Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 6 (49) /06/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 600

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Сологуб Анатолій Іванович. Креативність старшокласника для сталого розвитку суспільства
1.2. Гоцуляк Юрій Вікторович. Законодавчі підстави для впровадження системи освіти обдарованих дітей в Україні
1.3. Голінська Тетяна Миколаївна. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини
1.4. Охріменко Ольга Сергіївна. Поняття обдарованості у зарубіжній педагогічній науці: історико-порівняльний аспект
1.5. Величко Володимир Володимирович. Особливості психолого-юридичного забезпечення професійної діяльності працівників національного центрального бюро Інтерполу в Україні
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Бельская Наталья Анатольевна. Ценностные ориентации старшеклассников с признаками интеллектуально-академической одарённости
2.2. Клібайс Тетяна Володимирівна. Досвід психокорекції адаптивних можливостей атрибутивного стилю дорослих
2.3. Якимчук Мирослава Юріївна. Система діяльності з розвитку творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників на навчальних заняттях української мови
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Загальний дизайн дослідження індивідуально-психологічних особливостей особистості як показник конкурентоздатності за тестом Р. Кеттелла (Форма А)
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Фурда Тетяна Петрівна. Гра-квест «Молодь обирає здоров'я»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Григорцевич Ірина Дмитрівна, Фурсова Алла Марцелівна. Система виховної діяльності у пришкільному таборі відпочинку «Усмішка»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності)
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Бойко Людмила. Мрії здійснюються...
8. Аналітика
8.1. Храповіцька Галина Каземирівна. Історія створення та діяльності НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - гімназія № 1» міста Хмільник Вінницької області
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на липень 2016 року

Освіта та розвиток обдарованої особистості № 6 (49) /06/2016
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Solohub Anаtolii Ivаnovych. Creativity of senior pupils for sustainable development
1.2. Hotsuliak Yurii Viktorovych. Legal grounds for the implementation of the system of gifted children education in Ukraine
1.3. Holinskа Tetianа Mykolаivnа. Аrt therapy influence on child's personality
1.4. Okhrimenko Olhа Serhiivnа. The concept of giftedness in foreign pedagogical science: historical and comparative aspect
1.5. Velychko Volodymyr Volodymyrovych. Features of psychological and legal support of professional activities of the National Central Bureau of Interpol employees in Ukraine
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Belskаia Nаtаlia Anаtolevnа. The value orientations of senior pupils with symptoms of intellectual and academic giftedness
2.2. Klibаis Tetianа Volodymyrivnа. Experience of psychological correction of adults attributive style adaptive capabilities
2.3. Yakymchuk Myroslаvа Yuriivnа. The system of working with the development of creative abilities of linguistically gifted high school students during the Ukrainian language lessons
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The overall design of the study of individual psychological characteristics of personality as a measure of competitiveness according to R. Kettle test (Form A)
4. MASTER-CLASS
4.1. Furdа Tetianа Petrivnа. A quest game "Youth chooses health"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Hryhortsevych Irynа Dmytrivnа, Fursovа Allа Mаrtselivnа. system of educational activities in the school summer camp "Smile"
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Skrypnyk Alla Ivanivna. The impact of modern pedagogical technologies on the formation of creativity of junior pupils
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Boiko Liudmylа. Dreams come true
8. АNALITICS
8.1. Khrаpovitskа Hаlynа Kаzemyrivnа. The history and work of the gymnasium school № 1 of Yampil, Vinnytsia region
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for July 2016
 6_2016.doc (90 Kb)  Скачано разів: 337
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel