Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості"

№ 12 (43) /12/2015

Ред.колегія: Аніщенко Н.В., Балл Г.О., Бурда М.І., Буринська Н.М., Буркова Л.В., Волощук І.С., Довгий С.О…
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 553

ЗМІСТ
1. НАУКА - ПРАКТИЦІ
1.1. Ремех Тетяна Олексіївна. Потенціал практичного курсу правознавства у правовій освіті учнів
1.2. Мальцев Олег Вікторович. Концепція емпіричного вивчення копінгу як чинника суб'єктивної безпеки особистості в сучасному соціальному просторі
1.3. Савченко Юліана Юріївна. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини підліткового віку у професійному та особистісному самовизначенню
1.4. Радченко Марина Володимирівна. Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості
2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
2.1. Дяченко-Богун Марина Миколаївна. Окремі аспекти фахової освіти майбутніх вчителів природничих дисциплін до реалізації технологій збереження здоров'я в закладах освіти
2.2. Губенко Олександр Володимирович. Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу «Сходинки до творчості»
2.3. Яцишин Анна Володимирівна, Носенко Юлія Григорівна. Використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційної культури дітей та молоді з функціональними обмеженнями
2.4. Гейко Євгенія Вікторівна. Психологічні особливості прояву патернів поведінки особистості у процесі самоорганізації полісистемної цілісності особистості
3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ
3.1. Чудакова Віра Петрівна. Інформаційно-смисловий компонент дослідження «вольового самоконтролю» - показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості
4. МАЙСТЕР-КЛАС
4.1. Шаповалова Наталія Юріївна. Рольова гра: суд над корупцією
5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5.1. Іванова Тетяна Миколаївна. Проектування розвитку музично обдарованих дітей у позашкільній діяльності
6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
6.1. Волик Володимир Володимирович. Проектна технологія навчання у Німеччині
7. Я - ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ
7.1. Новицький Олександр Сергійович. Переможець Всеукраїнського конкурсного відбору «IСYS-Україна» та ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених «IСYS-2015»
8. Аналітика
8.1. Вінник Наталія Дмитрівна. Психологічні особливості особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (аналіз експериментального досліження)
9. ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Соколовська Наталія Броніславівна. Аналіз зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2015 році
9.1. Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості «УнікУм»
9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України
9.3. Правила оформлення статей до фахових видань


CONTENTS
1. SCIENCE TO PRACTICE
1.1. Remekh Tetianа Oleksiivnа. Potential capacity of the law practical course in the schoolchildren's legal education
1.2. Maltsev Oleh Viktorovych. Тhe concept of empirical study of coping as the factor of subjective security of personality in contemporary social space
1.3. Sаvchenko Yuliаnа Yuriivnа. Psychological-pedagogical support of gifted child in adolescence with professional and personal self-determination
1.4. Radchenko MarynaVolodumurivna. Мultiple intelligence theory in the process of future primary school teachers training for pedagogical creativity
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE
2.1. Diachenko-Bohun Mаrynа Mykolаivnа. Some aspects special education future teachers of natural sciences for implementation technologies maintaining health in educational institutions
2.2. Hubenko Oleksаndr Volodymyrovych. The use of restructuring mechanism for the development of intelligent creativity of pupils in the process of study the copyright course «Steps to creativity»
2.3. Yatsyshyn Annа Volodymyrivnа, Nosenko Yuliia Hryhorivnа. Use of electronic social networks for information culture development of children and youth with disabilities
2.4. Heiko Evgeniyu Viktorivna. Psychological features of individual patterns of behavior in the self multisystem integrity of the individual
3. SCIENTIFIC SEMINARS -TRAININGS
3.1. Chudakova Vira Petrivna. Informative-semantic component of research strong «willing self-control» as indicator of formed psychological readiness to innovative activity and competitiveness of personality
4. MASTER-CLASS
4.1. Shаpovаlovа Nаtаliya Yuriivnа. Role play: the trial of the corruption
5. AUTHOR'S PROGRAMMES AND PROJECTS
5.1. Ivаnovа Tetianа Mykolаivnа. Projecting the development
of musically gifted children in after school activity
6. THE RESEARCH OF ENDOWMENTS
6.1. Volyk Volodymyr Volodymyrovych. Project technology
of education in Germany
7. I AM GIFTED PERSONALITY
7.1. Novytsky Oleksandr Serhiiovych. Winner of Ukrainian contest «IСYS-Ukraine» and ХХІІnd International Conference of young scientists «IСYS-2015»
8. АNALITICS
8.1. Vinnyk Nаtаliia Dmytrivnа. Psychological peculiarities of personal development of intellectually gifted senior pupils (the analysis of experimental research)
9. ІNFORMATION
9.1. Sokolovskа Nаtаliia Bronislаvivnа. The analysis of relations of the Institute of Gifted Child NAPS of Ukraine with Media and public in 2015
9.2. The recruitment of children in pre-school academy of the personality development center "Unicum"
9.3. Specialized scientific editions of the Institute of gifted child of NAPS of Ukraine
9.4. Rules of papers registration for specialized scientific editions
 Annotation_12-2015.doc (121 Kb)  Скачано разів: 369
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel