Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 7 (50) /07/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 641

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Охріменко Ольга Сергіївна. Пошук та виявлення обдарованих дітей у Німеччині
1.2. Коренева Світлана Іванівна. Позашкільна освіта як умова формування гармонійної особистості громадянина України
1.3. Антоненко Владислав Володимирович. Поняття «обдарованість» у наукових дослідженнях США
1.4. Баюрко Наталія Василівна. Сутність та структура готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Козійчук Оксана Григорівна. Проектна технологія як складова профорієнтаційної діяльності навчального закладу
2.2. Шульга Наталія Вікторівна. Динамічна модель системи навчання стохастики майбутніх економістів
2.3. Шелестова Людмила Володимирівна. Методи формування картини світу старших дошкільників
2.4. Московченко Валентина Валеріївна. Специфіка міжособової залежності у делінквентних підлітків
2.5. Даценко Тетяна Олександрівна. Психолого-педагогічний супровід старших дошкільників із подолання природного вікового страху

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Психологічні механізми особистісної детермінації «інноваційності» - показника конкурентоздатності особистості

4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Середа Світлана Олександрівна, Васіна Вікторія Анатоліївна. Музичні казки для дошкільнят
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Богдан Світлана Валеріанівна. Формування ціннісного ставлення до себе як основа становлення особистості учня молодших класів

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності)

7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Дудченко Діана Іванівна. Ізмаїльська співунка

8. Аналітика
8.1. Ткаченко Маргарита Вікторівна. Українські студенти про Болонський процес: соціологічне дослідження

9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
Освіта та розвиток обдарованої особистості № 7 (50) /07/2016
CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Okhrimenko Olhа Serhiivnа. The search and identification of gifted children in Germany
1.2. Korenevа Svitlаnа Ivаnivnа. Extracurricular education as a condition of harmonious personality formation of pupils of Ukraine
1.3. Antonenko Vladyslav Volodymyrovych. The concept of giftedness in the USA Scientific research
1.4. Bayurko Nataliia Vasylivna. The essence and structure of future biology teachers to the development of ecological competence among schoolchildren

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Koziichuk Oksаnа Hryhorivnа. Project activity as a component of professional orientation of educational institutions work
2.2. Shulgа Nаtаliia Viktorivnа. Dynamic model of the learning Stochastics system of future economists
2.3. Shelestovа Liudmylа Volodymyrivnа. Мethods of forming the picture of the world of senior preschool children
2.4. Moskovchenko Vаlentynа Vаleriivnа. Specificity of interpersonal dependence of delinquent teenagers
2.5. Dаtsenko Tetianа Oleksаndrivnа. Psychological and educational support of of senior preschoolers to overcome the natural fear

3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
4. MASTER-CLASS
4.1. Seredа Svitlаnа Oleksаndrivnа, Vаsinа Viktoriia Anаtoliivnа. Musical fairy tales for preschoolers
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Bohdаn Svitlаnа Vаleriаnivnа. The formation of value self attitude as the basis of a junior student's personality formation

6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Skrypnyk Alla Ivanivna. The impact of modern pedagogical technologies on the formation of creativity of junior pupils

7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Dudchenko Diаnа Ivаnivnа. An Izmail singer

8. АNALITICS
8.1. Tkachenko Margaryta Victorіvna. Ukrainian students about the Bologna process: a sociological research

9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
 Зміст_7_2016.doc (105 Kb)  Скачано разів: 352
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel