Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 1 (16)

В. В. Камишин (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 563

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Торшилова Елена.
Интеллектуальное и эстетическое развитие как потенциал художественной одаренности: теория и диагностика.
1.2. Сологуб Анатолій. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів у навчанні.
1.3. Піонтковський-Вихватень Богдан. Інформаційно-технологічний супровід навчання обдарованих учнів.
1.4. Добровольська Наталія. Уточнена модель врахування оцінок атестату у показниках зовнішнього незалежного оцінювання.
1.5. Шульга Наталія. Когнітивно-інструментальний компонент моделі навчальної діяльності зі стохастики.
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах.
2.1. Рибкіна Людмила, Гончарова-Тисляцька Анна. Формування активної позиції батьків як чинника розвитку особистості дошкільника в умовах позашкільного навчального закладу.
2.2. Костенко Тетяна Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу вихованців у позашкільному навчальному закладі.
2.3. Зємба Беата Анна. Особливості «маргінальної обдарованості» та її значущість для соціального розвитку дитини.
2.4. Петрович Ольга. Модель формування готовності майбутніх учителів-словесників до позакласної роботи з обдарованими учнями.
2.5. Коваленко Лідія. Визначення сутності та змісту учнівської науково-дослідницької діяльності.
2.6. Володченко Алла, Стрижак Олександр, Храпач Ганна. Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді.
2.7. Шелестова Людмила. Гармонізація світосприйняття та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва.
2.8. Полющенко Ірина. Проблема підготовки вчителя до використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості.
3.1. Єнотаєва Людмила. Проблеми соціально-комунікативного розвитку обдарованого учня.
3.2. Годонюк Вероніка. Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку в родині.
3.3. Андросович Ксенія. Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-мережі.
3.4. Філіпович Вікторія. Взаємодія освітнього середовища й інтелекту в процесі навчально-професійної підготовки студентів. 3.5. Величко Володимир. Психограма працівників національного центрального бюро інтерполу в Україні та врахування її у допрофесійній та професійній підготовці обдарованої молоді.
НАШІ АВТОРИ

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality.
1.1. Torshylovа Elena The intellectual and aesthetic development as a potential of artistic giftedness: theory and diagnostics.
1.2. Solohub Anaolii. The development of a student intellectual abilities in learning process.
1.3. Piontkovskyi-Vykhvаten Bohdаn. Informational and technological support of gifted students education process.
1.4. Dobrovolskа Nаtаliia. Refined model of the certificate assessments consideration in terms of the EIT.
1.5. Shulga Nаtаliia. Cognitive and instrumental component of model of training activities of the Stochastics.
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions.
2.1. Rybkina Liudmyla, Honchаrovа-Tysliatskа Anna. The educational function of the family as a factor in the harmonious development of a preschooler's personality.
2.2. Kostenko Tetiana. Experimental study of the effectiveness of complex teaching environment for the development of creative potential of children.
2.3. Ziembа Beаtа Anna. Features of the «marginal talent» and its implications for the social development of a child.
2.4. Petrovych Olha. The model of forming the future teachers-philologists' readiness for organizing extracurricular activities with gifted students.
2.5. Kovаlenko Lidiia. Determining the nature and content of student research activities.
2.6. Volodchenko Alіа, Stryzhаk Oleksаndr, Khrаpаch Hаnnа. A transdisciplinary nature the operational development of gifted students.
2.7. Shelestovа LiudmyIa. Harmonization of the outlook and aesthetic development of senior preschool children by means of art.
2.8. Poliushchenko Iryna. The problem of teachers preparation for usage of new information technologies in educational process.
Section III. Psychological problems of gifted personality.
3.1. Yenotаievа Liudmylа. Problems of social and communicative development of ta gifted student.
3.2. Hodoniuk Veronikа. Empirical study of self-affirmation of a preschool age child in a family.
3.3. Androsovych Kseniia. Psychological and pedagogical support to the process of socialization of gifted high school students in the Internet network.
3.4. Filipovych Viktoriia. Interaction between education environment and intelligence in the process of academic and professional training of students.
3.5. Velychko Volodymyr. A psychogram of employees of the National Central Bureau of Interpol in Ukraine and its consideration it in the process of pre-professional and professional training of gifted youth.
OUR AUTHORS.
 Анотація 1 (16).docx (47 Kb)  Скачано разів: 291
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel