Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 8 (51) /08/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 712

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Мельник Марина Юріївна. Вивчення особистісних чинників розвитку обдарованої особистості
1.2. Яцишин Анна Володимирівна, Яськова Наталія Василівна. Використання електронних соціальних мереж у діяльності з обдарованими учнями
1.3. Коваленко Валентина Володимирівна. Мультиплікаційна продукція як засіб формування соціальної компетентності учнів молодших класів
1.4. Міцик Таїса Олександрівна. Самопізнання як один із факторів образу світу підлітка
1.5. Остапчук Олена Євгенівна. Розвиток дитячої обдарованості на засадах гуманітарної парадигми освіти
1.6. Волошина Алла Леонідівна, Сичевська Людмила Євгеніївна. Творча діяльність «Козацького Просвітницького Центру» Київської Академії Козацтва
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Коростіль Лідія Анатоліївна, Метейко Алла Володимирівна. Хімічний колоквіум як складова системи підготовки учнів до олімпіад
2.2. Знетиняк Наталія Несторівна. Очно-дистанційна школа Львівської обласної Малої академії наук як інноваційна форма діяльності з обдарованою учнівською молоддю
2.3. Лук'янчук Ярослава Андріївна. Аналітично-пізнавальна активність учнів: сутність та можливості діагностування у загальноосвітніх навчальних закладах
2.4. Мальцев Олег Вікторович. Соціальні копінг-ресурси особистості як чинники відчуття власної безпеки
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Особливості професійно-орієнтованої трансформації особистості у процесі інноваційної діяльності для формування її конкурентоздатності (за тестом Р. Кеттелла)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Ющенко Олена Володимирівна. «Сорока - ворона»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шум'як Наталія Романівна. Основи кімнатного квітництва (Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності)
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Дудченко Діана Іванівна. Рідна Одещина плекає майбутню художницю
8. Аналітика
8.1. Журавель Тетяна Олексіївна, Зюзь Вікторія Валеріївна. Тайм-менеджмент самостійної діяльності обдарованих учнів
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2016 року
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Melnyk Mаrynа Yuriivnа. Research the personality factors of development of a gifted person
1.2. Yatsyshyn Annа Volodymyrivnа, Yaskovа Nаtаliia Vаsylivnа. The use of electronic social networks during work with gifted pupils
1.3. Kovаlenko Vаlentynа Volodymyrivnа. Animated productions as means of formation of social competence of junior pupils
1.4. Mitsyk Tаisа Oleksаndrivnа. Self-knowledge as one of the factors of a dolescent image of the world
1.5. Ostаpchuk Olenа Yevhenivnа. The development of children's giftedness on the basis of humanitarian paradigm of education
1.6. Voloshynа Allа Leonidivnа, Sychevskа Liudmylа Yevheniivnа. Creative activity "Cossack educational center" Kiev Academy Cossacks
2.PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Korostil Lidiia Anatoliivna, Meteiko Alla Volodymyrivna. Chemistry colloquium as part of the system of training of students for competitions
2.2. Znetyniak Nataliia Nestorivna. Blended full-time-distant education School of Lviv Oblast MAcS (Minor Academy of Sciences) as an innovative form of activity with gifted pupils
2.3. Lukyanchuk Yaroslаvа Andriivnа. Analytical-cognitive activity of students: meaning and possibilities of diagnostics in secondary schools
2.4. Malcev Oleg Viktorovych. Social coping resources as factors of the individual feeling of security
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Features of professionallyoriented transformation of the individual in the process of innovation to create its competitiveness (by R. Kettle test)
4. MASTER-CLASS
4.1. Yushchenko Elena Vladimirovna. "Magpie-crow"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shumyak Nataliia Romanivna. Fundamentals of indoor flower growing (curriculum of extra-curricular education of Ecological-naturalistic direction)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. The impact of modern pedagogical technologies on the formation of creativity of junior pupils
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Dudchenko Diana Ivanivna. Mother Odessa region cherishes future artist
8. АNALITICS
8.1. Zhuravel Tatiana Oleksiivna, Ziuz Viktoriia Valeriivna. Time management of independent activity of gifted students
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for September 2016
 8_2016.doc (105 Kb)  Скачано разів: 350
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel