Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 2 (45) /02/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 648

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Федорова Ніна Федорівна. Положення «Про опорний загальноосвітній навчальний заклад»
1.2. Камишин Володимир Вікторович, Рева Олексій Миколайович. Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку академічної обдарованості
1.3. Супруненко Інна Віталіївна. Проблеми виявлення та ефективний розвиток обдарованих дітей у ранньому віці
1.4. Темербекова Альбина Алексеевна. Развитие региональной научной школы как средство формирования научного потенциала Республики Алтай
1.5. Муранова Наталія Петрівна, Муранов Сергій Ілліч. Доуніверситетська підготовка старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Яськова Наталя Василівна. Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльності
2.2. Лук'янчук Наталія Вадимівна. Рекомендації вчителю для професійної діяльності з обдарованими учнями
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Використання опитувальника Р. Кеттелла у дослідженні «індивідуально-психологічних особливостей особистості» - критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Дацко Оксана Віталіївна. Програма тренінгу «Навички безконфліктного спілкування учнів»
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Слобода Катерина Дмитрівна. Розвиток творчого мислення на уроках хімії
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Дікал Інна Вікторівна. Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Шатов Сергій Юрійович.
Мої сходинки до Олімпу...
8. Аналітика
8.1. Бельская Наталия Анатолиевна. Очерк о разуме
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2016 року

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Fedorovа Ninа Fedorivnа. The regulation "On supporting general education"
1.2. Kаmyshyn Volodymyr Viktorovych, Revа Oleksii Mykolаiovych. The theoretical model
of qualimetric prediction of academic giftedness
1.3. Suprunenko Innа Vitаliivnа. Problems of detection and effective development of gifted children at an early age
1.4. Temerbekova Albina Alekseevna. Development of the regional scientific school as means of formation of the scientific potential of the Altai Republic
1.5. Murаnovа Nаtаliia Petrivnа, Murаnov Serhii Illich. Pre-university training of high school students to study in higher education institutions. The perspectives of development
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Yaskovа Nаtаlia Vаsylivnа. The causes of aggressive behavior of junior pupils and the main directions of correctional and preventive activity
2.2. Lukianchuk Nаtаliia Vadymivna. Recommendations for teacher for professional work with gifted students
3. SCIENTIFIC SEMINARS-TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. Using a questionnaire R. Kettle in the study of "individual psychological characteristics of personality" as a criterion of formation of psychological readiness for innovation and the competitiveness of an individual
4. MASTER-CLASS
4.1. Dаtsko Oksаnа Vitаliivnа. The training program "Conflict-free communication skills of students"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Slobodа Kаterynа Dmytrivnа. The development of creative thinking during chemistry lessons
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Dikаl Innа Viktorivnа. A competency based approach in the education system of the German language teaching in the CEI
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Shаtov Serhii Yuriiovych. My steps to the Olympus
8. АNALITICS
8.1. Belskаia Nаtаlyia Anаtolievnа. An essay about the mind
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for March 2016
 Щомісячний науково.doc (86 Kb)  Скачано разів: 300
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel