Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 5 (48) /05/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 576

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Соціальні аспекти інноваційного розвитку людини в контексті гармонізації її сутнісних сил
1.2. Андросович Ксенія Анатоліївна. Інтернет-ресурс як спосіб організації роботи з обдарованими старшокласниками
1.3. Голінська Тетяна Миколаївна. Зміст, форми і методи арт-терапевтичного впливу на особистість дитини
1.4. Мельник Наталія Іванівна. Соціалізація дітей дошкільного віку на засадах групової взаємодії у різновікових групах
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Філіпович Вікторія Миколаївна. Експериментальне вивчення згуртованості студентських груп у сумісній навчальній діяльності
2.2. Зємба Беата Анна. Проект виховного простору для розвитку обдарованої дитини
2.3. Величко Віталій Юрійович, Володченко Алла Євгеніївна, Стрижак Олександр Євгенович. Застосування онтології задачі раціонального вибору у процесі виявлення акцентуацій характеру підлітків
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження «індивідуально-психологічних особливостей особистості» - критерій сформованості
інноваційності та конкурентоздатності
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Лукач Світлана Романівна. Тренінг «Почуття провини: ознака духовності чи інструмент саморуйнування?»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Сидоренко Наталія Олександрівна. Психологічні перлинки для кожної дитинки
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Віценко Лариса Анатоліївна. Плекаємо надійну елітну зміну
8. Аналітика
8.1. Федорова Ніна Федорівна. Один день фінських учнів або система середньої освіти Фінляндії (аналіз Інтернет-джерел)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2016 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Tverdovska Olga Viacheslavivna. Social aspects of innovative development of man in context of harmonization it essence forces
1.2. Androsovich Кsenia Anatoliivna. Іnternet resource as a way of work with gifted high school students
1.3. Golinska Tetiana Мukolauivna. Сontents of forms and methods of art therapy influence on child's personality
1.4. Melnyk Nataliia Ivanivna. Socialisation of preschool children in different ages groups on the groups interiaction basis
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Filipovic Victoria Мukolauivna. Experimental study of student groups cohesion in co-curricular activities
2.2. Ziembа Beаtа Annа. Project of educational space for development of gifted child
2.3. Vitаlii Yuriiovych Velychko, Allа Yevheniivnа Volodchenko, Oleksаndr Yevhenovych Stryzhаk. Application ontology a task of rational choice to identify of character accentuations teenagers
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. The analysis and research results interpretation of "individual psychological personality characteristics" as a criterion of innovativeness and competitiveness formation
4. MASTER-CLASS
4.1. Lukach Svitlana Romanivna. "Feelings of guilt as a sign of spirituality or an instrument of self-destruction?"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Sydorenko Nataliya Oleksandrivna. Some psychological "pearls" for every child
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Skrypnyk Alla Ivanivna. The impact of modern pedagogical technologies on junior pupils creativity formation (taken from educational activities experience. Continuation)
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Vitsenko Larysa Anatoliyivna. The work on a robust elite change formation
8. АNALITICS
8.1. Fedorova Nina Fedorivna. One day of Finnish students or the system of secondary education in Finland (the analysis of Internet sources)
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for June 2016
 5_2016.doc (98 Kb)  Скачано разів: 575
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel