Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика"

Випуск № 2 (15)

Волощук І. С. (головний редактор) та інші.
Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кількість переглядів: 731

ЗМІСТ
Розділ І. Педагогічні проблеми обдарованої особистості
1.1. Волощук Іван. Інтелект як психічний апарат розумної поведінки
1.2. Аніщенко Наталія, Соколовська Наталія. Ціннісні орієнтації майбутніх учителів у галузі музики
1.3. Фасоля Олег. Проблема формування екологічного виховання старшокласників у процесі профільного навчання
1.4. Бойченко Марина. Розвиток мотивації до навчання обдарованих учнів у CША, Канаді та Великій Британії: теоретичний та практичний аспекти
1.5. Піонтковський-Вихватень Богдан. Модернізація змісту середньої освіти з розвитку обдарованих учнів України у 50-х роках ХХ століття
Розділ ІІ. Проблеми розвитку обдарованості у позашкільних навчальних закладах
2.1. Меркулова Світлана. Джерела інформації та засоби і технології її передачі цільовій аудиторії у процесі педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ
2.2. Пещеріна Тетяна. Формування самоствердження в учнів Малої академії наук України як умова ефективного професійного самовизначення
2.3. Куліш Сергій. Проблеми пошуку шляхів виховання студентів Харківського університету у дореволюційну епоху (1805-1850 рр. ХІХ ст.)
2.4. Зуєв Михайло. Позашкільна правова діяльність з обдарованою учнівською молоддю як засіб доуніверситетської підготовки
2.5. Трибулькевич Катерина. Розвиток українського студентського самоврядування у 1917-1919 рр. як умова становлення сучасної студентської демократії
Розділ ІІІ. Психологічні проблеми обдарованої особистості
3.1. Кузьменко Віра. Технологія розвитку індивідуальності обдарованої дитини дошкільного віку
3.2. Бельская Наталия. Методика исследования коммуникативных установок в практике работы с социально одаренной личностью
3.3. Процик Любов. Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих підлітків
3.4. Годонюк Вероніка. Самоствердження та його зв'язок з рівнем домагань особистості
3.5. Возна Валентина. Психологічні особливості ціннісного ставлення до професійної діяльності у майбутніх спеціалістів творчих професій
3.6. Карпенко Андрій. Моделювання системи «професійна ідентичність -автентичність - професійна успішність» та способи її емпіричної верифікації в інженерно-технічних працівників
НАШІ АВТОРИ

CONTENTS
Section I. Pedagogical problems of gifted personality
1.1. Voloshchuk Ivan. Intelligence as a mental apparatus of the reasonable behavior
1.2. Anyshchenko Nataliia, Sokolovska Nataliia. Value orientations of future teachers in the field of music
1.3. Fasolya Oleh. The problem of the environmental education forming in the high school profile education
1.4. Boichenko Maryna. The development of motivation for teaching gifted students in the USA, Canada and Great Britain: theoretical and practical aspects
1.5. Piontkovskyi-Vykhvaten Bohdan. The modernization of secondary school Education in Ukraine during the 1950s aimed the development of gifted students
Section II. Problems of the development of endowment in out-of-school educational institutions
2.1. Merkulova Svitlana. Sources of information and means of a technology of its transfer to target audience in the pedagogical orientation of seniors of general education institutions
2.2. Peshcheryna Tetiana. Formation of self-affirmation of studentsof Minor Academy of Sciences of Ukraine as a termof effective professional self-determination
2.3. Kulish Serhii. Finding ways of educating students of Kharkov University in the pre-revolutionary era (1805-1850 of the XIX century)
2.4. Zuiev Mykhailo. Out-of-school legal activities with gifted pupils as a means of pre-university preparation
2.5. Trybulkevych Kateryna. The development of Ukrainian student government in the period of 1917-1919 as a condition of a modern democracy student's formation
Section III. Psychological problems of gifted personality
3.1. Kuzmenko Vira. Technology of individuality development of gifted preschool children
3.2. Belskaia Natalia. Methods of study of communication systems in the practice of social work with gifted individuals
3.3. Protsyk Liubov. Psychological diagnosis of intellectually gifted adolescents
3.4. Hodoniuk Veronika. Self-affirmation and its relationship to the level of the individual
3.5. Vozna Valentyna. Psychological peculiarities of the valuable relation to a profession of future specialists in creative sphere.
3.6. Karpenko Andrii. Modeling of the system «professional identity - authenticity - professional success» and ways to empirical verification of the engineering and technical personnel
Authors
 annotation.doc (110 Kb)  Скачано разів: 395
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel