltsev Oleh Viktorovych. Socio-demographic features of coping resources of personality
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Structural and content analysis of latent factors 16PF personal determination of "innovativeness" as indicators of the competitiveness of the individual (for questionnaires R. Cattell and rapid diagnosis of "innovativeness" V. Chudakova)
4. MASTER-CLASS
4.1. Dаvydenko Andrii Andriiovych. Тraining of specialists to work with gifted students in the postgraduate education
5.1. Andreiko Tetiana Volodymyrivna. Interactive learning style with Microsoft mouse Mischief technology ("Several mice")
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Milenina Milenа Mykhailivna. Youth subcultures: the intellectualization as a mechanism and technology for design of social boundaries
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Korzh Svitlаnа Serhiivnа, Rаdetskа Irynа Vаlentynivnа. Stairs of success
8. АNALITICS
8.1. Barabash Liudmyla Volodymyrivna. Formation of creative abilities of younger pupils by means of team creative activities
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 9_2016.doc (113 Kb)  Скачано разів: 362
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel