Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 1 (44) /01/2016

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 549

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Грицишина Таїсія Іванівна. Проблема формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю у психолого-педагогічній літературі
1.2. Комар Таїсія Василівна. Структура та провідні властивості професійної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напряму
1.3. Кельнер Світлана Степанівна. Теоретичний аналіз особливостей формування цілісності особистості майбутнього практичного психолога
1.4. Яцишин Анна Володимирівна. Мережні технології відкритої освіти як важлива складова інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Павленко Інна Олександрівна. Методика формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки реализации задач межнационального поликультурного диалога в образовательном процессе ВУЗа
2.3. Бевз Галина Михайлівна, Воржбієва Еліна Володимирівна. Тривожність як чинник зниження особистісної ресурсності дитини середнього шкільного віку в умовах вимушеного переселення із зони бойових дій
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Дослідження «вольового самоконтролю/вольової саморегуляції» - показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості: діагностично-інтерпретаційний компонент
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Шевченко Вікторія Миколаївна. Майстер-клас з виготовлення дідуха
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Шевченко Галина Василівна. Програма факультативу «Світ очима твоїх предків» (українська міфологія та вірування слов'ян)
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Вербило Лариса Василівна. Життя - це проект «Зроби сам»
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Шух Ірина Ігорівна. Зростає наша гордість (бронзова призерка ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених «IСYS-2015»)
8. Аналітика
8.1. Крецу Наталія Сергіївна. Адаптація до мирного життя методами арт-терапії дітей, які перебували на території проведення АТО (опис досвіду професійної діяльності)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань
9.4. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України 0на лютий 2016 року

Освіта та розвиток обдарованої особистості № 1 (44) /01/2015

CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Hrytsyshynа Tаisiia Ivаnivnа. The problem of formаtion of the older preschoolers of valuable attitude to native land in psychological and pedagogical literature
1.2. Komar Tayusiyu Vasulivna. Structure and properties of leading professional maturity specialist socionomical direction
1.3. Kelner Svitlаnа Stepаnivnа. Theoretical analysis of characteristics of a future practical psichologist's individual integrity formation
1.4. Yatsyshyn Annа Volodymyrivnа. Network technologies of open education as an important component of the informatization of secondary schools
2. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Pawlenko Iruna Aleksandrivna. The methods of valeological forming of geographical department future teachers' thinking style in the process of professional training
2.2. Gevorkian Mayranush Maratovna. Some technologies of international multi-cultural dialogue realization in educational process of a high education institution
2.3. Bevz Hаlynа Mykhаilivnа, Vorzhbiievа Elinа Volodymyrivnа. Anxiety as a personal progress decrease factor of secondary school children in conditions of forced resettlement from the combat zone
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudаkovа Virа Petrivnа. The study of "volitional self-control/self-regulation" - as an indicator of formation of individuality with psychological readiness for innovation and competitiveness: the diagnostics and interpretative component
4. MASTER-CLASS
4.1. Shevchenko Viktoriia Mykolаivnа. The master-class on making "didukh"
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Shevchenko Hаlynа Vаsylivnа. An optional course program "The world through the eyes of your ancestors" (Ukrainian mythology and beliefs of Slavs)
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Verbylo Lаrysа Vаsylivnа. Life is a project called "Do it yourself"
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Shukh Irynа Ihorivnа. Our pride is growing (the bronze medalist of the ХХІІ International Conference of Young Scientists "IСYS-2015")
8. АNALITICS
8.1. Kretsu Nаtаliia Serhiivnа. An adaptation of children from the anti-terrorist operation zone to civilian life with the use of art therapy methods (the description
of professional experience)
9. ІNFORMATION
9.1. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.2. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.3. Rules of papers registration for specialized scientific editions
9.4. Plan of performance of scientific and practical public activity of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine for February 2016
 annotation_1_16.doc (83 Kb)  Скачано разів: 281
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel