Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи"

ВИПУСК 1 (16)

В. М. Мадзігон (гол. ред.) та ін.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 684

ЗМІСТ
СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»
I РОЗДІЛ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ.

1.1. Гоцуляк Юрій. Диференційована освіта в Україні: адміністративно-правові тенденції.
1.2. Муранова Наталія. Принципи доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищій школі.
1.3. Ємець Вікторія, Слинькова Тетяна. Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії.
1.4. Войнаровська Людмила. Філософське осмислення національних традицій освіти.
1.5. Ткаченко Лідія. Інтелектуально обдарована особистість: фактори розвитку.
1.6. Мацюк Лариса. Особливості викладання біології з використанням інноваційних технологій.
II РОЗДІЛ. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ.
2.1. Рева Олексій, Камишин Володимир, Добровольська Наталія. Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання.
2.2. Яцишин Анна.
Інформатизація освіти України та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації до її здійснення.
2.3. Козійчук Оксана.
Соціалізація обдарованої молоді в контексті професійного самовизначення.
2.4. Животенко Леся.
Розвиток емоційного інтелекту засобами арт-методів (на прикладі діяльності гуртка «Весела карусель» у КПДю).
2.5. Козігора Марія.
Формування інтелектуальних вмінь і навичок у процесі навчання молодших школярів.
2.6. Прядко Олена.
Класифікація музичних здібностей і необхідність їхнього розвитку у студентів музично-педагогічних спеціальностей.
2.7. Бахмат Наталія. Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення.
2.8 Лыкова Ирина.
Современные подходы к изучению одаренности детей дошкольного возраста (проблема гармонизации мировосприятия).
2.9. Панченко Валерій.
Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні.
2.10. Стрижак Олександр, Володченко Алла.
Онтологія девіантної поведінки підлітків.
2.11. Лукьянчук Наталия.
Современные технологии, способствующие развитию одаренного ученика.
2.12. Ковальова Оксана.
Результати апробування авторської методики «Оцінювання рівня сформованості соціально-комунікативної компетентності» в рамках пілотажного дослідження.
2.13. Зємба Беата Анна.
Соціально-педагогічні інновації у роботі з дітьми «групи ризику».
ІІІ РОЗДІЛ. ІННОВАЦІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ТА ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

3.1. Барбінов Віталій.
Професійно важливі якості конкурентоспроможних фахівців - концептуальні основи професійно-технічної освіти.
3.2. Барбінова Алла. Роль майстра виробничого навчання у вихованні сімейних цінностей.
НАШІ АВТОРИ.

CONTENTS
SERIES «PEDAGOGY»
CHAPTER І. MODERNIZATION OF THE CONTENT OF SCIENCE

1.1. Hutsuliak Yurii. Differentiated education in Ukraine, administrative and legal trends
1.2. Murаnovа Nаtаliia. Principles of training pre-university students to study in higher education institutions.
1.3. Yemets Viktoriia, Slynkovа Tetiara.
Experience in supporting and developing of gifted children in Italy.
1.4. Voinаrovskа Liudmyto.
Philosophical reflection of national traditions of education.
1.5. Tkachenko Lidiia.
The intellectually gifted personality: factors of development.
1.6. Mitsiuk Lаrysа. Peculiarities of teaching biology with the use of innovative technologies.
CHAPTER II. THE USAGE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT TYPES
2.1. Reva Oleksiy, Kamyshyn Volodymyr, Dobrovolska Nataliya.
An innovative approach to improving the independent external assessment.
2.2. Iatsishin Anna. Informatization of education in Ukraine and training of scientific stuff in this process.
2.3. Koziichuk Oksana.
Socialization of gifted youth in the context of professional self-determination.
2.4. Zhyvotenko Lesia.
The development of emotional intelligence by means of art methods (on the example of the educational circle "Merry Carousel").
2.5. Kozihora Mariia.
Formation of intellectual abilities and skills in teaching process of primary school children.
2.6. Priadko Olenа.
Classification of musical abilities and the need of their development among the students of musical and pedagogical specialities.
2.7. Bаkhmаt Nаtаliia. Cloud-oriented environment of the primary school teachres' training: educational and methodological support.
2.8. Lykovа Yrynа.
Modern approaches to the study of gifted children of preschool age (the problem of harmonization of perception of the world).
2.9. Pаnchenko Vаlerii.
Charity and Sponsorship, the historical and cultural heritage in Ukraine.
2.10. Stryzhak Oleksandr, Volodchenko Alla.
Ontology of deviant behavior among adolescents.
2.11. Lukianchuk Nаtаlyia.
Modern technologies contributing the development of gifted students.
2.12. Kovalova Oksana.
The original technique "The formation of social and communicative competence evaluation" testing results (within the Pilot study)
2.13. Ziembа Beаtа Annа. Socio-pedagogical innovation in the work with children of "risk group".
CHAPTER III. INNOVATIONS IN POSTGRADUATE EDUCATION AND EDUCATION OFADULTS
3.1. Bаrbinov Vitalii. Professionally important qualities of competitive specialists - the conceptual basis of vocational education.
3.2. Bаrbinovа Alla. The role of a master of manufacturing training in family values education.
OUR AUTHORS.
 Анотація 1 2016.docx (51 Kb)  Скачано разів: 386
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel