Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 4 (47) /04/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 761

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Гоцуляк Юрій Вікторович, Гальченко Максим Сергійович. Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст
1.2. Зємба Беата Анна. Умови ефективного застосування методів діагностики обдарованих маргінальних учнів
1.3. Кузнецова Алла Анатоліївна. Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до взаємодії з обдарованими дітьми засобами музичного мистецтва
1.4. Зелений Павло Олександрович. Особливості обдарованості старшокласників у природничо-науковій сфері навчальної діяльності
1.5. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Процик Любов Сергіївна. Розвиток інтелектуальної обдарованості та формування конструктивних механізмів психологічного захисту підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми «Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків»)
2.2. Васіна Вікторія Анатоліївна, Середа Світлана Олександрівна. Виховання дітей засобами музики
2.3. Демірджі Тетяна Василівна. Аналіз психологічної діяльності з розвитку ідентичності прийомних дітей в умовах замінної сім'ї
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Діагностичний компонент дослідження «індивідуально-психологічних особливостей особистості», за тестом Р. Кеттелла (форма А), як критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Дацко Оксана Віталіївна. Програма тренінгу «Навички безконфліктного спілкування учнів»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Банах Світлана Володимирівна. Тренінг «Їжа та здоров'я» (5-7 класи)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Віценко Лариса Анатоліївна. Талант - то крапля здібностей та море праці...
8. Аналітика
8.1. Жерліцин Сергій Олександрович, Жерліцин Назар Сергійович. Робота з обдарованою молоддю луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2016 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Hutsulyak Yuriy Viktorovych, Halchenko Maksym Serhiyovych. Science education in Ukraine: theoretical and legal context
1.2. Zyemba Beata Anna. Умови ефективного застосування методів діагностики обдарованих маргінальних учнів
1.3. Kuznetsova Alla Anatoliivna. Formation of future preschool education experts readiness to interact with gifted children by means of musical art
1.4. Zelenyy Pavlo Oleksandrovych. Peculiarities of gifted high school students in the field of science education activities
1.5. Lukyanchuk Nataliya Vadymivna. Psychological and pedagogical model of the formation of social and communicative competence of gifted students
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Protsyk Lyubov Serhiyivna. The development of intellectual giftedness and the formation of structural mechanisms of psychological defense of adolescents (The materials of correctional and developmental program "The development of constructive psychological defense mechanisms of intellectually gifted adolescents")
2.2. Vasina Viktoriya Anatoliyivna, Sereda Svitlana Oleksandrivna. Education of children by means of music
2.3. Demirci Tetiana Vasyliivna. The analysis of psychological activity of the identity development of children in the foster care
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. The diagnostic component of the study "Individual psychological characteristics of personality" based on the test of R. Kettle (form A) as the criterion of formation of psychological readiness for innovation and competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Dаtsko Oksаnа Vitаliivnа. The training program "The conflict-free communication skills of students"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Bаnаkh Svitlаnа Volodymyrivna. The training "Food and Health" (Grades 5-7)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Skrypnyk Alla Ivanivna. The impact of modern pedagogical technologies to the formation of creativity of junior pupils (taken from the experience of educational activities. The continuation)
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Vitsenko Larysa Anatoliyivna. Talent as a drop of capabilities and the sea of work
8. АNALITICS
8.1. Zherlitsyn Serhii Oleksаndrovych, Zherlitsyn Nаzаr Serhiiovych. Working with gifted youth of Luhansk region as a leading direction of intellectual potential renovation and sustainable regional development
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for May 2016
 4_2016.doc (88 Kb)  Скачано разів: 354
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel