Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 3 (46) /03/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 674

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Гоцуляк Юрій Вікторович. Законопроект «Про освіту обдарованих дітей»
1.2. Твердовська Ольга В'ячеславівна. Трансформації становлення особистості в умовах сучасних соціальних викликів
1.3. Андросович Ксенія Анатоліївна. Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу
1.4. Крамар Валентина Йосипівна. Ідея просвітлення в українськiй етнопедагогiцi як система цiннісних знань про Україну
1.5. Мороховець Галина Юріївна. Методика формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу
1.6. Єзерська Наталія Валеріївна. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Процик Любов Сергіївна. Діагностика та розвиток інтелектуального потенціалу обдарованих підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми «Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків»)
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Тест Р. Кеттелла (форма А) та процедура проведення дослідження «індивідуально-психологічних особливостей особистості» - критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Дацко Оксана Віталіївна. Програма тренінгу «Навички безконфліктного спілкування учнів»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Банах Світлана Володимирівна. Тематична бесіда «Ми за здоровий спосіб життя»
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Скрипник Алла Іванівна. Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
8. Аналітика
8.1. Буркова Людмила Василівна. Звітна довідка «Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту обдарованої дитини напн України за 2011-2015 рр. та перспективи його розвитку»
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2016 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Hotsuliak Yurii Viktorovych. The education of gifted children bill
1.2. Tverdovska Olga Viacheslavivna. Тransformation of principles of a personality formation in the conditions of modern social changes
1.3. Androsovych Kseniia Anаtoliivnа. A phenomenon of social adaptation as a subject of scientific analysis
1.4. Krаmаr Vаlentynа Yosypivnа. The idea of enlightenment in the Ukrainian etnopedagogics as a system of value knowledge about Ukraine
1.5. Morokhovets Hаlynа Yuriivnа. Methods of forming the information and communication competence of future physicians in the educational environment of higher medical institution
1.6. Yezerskа Nаtаliia Vаleriivnа. Social and psychological features of teenagers adaptation process
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Protsyk Liubov Serhiivnа. Diagnostics and development of gifted adolescents intellectual potential (materials of the correctional and developmental program "The development of constructive mechanisms of intellectually gifted adolescents psychological defense")
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. The Kettle Test (Form A) and the procedure of the study "Individual and psychological characteristics of personality" as the criterion of formation of psychological readiness for innovation activity and competitiveness
4. MASTER-CLASS
4.1. Dаtsko Oksаnа Vitаliivnа. The training program "Conflict-free communication skills of students"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Skrypnyk Allа Ivаnivnа. The impact of modern educational technologies on the formation of junior pupils creativity
7. I AM GIFTED PERSONALITY
8. АNALITICS
8.1. Burkova Liudmyla Vasylivna. The reporting сertificate "On the scientific and organizational activities of Institute of Gifted Child of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine for the period of 2011-2015 and the prospects of the organization development"
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for April 2016
 3-2016.doc (84 Kb)  Скачано разів: 353
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel